செவ்வாய், 29 நவம்பர், 2011

ரசிகன் சாவி--- 9--12--84

uÁf‹
            rhé¤Âç! rhé¤Âç  všiya‰w nfhg¤njhL f¤Â¡ bfh©nl cŸns EiHªjh® g¤kdhg‹. 
            nfhgkhf ÏUªjhbyhêa¥ g¤kdhg‹ Ï¥go¡ f¤j kh£lh® v‹W mtS¡F¤ bjçÍ«.  gaªj gona RU Fiwa¡ nf£lhŸ.  v‹d§f?
            uhjh v§nf? fšYhçæèUªJ tªJ é£lhsh?  Ïšiyah?
            tªJ é£lhŸ.  Ïnjh T¥ÃL»nw‹
            cŸS¡FŸ br‹W, uhjh, uhjh. m¥gh T¥ÃL»wh® gh®, Ó¡»u« th v‹whŸ.
            uhjh tªjhŸ.
            uhjh, Ϫj¡ nfhy¤njhL jh‹ fšYhç¡F¥ nghdhah?
            m¥goba‹whš?
            Ϫj cilnahL jh‹ fšYhç¡F¥ nghdhah?
            Mkh«, V‹?
            cd¡F bt£fkhf Ïšiy?  clbyšyh« bjça xU òlit.  nyh f£, nyh ï¥òkhf Ú go¡f¥ ngh»whah?  mHF¥ ngh£o¡F¥ ngh»whah?  vd¡F khdnk ngh»wJ.  ngh»wt‹, tU»wt‹ všyh« c‹id uÁ¤J¡ bfh©L, nr! nr! V«kh Ï¥go?
            m«kh, m«kh m¥gh brhštij¡ nf£lhah?  v‹ njhê Ójh Ïnj cilnahL m‹W ϧF tªj bghGJ m¥gh mtis v¥go¥ ghuh£odh®, uÁ¤jh®.  mtU¡F Ϫj cil buh«g Ão¡»wJ v‹gÂdhš jhnd ehD« mJ  khÂç ngh£L¡ bfh©nl‹. Ï¥g v‹id m¥gh Ï¥go¤ £L»whnu?
            Ójh Ï‹bdhUt® Å£L¥ bg©, Únah mt® bg©zh¢nr uhjh.  M©fŸ všyh« uÁf®fŸ m«kh.  k‰wt®fŸ Å£L¥ bg©iz uÁ¥gh®fŸ.  Mdhš j‹ kidéiaÍ«, bg©izÍ« k‰wt®fŸ uÁ¥gij éU«gkh£lh®fŸ.  mt®fshš mij¥ bghW¤J¡ bfhŸsΫ Kotšiy.
            g¤kdhg‹ c©ik Rl, é¡»¤J ã‹wh®.
                                                                                                            rhé    9-12-1984

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக