புதன், 23 மே, 2012

அவளும் ஒரு தாய்-----------அமுதசுரபி----ஏப்ரல்---2007

AYÞm JÚ Rôn

CWiPôYÕ ÏZkûR ©\kÕ LQYu ÅÓ úTôÏm úTôÕ Rôn TÚYRjûRÙm áP AûZjÕlúTô]ôs LXô ER®dÏ.
LXô R²dÏ¥jR]m TiÔ¡\ôs TmTô«p. ØRp ÏZkûû vÚ§dÏ CWiÓ YVÕ B¡\Õ. CWiûPÙm ûYjÕdùLôiÓ ÅhÓ úYûXûVÙm ùNnV Ø¥V®pûX GuTRtLôLjRôu TÚYRjûR AûZjÕl úTô]ôs. A§Ûm vÚ§ TÓjRp A§Lm.
AmUô, ÏZkûR çeL\ôu, ¿ vÚ§ûV AYu¡húP úTôLôU TôojÕdL, Sôu Ï°fÑhÓ YkÕPú\u, Gu\ôs LXô.
TÚYRm vÚ§«Pm ®û[VôhÓf NôUôuLû[l úTôhÓ ®û[VôPf ùNôp­®hÓ Tj§¬ûL T¥lT§p BrkRôs.
§¼ùW] çe¡d ùLôi¥ÚkR ÏZkûR űP TR± GÝkÕ úTô]ôs. vÚ§Rôu ÏZkûRûV CÝj§Úd¡\ôs Guß ùR¬kRÕm vÚ§ûV CÝjÕ CWiÓ A¥ A¥jÕ ùY°úV Rs° ®hÓ ÏZkûRûVj çd¡d ùLôiPôs TÚYRm. Li¥l× CpXôRRôp vÚ§ TÓjÕ¡\ôs Gu\ Bj§Wm.
vÚ§ ùLôûX ®ÝkRôt úTôX LR\ Tô§ Ï°V­úXúV TRt\júRôÓ K¥YkRôs LXô Lu±u ÏWp úLhP TÑúTôp.
Gu]mUô, Hu AÝÜ\ô?
TûPLXd¡. çe¡hÓ CÚkR ÏZkûRd LôûXl©¥ff CÝj§hPô¥. ARôu ùWiÓ ùYfúNu. CÕdùLpXôm CPm ùLôÓdLdáPôÕ. BWm©j§úXúV Li¥dLÔm. Euû]Ùm Rôu Gu] TôÓTÓjR\ô
     úTôÕmUô ¨ßjÕ. AYÞdùLu] YVÑ? AYÞm ÏZkûRRôú] ùR¬gNô ùNnV\ô? TRUô GÓjÕf ùNôp\ûR ®hÓhÓ.. Sôú] Gu ULû[ A¥fN§pûX.. ¿..? úYiPômUô ¿ FÚdÏl úTô. Sôu fUô°fÑd¡ú\u. E]dÏl ùTôßûU CpûX. SpXô A¥fN ÏZkûRûV Eu Uôl©sû[dÏjùR¬gNô ùT¬V YmTô«Óm. ¿ ×\lTÓmUô. Sôu TôojÕd¡ú\u.
     TÚTj§u ØLj§p DVôP®pûX. AYs ¨Rô]UôL úVô£jRúTôÕ Rôu EiûU Eû\jRÕ. Ru ULû[Ùm ÏZkûRûVÙm TÓjÕ¡\ôú[ Guß Gi¦d úLôTlThPYÞdÏ, Ru ULÞm RônRôú] GuTÕ GlT¥ U\kRÕ?
Uuû] N§Wô
AØRÑW©, HlWp 2007

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக