புதன், 23 மே, 2012

அம்பது வயது சபலம் தினமலர் --கதை மலர்--- 16-10- 1991

AmTÕ YVÕ NTXm
CRl TôÚ WôUTjWô NkRolTm JÚjRÚdÏ CWiÓ Øû\ YWôÕ. Y­V YÚ¡\ ºúR®ûV FÚdÏ TVkÕ EûRjÕj Rs°PôúR! CRtùLpXôm YVÕ JÚ RûPúV ApX, LUôu, N¬uà ùNp­Ó, Ut\ûR SôeL TôojÕdLú\ôm. SiTu URuÏUôo LhPôVlTÓj§]ôs.
     ¿ ùNôp\ Uô§¬ N¬uà LiûQ ꥡhÓ ùNôp\ÕdÏ CÕ Gu] £u] ®NVUô? Sôu úVô£fÑ ùNôpú\mTô, G]dÏ AYLôNm ùLôÓ!
     N¬, SpX ê¥ûY ùNôpÛ. Sôu YúWu, ®ûP ùTtßd ùLôiPôu URuÏUôo. URuÏUôo úTôn ùYÏ úSWm B¡ ®hPôÛm WôUTjWàdÏ AYu GÝl© ®hÓl úTô] NTXm Bh¥l TûPjÕd ùLôi¥ÚkRÕ.
     WôUTjWu T¥jRYu. SpX ùNôtùTô¯Yô[u. CYu úTfÑ Gu\ôúX AWeLm×pRôu. ×j§d áoûUVô] AYu úTfNôúXúV AYàdùLuß R² CPjûR UdL°Pm ùTt±ÚkRôu.
     LÜWYUô] ÏÓmTj§p ©\kRYu. CjRû]Sôs YûW úSoûUúVôÓm, JÚ LhÓlTôhúPôÓm, YôrkÕ Ut\YoLÞdÏ JÚ Øu Uô§¬VôL §LrkÕ ®hÓ CkR YV£p úTôn ClT¥ùVôÚ ùNVXô?
     Et\ôo E\®]o, GpXôÚm Lô±j ÕlT UôhPôoL[ô? úRûYVô CùRpXôm?
     CYú] GjRû] úTûW AkR ùNVÛdLôL §h¥«Úd¡\ôu. úLYXUôL úT£««d¡\ôu. Hu? SiTu URuÏUôûWúV SpX úYûXûV úR¥dùLôsÞmT¥ A±ÜßjR®pûXVô?
     AlT¥ùVpXôm CÚkÕ®hÓ Cuß AkR SiTu úLhPÕm NTXm Bh¥ ûYd¡\úRô?
     Åh¥p YVRô] AlTô, AmUô Gu] ¨û]lTôoLs? ØR­p Uû]® JjÕdùLôsYô[ô? CkR YV£p H²kR NTXm G] Lô±jÕlT UôhPô[ô? ©sû[Ls Gu] ¨û]lTôoLs?
     AlT¥ Jußm A£eLUô] ùNVp CpûXúV! CkR JÚØû\ UhÓm Rôú]! SiTu¡hP ùNôp­hPô úTôfÑ. CRlTôÚlTô, A£eLUô GpXôm Ti¦PôúR! Sôu LÜWYlThPYu. ClT Vôo¡húPÙm ùNôp­PôúR. WL£VUôL CÚdLhÓm. Al×\m TôojÕdÏúYôm Guß ùNôp­hPôl úTôfÑ.
     WôUTjWu A±ÜdÏm, EQof£dÏm SPkR úTôWôhPj§p EQof£úV ùYu\Õ.
     AÓjRSôs
     Gu]lTô, WôUTjWô! Gu] Ø¥Ü ùNgúN? URuÏUôo úLhPôu.
     ®P UôhúP úTô­ÚdúL! HúRô ¿ Yt×ßjÕ¡\ôúV GußRôu NmU§d¡ú\u. G]dÏ CxPªpúX C§úX, S¥jRôo WôUTjWu. URu AojR ×x¥úVôÓ £¬jRôu.
     Gu]Pô £¬d¡ú\ URuÏUôo!
     GlT ¿ EQof£Lû[ Uû\f£hÓ Gu¡hP S¥dL BWm©f£úVô AlTúY ¿ SpX S¥L]ô«húP! Eu]]ôX £\lTô S¥dL Ø¥Ùmà SmTú\iPô WôUTjWô.
     Th, JÚ Li¥Nu URuÏUôo!
     Gu], Cuàm Li¥Nu Gu]?
     Eu TPj§úX G]dÏ ú_ô¥ CÚdLd áPôÕ. JÚ LÜWYUô] úLWdPo Rôu ùLôÓdLÔm. AÕÜm CÕRôu ØRÛm, Ø¥Üm Sôu S¥dL Jl×dùLôsYRtÏ! Gu\ôo AkR LÜWYUô] úTfNô[o ImTÕ YVÕdLôW WôUTjWu.
     K.úL! Guß á± ®ûPlùTt\ôu URuÏUôo.
     NTXm VôûW ®hPÕ? YVÑd úLô[ôß GuTÕ YVNô]YeLÞdLôL ùNôpXlThPRô? C[ YVÑdLôWeLÞdLôL ùNôpXlThPRô? U]Nôh£ úLhL, UÜÜUôL SPkRôo WôUTjWu.
     AYo LiL°p ®R®RUô] úTôvPoL°p JlTû]úVôÓ, LmÀWUô], AZLô] WôUTjWu YXm YkRôo. £²Uô L]úYôÓ ÅÓ YkÕ úNokRôo.
NWvY§ Wôú_k§Wu
LûRUXo, AdúPôTo 16, 1991

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக