வெள்ளி, 11 மே, 2012

cell phone vs us

ùNpúTôp CpûXùVu\ôp SmûU úLYXUôLl TôodÏm LôXªÕ. £Xo Tôjìm úTôÏmúTôÕ ùNpúTôû]l ©¬Y§pûX. AkR[Ü ùNpúTôu SmúUôÓ CWiP\ LXkÕ®hPÕ.Uu]ôoÏ¥ YôN¡ Uuû] Bo.NWvY§ GݧVàl©V ùNp ®û[VôPp L®ûR W£dLÜm ûYjRÕ £¬dLÜm ûYjRÕ. ùNp BWônf£«p AYÚdÏ PôdPo ThPúU ùLôÓdLXôm úTôX...!

úNokúR CÚlTÕ        Ho ùNpÛm ùShùYôod ©³Ùm
úNWôUp CÚlTÕ        ¬ûXVuv Ó ©.Gv.Gu.Gp ùUú^w
©¬dL Ø¥VôRÕ         ©.Gv.Gu.GpÛm Ju ùNLih ©pÛm
ùNnVd áPôRÕ         ùNp Ju²­ÚkÕ úXih ûXàdÏ
ùNnV úYi¥VÕ        LvPUo Lôp
ùNpÛdÏ              úSôd¡Vô
©pÛdÏ               ©.Gv.Gu.Gp
RYßdÏ               ¬ûXVuv
ûN^÷dÏ              úUôhPúWôXô
úLUWôÜdÏ             úNô² G¬d^u
NÜiÓdÏ             NômNe
Gv.Gm.G^÷MLÏ         HoùNp
B@TÚdÏ             HoùPp
ÃNôo_÷dÏ              ahf
úWhÓdÏ               PôPô Ci¥Lôm
ùUúN_÷dÏ             Sôu
¬lû[dÏ              ¿
AlTô! úTôÕmPô Nôª....

T¡oRp

Uuû] Bo. NWvY§ JÚ UôodLUôLj Rôu CÚd¡\ôo úRô¯Lú[! ùNpúTô²p AYWÕ BWônf£dÏ A[úY CpXôUp úTôn®hPÕ. Øu× ùNp ®û[ôVPp Gݧ Aàl©VYo ClúTôÕ ùNpÏ\s TôûPj§Úd¡\ôo. §ÚYsÞYo CkR LôXj§p Yôrk§ÚkRôp ClT¥jRôu SÅ] Ï\s TûPj§ÚlTôúWô!? T¥jÕ W£ÙeLs...

ªvÓ Lôp ùNnRôûW JßjRp AYoSôQ
Sôm Lôp ùNnÕ®Pp.

ØtTLp Gv.Gm.Gv ùNn«u ©tTLp
Gv.Gm.Gv Rôú] YÚm

LtL LNP\ Gv.Gm.Gv Lt\©u
®tL Eu ùNpûX YkR®ûXdÏ

Gv.Gm.Gv ùNnRôûW U\lTÕ Su\uß, ùNnVôRYûW
Auú\ U\lTÕ Suß.

ùNpúXôÓ ùNp­u úTÑeLôp L¥RjRôp
Gu] TVàm CX

¾«]ôp ÑhPl×i Es[ôßm B\ôúR
ùLhP Gv.Gm.Gv³u YÓ

Es[d L°jRÛm LôQ U¡rRÛm
LsÞd¡p ùNpÛdÏ EiÓ

ùNpÛªPùUpXôm ùNpúXôÓ ùNp­u
ùNpÛm TVuRÚm BTj§p....

ùNp­p ùP­º¬Vp úSôd¡ ùNpÛeLôp
ùNpÛªPm ºd¡Wm GUúXôLm.

§ÚjRúY Ø¥VôÕ NWvY§....EeL[ §ÚjRúY Ø¥VôÕ!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக