வெள்ளி, 11 மே, 2012

கவிதை - மின்னல் ஒரு கோடி---பெண்கள்மலர்--10-11-2007

ªu]p JÚ úLô¥

AuúT
Eu Li¦­ÚkÕ YkR
ªu]p
Gu TôoûYûV
T±jÕl úTô]Õ
TôoûYl T±úTô]Rôp Gu
EXLúU CÚhPô¡l úTô]Õ
ARtLôL ¿ Jußm
LôkRô¬ úTôp
LiûQd Lh¥d ùLôs[
úYiPôm, Gu
ûL©¥jÕ AûZjÕl
úTôLXôm Rôú]!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக