திங்கள், 14 நவம்பர், 2011

தேய்மானம்

njŒkhd«
           
            fhiy ntiy, ó¡fë‹ kz« Ïjkhf¥ bgh§»aJ.  Nça‹ m¥nghJjh‹ c¤ÂUªjh‹.  ku§fë‹ Ïiyfë‹ ÛJ« ò‰fë‹ j©Lfë‹ ÛJ« gåÚ® Ï‹dK« äDäD¤J¡ bfh©oUªjJ.
            mªj cilªJnghd ehlh¡f£oiyé£L mtru, mtrukhd vGªjhŸ fkè.
            mªj mu©kidæš mJjh‹ mtë‹ Rfnghf Á§fhjd«.  mtŸ vGªjJ« mªj¡ f£oš Ïw¡f« FiwªJ eLéš Fêahf¤ bjh§»aJ.
            mJΫ Ïšyhé£lhš Ϫj or«g® khj¡Fëçš jiuæš ghŒ ngh£L¥ gL¡f KoÍkh?  gå¡f£oah»¥ ghia¡ »ê¤J¡ bfh©L Ášè¥ò KJif¥ Ãs¡fhjh?
            ÂdK« mtru, mtrukhf vGªJ, Fë¤J, Mil mâªJ, if¥igia vL¤J¡ bfh©L mtru, mtrukhf g° Ão¤J, mÂY« Ïl« »il¤J c£fhU« m®Zl« Tl mtS¡F¡ »ilahJ.
            mtis¥ bghW¤jtiu mtŸ xU gz« fhŒ¢Á ku«, mtŸ njitfS¡nfh, cz®ÎfS¡nfh m§nf Ïläšiy.
            Rkh® eh‰gJ tUõkh Å£o‰fhf ciH¥gij¤ jéu ntbwhU RfK« mtŸ mDgé¡féšiy.
            mtŸ xU¤Â r«gs¤Âš m«kh, m¥gh, j«Ã, j§if v‹W bkh¤j¡ FL«gKnk ga‹ mil»‹wd.
            j‹ taJŸs bg©fŸ všyh« njhëY«, ÏL¥ÃY« RkªJ Ïšyw thœ¡ifæš <Lg£oU¡f mtŸ k£L«.....
            mtSila jrhò¡Âæš FUgy« xU ehshtJ tªjjhf¤ bjçaéšiy.  mtŸ k£L«  Ãu«k¢rça tF¥Ãš filÁ¥ bg©zhf r«rhu NåakhŒ eh£fis¡ fê¡»whŸ.
            mtS¡FŸ ÏUªj MirfŸ, fdÎfŸ, y£Áa§fŸ všyh« bto¤J¥ nghd gYh‹ nghš thdshéa MirfŸ všyh« fh‰whŒ¥nghŒ cŸs« bt«Ã ㉻whŸ.
            gªj«, ghr«, bghW¥ò, flik všyh« mtŸ xU¤Â¡F¤jhŸ.  Ïšny‹dh, mtŸ j§if¡F Ϥjid Ó¡»u« fšahz Mir tUkh?
            e‹whf¥ go¡fQ«, ntiy¡F¥ nghfQ«, tajhd m¡fhit éLé¡fQ« v‹w cz®ÎfŸ všyh« m‰W¥ nghFkh?  xUntis ehk ntiy¡F¥ nghdh m¡fh khÂç Rikjh§» M»éLnthnkh v‹w v©z¤Ânyjh‹ mtrukhf xUtid¡ fhjè¤J m¡fh gz¤Ânyna fšahz« g©â¡»£L¥ nghdhsh?
            mtŸjh‹ m¥goba‹whš brhªj¤ j«Ã, m¡fh gz¤Âny go¢R, m‹gë¥ò¡ bfhL¤J xU ntiyiaÍ« th§»¡»£lh‹.  MdhY« Ï‹dK« mt‹ bryΡF¡ Tl m¡fhit¤jh‹ v®gh®¡»wh‹.
            ehis jh‹ thH¥ nghF« thœ¡if¡F¤ njitahd bghUis¢ nrä¤J gz¤ij¢ nrä¤J¡ bfh©L mtŸ gz¤Âš thœ»wh‹.
            Å£ošjh‹ Ϫj ãiy v‹whš mtŸ ntiy gh®¡F« mYtyf¤ÂY« mnj fijjh‹.
            mtis¥ nghynt gHrh» ÏU¡F« il¥iu£o§ äî‹, mtis¥ nghynt mJΫ XlhŒ¤njŒªJ cUkh¿¥ nghæUªjJ.
            Å£oš cŸst®fŸjh‹ mtŸ ciH¥ig c¿ŠR»wh®fŸ v‹whš mYtyf¤ÂY« rf Cêa®fŸ c§fS¡bf‹d FL«gkh, F£oah? v§fŸ ntiyÍ« Á¿J gh®¤J¡ bfhL§fns‹ v‹gh®fŸ.
            Ïu©L Ïl¤ÂYnk mtŸ xU ÏaªÂukhdhŸ.  thœÎ v¤ÂiuæY« btWik v‹w ãidnt mtis Ï‹D« KJikahf¡ fh£oaJ. mªj btWikia vij¡ bfh©L kiw¥gJ?
            mYtyf« KoªJ ÅLtU« têbašyh« mtŸ cŸs« ToHªj gwitbad mªÂntisæš bj‹gL« x›bthU Å£o‹ miw njhW« Áwfo¤J¤ ÂçÍ«.  m§F el¡F« r«rhuÁ¤Âu« mtŸ cŸs¤ij Ï‹D« mÂfkhfnt mG¤J«.
            clš k£L« vªÂukhf¢ brašg£lhY« cŸs« vçkiyahf¡ bfh¤J¡bfh©Ljh‹ ÏU¡»wJ.
            mYtyf¤Âš ntiyæš x‹¿éLtjhš mªj neu¤Âš k£Lnk cŸs« vijÍ« ãid¥gšiy.  Ϫj ntiyÍ« Ïšiyba‹whš... mij ãid¡fnt mtŸ clš eL§»aJ.
            nr!  Ï‹W Vndh kd« Ï¥go M‰whikahš mG»wJ.  nt©lhj v©z§fis xJ¡»é£L ntfkhf eilia¥ ngh£lhŸ.
            vÂçny, fhjy®fŸ ÏUt® ršyhäjgona br‹wd®.  jd¡F« Ï¥go xU jåikæ‹ Rf¤Âš Âis¡F« jGtš »il¡féšiyna v‹w jé¥ò fyªj M¤Âu«.  taJ¥bg©Q¡nf cça MirfŸ ãuhirahd vç¢rš.
            brhšyKoahj, étç¡f Ïayhj cz®¢Á¡ Féašfshš mtŸ beŠR jLkhw mYtyf¤ij milªjhŸ.
            j‹Dila kd¢Rikfis Ïw¡» it¤Jé£L il¥iu£o§ bkîåš mk®ªJ °nl£bk©£Lfis il¥ brŒa Mu«Ã¤jhŸ.  ntiyæš c£fh®ªJ é£lhš cyf¤ijna Ï¥go¤jh‹ kwªJéLthŸ fkè.
            Áy kâ¤Jëfëš mtid khnd#® T¥ÃLtjhf ntiyahŸ khâ¡f« tªJ brh‹dh‹.  mtrukhf vGªJ nghdhŸ.
            ä° fkè, xU k»œ¢Áahd brŒÂ Ï‹id¡F¤ jh‹ jghèš tªjJ.  e« MÕìš f«¥ô£l® bfh©Ltu ÏU¡»wh®fŸ.  Ú§fS«jh‹ tU¤j¥g£L¡ bfh©oUªÔ®fŸ il¥iu£l® njŒªJ nghŒé£lJ v‹W kh‰w¢ brhšè.  Ïå e« mYtyf¤Âš il¥iu£lU¡F ntiyæšiy
            rh®... m¥go‹dh... v‹ ntiy?  m¤®¢ÁÍ«, Âif¥ò« milªjtshf¡ nf£lhŸ fkè.
            rhç, ä° fkè.  ntbw§fhtJ ntiy njo¡ bfhŸs nt©oaJjh‹.  Ϫj khj¢ r«gs¤njhL c§fis Å£o‰F mD¥òtj‰fhf eh‰gJ tUõkh ciH¤j ciH¥ò¡F g¤jhæu« %ghŒ bfhL¡f¢brhšè nkèl¤ÂèUªJ c¤juÎ tªÂU¡»wJ.  c§f ciH¥ò¡F e‹¿.
            v¤jid ehê mtŸ m¥go c£fh®ªÂUªjhnsh bjçahJ.  j‹ ãiyia¥g‰¿a Ãu¡iP cz®¢Áæ‹ ntjidnahL m¥gona eh‰fhèæš éGªJ »lªjhŸ.  kdÂny féªÂUªj nrhf cz®¢Áahš R‰W¥òw¤Âš ÏUªJ gH»¥ nghd bghUŸfŸ mid¤J« cæu‰witahfΫ, m‹åakhfΫ njh‰w« më¤jd.
            mtshš Koaéšiy.  mtsJ Ïjank t‰¿ bkèªJ tw©L nghæ‰W. c©L, bfhG¤J, kj®¤J¥ nghd cjth¡fiu kåj®fë‹ K£lhŸjdkhd e¥ghirfis bašyh« ó®¤ÂbrŒJ it¥gj‰fhf¤ j‹Dila ciH¥igÍ«, thœitÍ« éHY¡F Ïiw¤J j‹Dila thœ¡ifia Jau¤J¡F« J‹g¤J¡F« Msh¡»¡bfh©nlhnk!
            filÁahf xU Kiw mªj¤njŒªJ nghd il¥iu£liu Mœªjnrhf¤njhL gh®¤Jé£L elªjhŸ.
            Ïå mtSila FL«g¤ij¥ bghW¤jtiu njŒkhd« Md il¥iu£l® ãiyjh‹ mtS«!
            mtis¥ bghW¤jtiu, Ï¥go bkšy, bkšy cŸS¡FŸnsna vçªJ rh«gyh»él nt©L« v‹gJjh‹ éÂæ‹ v©znkh?

2 கருத்துகள்: