ஞாயிறு, 13 நவம்பர், 2011

வைராக்கியம்

    ituh¡»a«
            thd¤ÂèUªJ c®ªJé£l e£r¤Âu§fis¥ nghš ÏiwªJ »lªjd mªj k»H«ó¡fŸ.
            u§f¤Â‰F ÁWtaJ Kjny k»H«ó¡fŸ v‹whš cæ®.  bghWikahf v¤jid ntiyæUªjhY« m¤Jl‹ k»H« ó¡fis¥ bghW¡» ehçš nfh®¤J¤ jiyæš No¡bfhŸthŸ.
            ÂUkz« M» Ïu©lh©LfS¡FŸ mtŸ ó¢No¡bfhŸsKoahkš brŒJé£lJ bjŒt«.  mj‰fhf mtŸ k»H«ó¥ bghW¡Ftij éléšiy.  jh‹ No¡bfhŸs Koahé£lhš v.d, jh‹ bg‰bwL¤j bršt« Ûdhé‰F¢ N£o mHF gh®¥ghŸ.
            fzt‹ Ïwªj nrhf¤ij kfŸ Ûdhthš kw¡f KoªÂUªjJ.  äfΫ fZl¥g£L¤ j‹ Áuk« vijÍ« fh£o¡bfhŸshkš Ãw® ÅLfëš ciH¤J¤ j‹ r¡Â¡F Û¿¤jh‹ bršykhf ts®¤jhŸ Ûdhit.
            mªj¡ »uhk¤Âš g©izah® Å£L¥ bg©Q¡F mL¤jgoahf Ûdhjh‹ ghèba°l® ghthilÍ«, g£L¥ ghthilÍ« f£o¡bfhŸgtŸ Ûdh tsu tsu, kfis¥ gh®¤J¥ gh®¤J¥ óç¤jhŸ.  u§f« bgUik¥g£lhŸ.  f®t¥g£lhŸ.
<nuG cyf¤ÂY« jh‹jh‹ k»œ¢Áahf ÏU¥gjhf v©â¡bfh©oUªj mªj rªnjhõ Nœãiyæš jh‹ k©iz mŸë¥ ngh£lJnghš mªj¡ »uhk¤Â‰F glõ]£o§»‰fhf Áåkh¡fhu®fŸ tªÂw§»dh®fŸ.
            f£L¥gh£ilÍ«, fyh¢rhu¤ijÍ« Ûwhj mªj¡ »uhk¤J k¡fis¡ ft®¢Áahš ka¡» mªj btFë¥bg©iz¤ j‹ trkh¡», jhiana v®¤J¥ ngR« msé‰F Áåkh nkhf¤ij V‰gL¤Â, Áåkh¡fhu®fŸ õ]£o§ Ko¤J, Ciué£L¥ nghF«bghGJ ÛdhitÍ« mtŸ Å£ilé£L, miH¤J¡bfh©L nghŒé£lh®fŸ.
            Ï‹nwh, Âiu cy»š ä‹D« jhuif Ûdh$.  Cbušyh« Ãugykhf¥ ngr¥gL« msé‰F¢ Rl® é£L¥ ÃufhÁ¤jhŸ Ûdh$.
            jd¡F¤ bjçªj bg© v‹gjhš mªj¡ »uhk¤J k¡fŸ Tl¥ g¡f¤J Cçš XL« Ûdh$ gl¤ij¥ gh®¤Jé£L tªJ u§f¤Âl« brh‹dh®fŸ.
            Mdhš u§f« k£L« rgy¥gléšiy.  Å£il é£L kfŸ Xodnj mtkhd«, mÂY« nftykhd Áåkhéš nr®ªJé£lhns v‹W v©âba©â khŒªJnghdhŸ u§f«.
            xU khj« tiu Å£ilé£L btëæš Tl tuhkš j‹ éÂia ãid¤J, ãid¤J mGÂU¡»whŸ.  fztid ÏHªj nghJ Tl u§f« Ϥjid tU¤j¥g£oU¥ghsh v‹gJ rªnjfnk!
            v‹id¥ bghW¤jtiuæš v‹ kfŸ br¤J¤ jh‹ nghæ£lh.  Ï‹bdhU Kiw mtis¥ g‰¿a ng¥g® brŒÂfisÍ«, mt gl¤ij¥g‰¿a brŒÂfisÍ« v‹»£nl ngrhnj, Û¿¥ngÁnd, c‹idÍ« v‹ kf è°ony nr®¤JUnt‹ ÏJ cWÂ
            j¥òoa«kh, j¥ò.  Ïånk mtŸg‰¿¥ ngr kh£nl‹.  c‹ kdir¤ J‹òW¤Â£nl‹.  v‹id k‹å¢RL  gŠrt®z« brhšèagona mªj Ïl¤ij é£lf‹whŸ.
            mtŸnghdJ« u§f« fjit¢ rh¤Â it¤J é£L tªJ mk®ªJ mHyhdhŸ.  vd¡F V‹ Ï¥gobahU mtdkhd« V‰gl nt©L«?  Ϫj¥ bg©Q¡F V‹ Ï¥go¥ò¤Â nghfQ«?  mt m¥gh eh£L¡fhf cæiuna bfhL¤jh®.  Ït eh£ilna bfL¤J Ï¥go¡ F£o¢Rtuh¡F»whns. mGjGJ Jh§»¥ nghdhŸ.
            mL¤jehŸ, jd¡F nt©oa xUtiu¥ gh®¡f l΋ g¡f« nghd u§f«, _iy¡F _iy cŸs ngdiu¥ gh®¤J¤ ÂL¡»£lhŸ.  f©iz¢ RU¡»¡ bfh©L xUKiw¡F ÏUKiw gh®¤jhŸ.  rªnjfäši.  miuFiw MilÍl‹ ft®¢Á¥ ghâæš Ûdh$ Áç¤J¡bfh©oUªjhŸ.
            v‹do u§f«, bg©iz¥g‰¿¥ ngr¥glhJ‹D brhšw Úah, bg©nzhl gl¤ij¥ gh®¤jJ« Ï¥go ka§» ã‹D£nl? g¡f¤Âš br‹w gŠrt®z« éyhéš Ïo¤J¡ nfè brŒjhŸ.
            Ïšny, gŠrt®z«, jh‹ Mlhé£lhY« rij ML«D brhšYth§fns, mJ ÏJ jh‹.  eh‹ ehis¡nf br‹id¡F¡ »s«g¥ nghnw‹.  ÏånkY« v‹ bg©iz¥ gh®¡fhk v‹dhy ÏU¡fKoahJo!! f© fy§f¡ T¿dhŸ u§f«.
            Cuh® ghuh£l go¡fit¤J, ešy Ïl¤Âš ÂUkz« brŒJbfhL¡f nt©L« v‹W mtŸ f©oUªj fditbašyh« xU behoæš bghŒah¡» é£L Ï‹W Áåkh eoifahf, gz«, òfœ v‹W ä‹å¡bfh©oUªjhŸ.
            x›bthU ehS« Ûdh$ia¥g‰¿a brŒÂfis go¤J, bjhF¤J më¥ghŸ u§f¤Â‹ M¤k njhê gŠrt®z«.  m¥bghGbjšyh« u§f« fhij¥ bgh¤Â¡bfhŸthŸ, fLikahd th®¤ijfshš njhêia¢ rhLthŸ.
            ÏUªjhY« cd¡F Ϥjid ituh¡»a« Tlhjo u§f«.  cyf« òfG« Ûdh$ia¥ gh®¤J bgUik¥glhkš, kfŸ v‹w ãidÎTl Ïšyhkš nt‰W Mis¥nghy Ï¥go¤ £L»whna, ãahakh? v‹ghŸ gŠrt®z«.
            Ïnjh gh®, gŠrt®z«!  ÏåbahU jlit mtis v‹ kfŸD brhšyhnj, v‹ kfŸ br¤J nghæ£lh, mnjh gh®  v‹W u§f« R£o¡ fh£oa Ïl¤ij¥ gh®¤j gŠrt®z« m®ªJjh‹ nghdhŸ.
            u§f«, fh£oa Ïl¤Âš gtHkšè khiyÍl‹ Ûdhé‹ gl« Áç¤J¡bfh©oUªjJ.  mona Ïbj‹do mãaha«?  cænuho¡»w kfis¢ br¤J nghŒé£ljh brhš¿na!”
            u§f¤Â‹ kdkh‰w¤Â‰fhd fhuz« òçªJ Áç¤J¡bfh©lhŸ gŠrt®z«.  lÎåš ntiyfis Ko¤J¡bfh©L C® tªJnr®ªj u§f«, mL¤jehŸ br‹id bršy Ma¤jkhdhŸ.
            C® k¡fŸ všyh« têaD¥g u§f« Ãçah éilbg‰whŸ.
            m«khit¢ r‰W« v®ghuhj Ûdh$ k»œ¢Áæš Âif¥Ãš XotªJ m«khit¡ f£o¥Ão¤J¡ bfh©lhŸ.
            cz®¢Átr¥g£l u§f« xU fz« ãjhå¤J, kfë‹ Å£ilÍ« mtŸ gçrhf¥ bg‰WŸs bghU£fisÍ« neh£l« é£lhŸ.  V«kh, Ûdh Ïbjšyh« Ú eo¢r gl§fS¡fhf¡ bfhL¤j gçRfsh m«kh? u§f« nf£f-
            Mkh«, m«kh.  Ï‹D« Ïu©Lehëš vd¡F¥ bgça ghuh£LéHhnt el¤jwh§f.  y£r¡ fz¡fhd thrf®fŸ v‹id¡ fšahz« g©â¡f éU«gwjh¡ foj« vG¡»£nl æU¡fh§f.  ehS¡F ehŸ uÁf®fë‹ m‹ò¤ bjhšiy jh§f Koaiy m«kh v‹W bgUikÍl‹ T¿dhŸ.
            Ϥjid ngU« òfGkh ÏU¡»w cd¡F eh‹ Tl xU m‹ò¥ gçR bfh©LtªÂU¡nf‹ m«kh, mij Ú éU«òthnah kh£lhnah, Mdhš eh‹ f©o¥gh cd¡F¡ bfhL¡f¤jh‹ nghnwŸ.
            v‹d«kh mij Ó¡»u« fh£L«kh, k‰wt§f bfhL¡»w gçirél v‹jhah® bfhL¡»w gçR bgçjšyth?  mj‹ kÂ¥ng jåahdJ.  Ó¡»u« bfhL«kh mtru¥g£lhŸ M®t¥g£lhŸ Ûdh$.
            u§f«, jh‹ bfh©LtªÂUªj igfëš njo, xU o‹id vL¤J mÂèUªj Ûdh$¡F äfΫ Ão¤j mæ£lkhd ínyÃia vL¤J, j‹ kfë‹ thæš m‹òl‹ C£oé£lhŸ.
            v‹ m«kh‹dh m«khjh‹, vd¡F¥ Ão¤jkhd ínyÃia kw¡fhkš brŒJ bfh©LtªÂU¡»whna, cd¡F¤jh‹ v‹ål« v¤jid m‹ò?  ϤjidehŸ v¥go«kh ÏUªjhŒ?  m«kh.... vd¡F.... v‹dnkh khÂç...  ÏU¡f«kh.....  V«kh.....?  thŒ FH¿aJ, f©fŸ ÏU©lJ Ûdh$¡F.
            Mkh©o, ghYh£o ts®¤j v‹ ifahnyna cd¡F ghG« éõ¤ij¡ fyªJ C£oé£nl©o, V‹ bjçÍkh?  »uhk¤Âny fQ¡fhš bjçahk òlit f£o¡»£L¤ Âçªj Ú Ï‹id¡F fhR¡fhf clš bjça Ó¢Á....  v‹ bg©Q‹D brhšè¡fnt vd¡F bt£fkhæU¡F.  v¤jid ÏisP®fis¥ ghœgL¤jnw?  fhR¡fhf cliy 鉻wtS¡F«, cliy fh£o eo¡»w cd¡F« v‹d é¤Âahr«?  Ú Xo nghdj‰fhf¡ Tl eh‹ tU¤j¥gléšiy.  Mdhš xU ešy FL«g¤Âš Ãwªj c‹ ò¤Â V‹ Ï¥go nghfQ«?  c‹id¥nghy rKjha¥ òšYUéfis eh£ony elkhléLwnj ght«o,  mjh‹ bg¤j jhna c‹id¡ bfhšy nt©oa mtÁa« tªjJ.  u§f« éêfëš ÚUl‹ ngÁKo¤jhŸ.
            m«kh... v‹id.... Ûdhé‹ éê¡nfhoæš <u« fÁa, Fuš vG«g Koahkš...  _¢R cŸS¡nf ÏG¡f Koahkš.... Mlhkš mirahkš...
            Ûdh... u§f¤Â‹ mGif beŠr¤ij¡ F¤Â¡ »ê¥gjhŒ ÏUªjJ.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக