செவ்வாய், 22 நவம்பர், 2011

மனம் மாறியது

kd« kh¿aJ


            nty¥g‹ rhto äf mH»a »uhk«.   kh, gyh, bj‹id ku§fŸ brê¥ghf ts®ªJ ÏUªjJ CU« Cçš cŸs k¡fS« äfΫ k»œ¢Áahf thœªJ tªjd®.  nty¥g‹ rhtoæš Fku‹ v‹gt‹ fhŒf¿¡ fil it¤ÂUªjh‹.  rhjhuzkhf ÏUªj Fku‹ fhŒf¿¡ filæš  Fiwªj éiy¡F fhŒfis th§» äf TLjš éiy¡F é‰W bfhŸis Ïyhg« mo¤J tªjh‹.  eh£fŸ bršy¢ bršy éahghu¤Âš Fku‹ äf¡ bf£o¡fhudhf bgU« éahghçahf Âfœªjh‹ ÏtDila ÂwikiaÍ« bršt¤ijÍ« f©L g¡f¤J Cuhd tŸëôçš fªjrhä v‹gt® j‹ kfis FkuD¡F ÂUkz« brŒJ it¥gjhf¡ T¿dh®.  fªjrhäæ‹ kfŸ tŸëa«khŸ äfΫ fŠr¤jd« ãiwªjtŸ v¢Á‰ ifahš fh¡ifia¡ Tl éu£lhjtŸ Ït®fsJ ÂUkz« bgçnah®fshš ã¢ræ¡f¥g£L nty¥g‹ rhto m«k‹ nfhæèš Ïånj elªJ KoªjJ.
            kWehŸ Fkuå‹ cwéd®fS« ÂUkz¤Â‰F tu Ïayhjt®fS« érhç¡f tªÂUªjd®.  tªjt®fŸ gçR¥ bghUŸ bfh©L tªjd®, bfhL¤jd®.  äf MirnahL gçR¥ bghUis th§»¡ bfh©lhŸ  tŸë.  Fku‹ Ït®fS¡F éUªJ V‰ghL brŒ v‹W T¿dh®.  fŠr¤Âš ng® vL¤j tŸë Ït®fS¡F rh¥ghL brŒjhš ekJ bršt« FiwªJ nghŒéL« vdnt Ït®fS¡F rh¥ghL nghl¡ TlhJ ÂU¥Ã mD¥Ã él nt©L« v‹W KoÎ brŒjhŸ.  clnd tŸë j« fztiu¥ gh®¤J ne‰W ÂUkz« elªjJ.  ÂUkz ntiyfis gh®¤jjhš v‹ clš ãiy rikaš brŒÍ« ãiyæš Ïšiy, e«äl« ntiy¡fhu®fŸ ahU« »ilahJ.  vdnt X£lèš rh¥ghL th§» thU§fŸ v‹W (nt©Lbk‹nw) T¿dhŸ.  Fku‹ kd‰F fZlkhf ÏUªjJ v‹d brŒtJ.  rç rh¥ghL th§» tU»‹nw‹ v‹W T¿ òw¥g£lh‹,  éUªÂd®fŸ mJ všyh« nt©lh«.  v§fS¡F ntW Ïl§fS¡F ntW nghf nt©L«.  eh§fŸ m§nfna cztUªÂ¡ bfhŸ»‹nwh«. vd¡ T¿ òw¥g£ld®.  Fku‹ kd¢r§fl¤Jl‹ éil bfhL¤jh‹.
            mt®fŸ btëæš br‹wÎl‹ tŸë thrš tiu br‹W mt®fis bjUit flªJ é£lh®fsh v‹W gh®¤J é£L j‹ fztiu gh®¤J k»œªJ eh« Ï¥go tUnth® nghnthU¡F czÎ rik¤jhš e« ãyik v‹dhtJ, ekJ bršt« mid¤J« fiuªJ éL«.  nkY« nkY« gz« nr®¤J y£rhÂgÂahf thH nt©L« m¥nghJ jh‹ cyf« e«ik k¡F« v‹W xU tF¥ng el¤j Mu«Ã¤jhŸ.  Fku‹ òçªJ« òçahjJkhf ÏUªjh‹.  eh£fŸ bršy¢ bršy tŸë gz¤ij¢ nr®¥gÂnyna F¿ahf ÏUªjhŸ.  j‹ fztDl‹ jhD« éahghu¡ filfS¡F¢ br‹W tªjhŸ.  gz« mÂf« nr®ªJ xUtU¡F xU bghUS« bfhL¥gšiy.  Ï›thnw j‹ fztidÍ« kh‰¿é£lhŸ.  FkuD« xU fUäahf kh¿dh‹.
            éahghu« bjhl§»a fhy¤Âš ÁW bjhif Tl mtål« Ïšiy.  e©g®fël« fl‹ bg‰nw éahghu« bjhl§»dh‹ m‹W fl‹ bfhL¤j mªj e©g®fS¡nf Ï‹W xU cjé Tl brŒtšiy.  j‹ brayhš brŒ e‹¿ia kwªjh‹.  Éfhy¤Âš jh‹ c©Q« czÎ cL¡F« cil Kjèat‰¿š Tl Á¡fd¤ij fil¥Ão¤jh‹.
            C® k¡fŸ ahtU« Ϫj Ïu©L fUäfS¡F« rçahd ghl« f‰Ã¡f nt©L« v‹W KoÎ brŒjd®.  C®k¡fŸ Koéid brašgL¤j Fkuå‹ cwéd‹ bršiyah òw¥g£lh‹.
            bršiyah Fkuå‹ Å£o‰F tªjh‹ Fkuå‹ kidé mtid tunt‰W mku it¤jhŸ.  Fkuå‹ kidé bršiyahél« Ú§fŸ v‹d éõa¤Â‰fhf mtiu¥ gh®¡f tªÂU¡»Ö®fŸ v‹W v‹ål« T¿dhš eh‹ nghŒ mtiu miH¤J tU»‹nw‹ v‹W T¿dhŸ.  kÂa« v§nf e« Å£oš rh¥Ã£L éLthndh v‹w fŠr¤jd« mtis m¥go nf£f it¤jJ.  bršiyah cl‹ gš brhštjhf Ïšiy  m¥goahdhš Ú§fŸ mtiu filæš nghŒ ghU§fŸ v‹W T¿dhŸ eh‹ nfhæš tiu br‹W tu nt©L« Å£il ó£o é£L¢ bršy nt©L« v‹W bghŒ brhšè mtid btëna mD¥Ã é£L Å£il ó£o é£lhŸ.  bršiyah filÅ br‹wJ« Fku‹ kidé Å£o‰F tªJ é£lhŸ.
            bršiyah filÅ br‹wJ« Fkuid¥ gh®¤J eh‹ éahghu éõakhf c§fis gh®¡f tªJŸns‹ v‹W T¿dh®.  m¥goah thU§fŸ c£fhU§fŸ v‹W tunt‰wh‹, btæèš tªjtU¡F j©Ù® Tl ju mt‹ kd« tuéšiy.  j©Ù® bfhL¤jhš v§nf j©Ù® FiwªJ éLnkh v‹w fŠr¤jd«.  eh‹ g¡f¤J Cuhd br§nfh£ilæš ÏUªJ tU»‹nw‹.  c§fŸ cwéd®jh‹ v‹W j‹id m¿Kf¥gL¤Â¡ bfh©L vd¡F bgça thiH¤njh¥ò ÏU¡»‹wJ mªj thiH¤ njh¥Ãš »il¡F« Ïiy gH«, fhŒ KjèaitfŸ é‰gid brŒa j§fël« x¥gil¡fyh« v‹W tªnj‹ v‹W T¿dh®.  clnd FkuD¡F kd‰fŸ k»œ¢Á Ïtål« äf¡ Fiwªj éiyæš th§»élyh« v‹W kd‰FŸ v©âdh‹.  ehD« c§fë‹ Å£o‰F tU»‹nw‹ v‹W T¿aJ« FkuD¡F m®¢Áahf ÏUªjJ ÏtD¡F v¥go nrhW nghLtJ.  ÏtD¡F Å£oš rh¥ghL nghl¡TlhJ v‹W kd‰FŸ v©âdh‹.  thaséš rç th v‹ndhL cd¡F ešy rh¥ghL nghl¢ brhš»‹nw‹ v‹ kidé äfΫ ešytŸ e‹whf rik¥ghŸ v‹W ntW T¿dh‹.
            bršiyahΡF bjçÍ« Ït®fSila fUä¤jd«, ÏUªJ« rç v‹W Fkuå‹ Å£o‰F tªjh‹ FkuD« bršiyahΫ tUtij¥ gh®¤j Fku‹ kidé tŸë¡F Ïtid v¥go Vkh‰WtJ v‹W nahÁ¡f¤ bjhl§»dhŸ.  thU§fŸ thU§fŸ v‹W tunt‰W mku¢ brŒjhŸ.
            j‹ fztid T¥Ã£L mtiu V‹ miH¤J tªÔ®fŸ mtD¡F v¥go eh« éUªJ bfhL¡f KoÍ«.  bfhL¤jhš ekJ bršt« FiwªJ éLnk v‹W KQKQ¤jhŸ.  Ït®fë‹ ng¢ir¡ nf£lJ« bršiyah v‹d ngR»‹Ö®fŸ v‹W nf£lh‹.  x‹Wäšiy v‹d rikaš v‹W nf£nl‹. mij¤jh‹ TW»‹nw‹ v‹W T¿dhŸ.  FkuD« bršiyahΫ éahghu érakhf ngÁ¡ bfh©oUªjd®.
            Fkuå‹ kidé tŸë j‹ fztid bkšèa Fuèš mL¡fisæš ÏUªJ T¥Ã£lhŸ, v‹d? v‹d? v‹W Fku‹ cŸns br‹wh‹.  tªÂU¥gt‹ rçahd bf£o¡fhudhf ÏU¥gh‹ nghš ÏU¡»‹wJ.  eh« v¥go Ka‰Á¤jhY« nghfkh£lh‹ nghš ÏU¡»‹wJ,  eh ϧnf ÑnH  »lªJ òu©L òu©L mG»‹nw‹  Ú§fŸ mªj beš bg£o ÛJ moͧfŸ.  Ú§fŸ mo¡f eh‹ mGtJ nghy eo¤jhš mªj MŸ Å£ilé£L nghŒ éLth‹.  eh« eo¡f nt©oaJjh‹ v‹W T¿dhŸ.
            Fku‹ bršiyahél« ngRtJ nghy ngÁdh‹.  tŸë tªÂU¡F« éUªjhë¡F clnd rh¥ghL nghL v‹W T¿dh‹.  ne‰nw c§fël« T¿nd‹ Å£oš këif rhkh‹fŸ x‹W Tl Ïšiy th§» tªJ nghL§fŸ v‹W T¿nd‹.  Ú§fŸ th§» tuhJ Ï¥nghJ éUªJ V‰ghL brŒ v‹whš eh‹ v‹d brŒtJ v‹W T¿dhŸ K‹dhš th§»a rhkh‹fŸ v§nf c‹id v‹d brŒ»‹nw‹ gh® v‹W ngÁ it¤jgo f«nghL mtis mo¡f mL¡fis br‹wh‹, mL¡fisæš bešghidæ‹ ÛJ nt©Lbk‹nw glh® glh® v‹W mo¤jh‹.  mt‹ kidé mGtJ nghy eo¡f¤ bjhl§»dh. Ït®fë‹ ehlf¤ij e‹F bjçªj bršiyah mt®fŸ Å£L miwæš mL¡» it¤ÂUªj rhkh‹fë‹ Ã‹nd br‹W xëªJ bfh©lh‹.
            Á¿J neu« tiu Fku‹ r©ilæ£lJ nghy brŒJ é£L K‹ f£o‰F tªjh‹ m§F bršiyah ÏšyhjJ f©L M¢rça¥ g£lh‹.  Å£o‹ thrš tiu tªJ gh®¤jh‹. bjU¡nfho tiu tªJ gh®¤jh‹.  bršiyahit¡ fhzéšiy äf k»œ¢ÁnahL kidéia VŒ tŸë ekJ ehlf« bt‰¿ milªjJ.  bršiyah Å£il é£nl nghŒ é£lh‹ v‹W T¿dh‹.
            Å£o‹ fjit jhê£lh‹.  tŸë gh®¤jhah v‹ Âwikia v‹W T¿dh‹; rç rç rh¥gh£il vL¤J it vd¡F gÁ¡»‹wJ mtid mD¥òtnj bgU«ghlh» é£lJ v‹wh‹.  tŸë rh¥gh£il vL¤J it¤jhŸ, rh¥gh£il gçkh¿¡ bfh©nl eh‹ brh‹dgo brŒaéšiy v‹whš Ϫneu« mt‹ nghŒ ÏU¥ghdh vd tŸë T¿dhŸ.  Ït®fŸ ÏUtç‹ ng¢irÍ« nf£L¡bfh©oUªj bršiyah K‹ f£oèUªJ mt®fë‹ vÂnu tªJ ã‹wh‹.  Ú§fŸ ÏUtU« brŒj brašfŸ ahΫ vd¡F¤ bjçÍ« ÏU¥ÃD« filÁæyhtJ ÂUªJÅ®fŸ vd ãid¤J ÏUªnj‹.  Ú§fŸ ÂUªJtjhf Ïšiy filÁæš eh« Ïwªj ÃwF vJΫ e« Tl tu¥ nghtšiy v‹gij e‹F bjçªÂUªJ« kåj®fŸ Vndh Ï¥go ÏU¡»‹wh®fŸ.  eh« brŒÍ« ešy fhça§fŸ k£Lnk e«nkhL tU« vdnt ešy fhça§fis¢ brŒa nt©L«.
            Ú§fŸ ÏUtU« brŒj brŒifia ehnd Ϫj C® k¡fŸ midtU« TW«go brŒ»‹nw‹ ghU§fŸ v‹W Å£il é£L btëna tu Ka‹wh‹ clnd tŸëÍ« FkuD« bršiyahé‹ fhšfëš éGªJ eh§fŸ m¿ahkš brŒj jt¿id k‹å¤jUSkhW nt©od®.
            bršiyah rç v‹W x¥ò¡ bfh©lh‹.  bršiyahé‰F czÎ gçkh¿ cgrç¤jd®.
            m‹W Kjš tŸëÍ« FkuD« òÂa kåj®fshf kh¿dh®fŸ.

1 கருத்து:

  1. erumbu oori karaiyadha kal undo!!!
    unagal ezhuthukalai padithum maradha manam undo!!!

    ungal ezhuthukal valam vara vazhthukal

    -tamil kavi

    பதிலளிநீக்கு