செவ்வாய், 15 நவம்பர், 2011

பார்வைகளும் போர்வைகளும் தேவி----7--8--1991

gh®itfS« ngh®itfS«


vd¡F fšahz« ifTo é£lJ.  Ïå ahU« v‹id nfèahf gh®¡f KoahJ.  mL¤jt®fSila fzt‹kh®fŸ jçR ãy« v‹W cHKoahJ.  Ïl¡F ng¢R¡fŸ v¿a KoahJ.  Ïå Ϫj Û‹ k‰wt®fë‹ Jh©oèš kh£lhJ!  v‹W ÏiuªJ f¤j nt©L« nghš ÏUªjJ RdªÂå¡F.
            K¥g¤ijªJ ta‰F nkš mtŸ fšahz m¥ënfr‹ gçÓè¡f¥g£Lé£lnj. 
            ne‰W jªijÍl‹ bg© gh®¡f tªj kj‹jh‹ v¤jid mikÂahdt®  f©fëš rjh fdÎfSl‹ ò‹KWtnyhL mk®ªÂUªjhnu jéu xU th®¤ij Tl ngréšiyna.
            bg‰wt®fS¡F ml§»a ßisnah ÏUªjhš v‹d, Ϥjid taJ¡F nkš tuj£rizna nt©lh« v‹W brhš»w bgUªj‹ik bfh©l kåj®fŸ v§nf »il¥gh®fŸ?
            Ϥjid eh£fshf mtŸ CuhçlK«, cwédçlK« g£l mt°ijfS¡F xU éoÎ fhy« V‰g£L é£lJ.
            xUéj ã«kÂÍl‹ vGªJ Fë¡f¢ br‹whŸ.
            clèš mts¿ahknyna xU cšyhr«.  cj£oš mj‹ btë¥ghL  fhéa« ghlth bj‹wny.
            kfë‹ k»œ¢Áæny mtŸ r«kj« m¿ªj bg‰nwh®fŸ ã«k milªjh®fŸ.  trÂahd Ïlkh¢nr él kd« tUkh?
            v‹d§f . . e«k igandhl ãiyia¥ g‰¿ bg© Å£lhçl« brhšè¤jhnd ngÁÜ®fŸ #df« ftiynahL nf£lhŸ.
            Ïj¥ ghUo, vijahtJ cs¿bfh£o fhça¤ij¡ bfL¤Âlhnj! mbjšyh« eh‹ brhšyny.  fšahz« Mdhš FzkhæLth‹Djh‹ lh¡lnu brhšè ÏU¡fhçšny nfhj©l« fL¥go¤jh®.
            mJ¡fhf Mæu« Mæukh Mirfis RkªJ»£L v®gh®¥nghl tu bg©»£nl Ϫj éõa« vªj khÂç éisÎfis V‰gL¤Jnkh Ϫj m®¢Á.  gaªJ eL§»dhŸ #df«.
            Mkh©o, mtbs‹d Á‹dŠÁçrh, K¥g¤ijªJ tajh»wJ ahU« ÏJtiu bg© nf£L¡Tl tuny.  Vnjh fšahz«D ngU ngh¿ah  my£Áakhf T¿dh® kjå‹ jªij nfhj©lghâ.
            #df¤J¡F k£L« cW¤jyhf ÏUªjJ  VjhtJ brŒjhf nt©L« v‹w mtru« kdij cªÂaJ.
            ä° RdªÂå c§fis¥ gh®¡f ahnuh xU m«kh tªÂU¡fh§f.!”  »sh®¡ Rªju« brh‹dnghJ RdªÂå ÁªjidnahL vGªJ nghdhŸ.
            th«kh, eh‹ kjndhl m«kh,  c‹ål« jåahf Ïu©L ãäõ« ngrQ«!”
            th§f m«kh, mªj ku¤joæš nghŒ ngryh«!”  miH¤J¥ nghdhŸ ReªÂå.
            Á¿J neu« nahrid fyªj kÎd¤J¡F¥ ÃwF #df« ngr Mu«Ã¤jhŸ.
            m«kh, ReªÂå! v‹ iga‹ kj‹ xU kd nehahë.  ÏJ v§fŸ FL«g¤Â‹ gu«giu nehŒ.  Kjèš mt‹ Á¤j¥ghΡF Ï¥go¤jh‹ ÏUªjJ.  fšahz« MdJ« rçah» é£lJ.  ÏtD¡F« Ï¥go xU thŒ¥ò »il¡fyh« v‹W v©â v‹ fzt® Ka‰Á¡»wh®.
            mt® Ka‰Áia eh‹ j¥ò‹D brhšy tuny.  Mdhš igaDila f©oõid bg© Å£L¡fhu®fshd c§fël« brhšè¤jh‹ r«gªj« ngrQ«D eh‹ ãid¡»nw‹ xU ntis ÂUkz¤Â‰F ÃwF« mt‹ rçahfiy‹dh . . .  bjçŠR kd¥ ó®tkh V¤J¡»£lh guthæšiy.  bjçahk Ïijbašyh«            nahÁ¡f nt©lhkh?  V‹dh ÚÍ« v‹id¥ nghy xU bg©.  v§fS¡F gz« ÏU¡F v‹gj‰fhf c‹ ngh‹w m¥ghé bg©Q¡F Jnuhf« brŒa¡ TlhJ mšyth?
            Ú ešyh nahÁ¢R c‹ Koit brhšY«kh.  Mdhš xU éõa« eh‹ tªJ v‹ ßisia¥ g‰¿a étu¤ij brh‹dJ g‰¿ ahU¡F« bjça nt©lh« K¡»akhf v‹ fztU¡F¤ bjça¡ TlhJ.  eh‹ tnu«kh.
            RdªÂåæ‹ gÂY¡F fh¤Âuhkš #df« éLébl‹W elªjhŸ.
            #df¤Â‹ kåjhÃkhd ä¡f ftiyia¡ nf£L mrªJ nghŒ ã‹whŸ RdªÂå.
            vªj¤ jhahU« j‹ t承š Ãwªj Ãw¥Ã‹ Fiwfis bjçªJ it¤ÂUªjhY« mij kiw¤J é£L¥ ga‹ njl Kašth®fŸ  Mdhš . . . mªj¡ Fiwæš ga‹ nt©lhj xU jhahf ã‹W j‹id v¢rç¤J é£L¥ nghF« #df¤ij ne®ik v©z§fŸ bfh©l ruhrç¡F nk«g£l bg©kâahf ãid¤J éa¥ò‰whŸ.
            mYtyf« KoªJ Å£il milªjhŸ RdªÂå.  cŸns óf«g« bto¤J¡ bf©oUªjJ.
            v‹d¤ Âä®, ig¤Âa¡fhu ßisia e« jiyæš f£l¥ gh®¤jh®fŸ.  ešy ntis ehk F«Ãlw rhäjh‹ e«kis fh¥gh‰¿ ÏU¡»wJ.  tuj£riz nt©lh«D brh‹d¥gnt eh‹ rªnjf¥g£nl‹.  fšahz« Mfhé£lhY« guthæšiy.  mj‰fhf bjçªnj »z‰¿š éGtjh?  r¥jä£L¡ bfh©oUªjh® RdªÂåæ‹ jf¥gdh®.
            mªj Mis éL§f.  ßisia bg‰wtjhnd mªj m«kh.  mt m‹id¡F bg© gh®¡f tuhk ÏUªj¥gnt vd¡F rªnjf« V‰g£lJ.  Ï‹bdhU bg©nzhl thœ¡ifia gza« it¡»nwhnk‹D beŠÁny <uäšiyna nr¢nr!  gz« ÏUªJ£lh v‹d thœ¡if ãiwŠÁLkh?  Ϫj r«gªj« Ão¡fny‹D clnd vGJ§f!”  FK¿dhŸ.
            mj‰FŸ RdªÂå FW¡»£lhŸ.
            m«kh, mtru¥glhnj! eh‹ mªj kjid¤jh‹ fšahz« g©â¡f¥ nghnw‹ v‹whŸ.
            V©o, cd¡bf‹d ig¤Âakh Ão¢ÁU¡F mtid¡ f£o¡»£L v‹d Rf« mila KoÍ«D ãid¡»nw thœ¡ifia Åzo¢R¡fhnj Åzh Ãothj« Ão¡fhnj  ò¤Âk T¿dhŸ jhŒ.
            m«kh, ÏånkY« vd¡F Ú§fŸ v®gh®¡»w khÂç  tu‹ tU«D v®gh®¡»Ö®fsh?  tuhJ.  Vnjh xU Fiwgh£Ll‹jh‹ »£L« k‰wij rç¡f£o¡»£L¥ nghwJ jh‹ v‹ bghW¥ò‹D eh‹ ãid¡»nw‹.
            Ú§f ãid¡»w khÂç bjçªnjh, Vkhªnjh eh‹ ÏJ¡F x¤J¡fny!  bjçŠRjh‹ x¤J¡»nw‹,  k‰wt®fë‹ nfè¥ gh®itfëèUªJ«, jtwhd gh®itfëèUªJ« j¥Ã¡f Ϫj fšahz« vd¡F ngh®itahf ga‹gl£Lnk v‹Wjh‹ Jâ»nw‹.
            v‹ m®Zl« mt® Fzkilªjhš Âahf¤Â‹ bt‰¿ahf ÏU¡f£Lnk!
            mªj kåjç‹ ne®ik v©z« bfh©l jhŒ¡fhf eh‹ brŒ»w Âahfkhf ÏU¡f£Lnk.  Ïšiy v‹ Raeykhfnt ÏU¡f£Lnk v‹ éU¥g¤ij jaÎ brŒJ ó®¤Â brŒÍ§fŸ m¥gh!”  Ô®khd¤Jl‹ brh‹dhŸ RdªÂå.
            rç, brŒ v‹W v§fŸ thahš brhšy gakhf ÏU¡f«kh!  c‹åZl« v¥gonah m¥gona brŒ.  Ï›éõa¤Âš Ú xU Ô®khd¤njhL ÏU¡»whŒ, Ïj‰F eh§fŸ V‹ FW¡nf ã‰f nt©L«?
            fd¤j kd¤njhL jhÍ«, jªijÍ« fšahz V‰ghLfis ftå¡f K‰g£lh®fŸ.

                                                        - njé  7-8-1991

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக