சனி, 26 நவம்பர், 2011

பிஸ்னஸ்னா பிஸ்னஸ்----குமுதம்--1985

éahghu«dh éahghu«
            rh¥ghL MdJ« e©g®fŸ ngÁ¡ bfh©oUªjd®.
            Ϫjh¥ ghU Rªju« eh‹ brhšnw‹D tU¤j¥glhnj.  Ϫj cyf¤Âny gz« jh‹ K¡»a«. k‰wJ všyh« m¥òw« jh‹.  bg©fis¡ f£o¡ bfhL¤J é£L eh« xJ§»¡bfhŸs nt©L«.  mJ mJ thœ¡ifia mJ mJ jh‹ rkhë¡fQ«.  gwitfis¥ gh®.  e«ik¥ nghy filÁ tiu ßisfis¥ g‰¿¡ ftiy¥ gL»wjh?
            äuhR brštu§f« T¿aij¡ nf£l Rªju« Ú v‹d jh‹ brhšY brštu§f«, jd¡F‹D tU«bghGJjh‹ bjçÍ« mj‹ m®¤j«.  ÃwU¡F¥ nghjid brŒtJ Ryg« v‹wh‹.
            nkny ÏUtU« ngr Koahjgo blèngh‹ T¥Ã£lJ.  mtrukhf vGªJ brštu§f« nghid vL¤jh®.  kh¥ÃŸis $ju‹ jh‹ jŠiræèUªJ ngÁdh‹.
            khkh.  eh‹ Ãìd° éõakhf mtrukhf¡ nfhaK¤JhU¡F¥ nghf nt©oæU¡F.  Áahksh jåahf ÏU¡f¥ ga¥gLthŸ.  Mifahš Ïu©L ehis¡F c§f bg©Q¡F¤ Jizah Ú§f tªJ ÏUªjhš ešyJ.  v‹d brhšY»Ö®fŸ?
            Ïšny, kh¥ÃŸis, v‹dhš Ï‹id¡F tu KoahJ.  eh‹ brhªj Ãìd° éõakhf Ï‹id¡F nghfiy‹dh I«gjhæu« %ghŒ eZl« M»éL«.  vd¡F¥ gz«jh‹ K¡»a«.
            nk‰ bfh©L ngr Ïayhj $ju‹ nghid¡ iffshš _o¡bfh©L étu¤ij Áahkshél« brh‹dJ«, nfhgK‰w Áahksh nghid¤ j‹ ifæš th§» bfh©L,  m¥gh, c§fS¡F¥ bg©izél¥ gz«jh‹ bgçJ v‹gJ vd¡F¤ bjçÍ«.  ÏUªjhY« v‹ fztU¡F, c§fŸ kh¥ÃŸis¡F c§fis¥ g‰¿¤ bjçahjjdhš ngh‹ g©âé£lh®.  Ú§fŸ c§fŸ Ãìdi[¥ ghU§fŸ.  gz«jh‹ K¡»a«, ghrkšy, v‹W btL btL‹W ngÁdhŸ. kfë‹ nfhg¡ Fuš nf£L, brštu§f¤J¡F kd« fÁªjJ.
            rç«kh, eh‹ Ï‹id¡nf khiy tnu‹.  xU ãäl« nghid kh¥ÃŸis ifæš bfhL  c¤jué£lh® brštu§f«.
            kh¥ÃŸis Ú§f nf£l nghJ gz«jh‹ K¡»akhf¤ bjçªjJ.  V‹dh Ú§fS« éahghç ehD« éahghç ÏUtUnk j¥gh vL¤J¡f kh£nlh«.  Mdhš Áahksh bg©.  bg© nf£lJ« ghr« jh‹ v‹id bt‹wJ.  v‹id k‹å¢ÁL§f.  eh‹ Ï‹id¡nf tnu‹.  nghid ÑnH it¤jh®.
            Rªju« m®¤j¤njhL ò‹dif¤jh®.
                                                                                                            FKj« 27-10-1983

1 கருத்து:

  1. viyabarathodu avan pasam vendrathu..

    blogai vida un ezhuthu vendrathu..

    Ungal ezhuthukal inum valam vara vazthukal.

    -tamil kavi

    பதிலளிநீக்கு