செவ்வாய், 29 நவம்பர், 2011

நாய் வால் இதயம் பேசுகிறது--14--7--85

17.                ehŒ thš
            Ï¥gbtšyh« mªj Å£oš it¤j rhkh‹fŸ it¤j Ïl¤Âš cŸs xG§F« vt®Ášt® gh¤Âubkšyh« f©zho nghy¥ gsgs¥ghæU¡»wJ« mŠriy tªj ÃwF jh‹.
            mŠriyæl« ékyhΡF buh«k ehshfnt xU f©.  mjdhš jh‹, khnd#® Å£ilé£L mtŸ tªjJ« cldoahf¢ r«gs¤Âš xU IªJ %ghia V‰¿¡ bfhL¤J ntiy¡F it¤J¡ bfh©lhŸ. ntiyæš m¤jid R¤j« mŠriy!
            mJk£Lkšy... Mkh«; mªj khnd#® bghŠrh ÏU¡nf... bfh©il¥ óΫ, FÂfhš brU¥ò«, bgh£il mÂfhuK«... ehY gU¥Ãny ehDhW ngU¡F rh«gh® t¢ÁL«! m£l¡fUä... v‹W Ú£o KH¡» mtŸ ngR« bghGJ äfΫ Rthu°akhf ÏU¡F«.
            mªj t£lhu¤Âny mŠriy thæny òFªJ òw¥glhjt®fns »ilahJ!  x£Lbkh¤jkhf x›bthU¤j® fUä¤jd¤ijÍ« brhšè¡fh£lhkš ÏUªjšiy.
            K‹ #h¡»uijahf ékyh, mŠriy e«ikÍ« m¥go¢ brhšèél¡ Tlhnj v‹W gŠräšyhkš nrhW«, f¿Í« jªJ, gzéõa¤ÂY« jhuhskhfnt ÏUªjhŸ.
            xU ehŸ khiy.
            ékyhΫ, uFΫ õh¥Ã§ br‹wh®fŸ.  mt®fŸ ÅL ÂU«Ã¡ bfh©oU¡ifæš, mŠriy ahçlnkh fij msªJbfh©oUªjhŸ.
            V©o mŠriy, c‹id¡ f©ânyna fhnzhnk... c‹ òJ v#khå v¥go?
            mnjna‹ nf£»nw... g£lz¤Âny Ã.V. go¢Á£lh nghJkh?  M¤Âny ngh£lhY« msªJ nghL‹D brhšth§f.  Vnjh mªj kDõ‹ Xt®il« mJ, ÏJ‹d cæiu é£L r«gh¢R v‹d... Ϫj¥ bgh©Q mséšyhkš mŸë v‹ jiyæš bfh£lwh xU fz¡F tH¡F Ïšiy‹dh mªj¡FL«g« v‹d¤J¡F MF«?  mªj bgh©Q¡F¡ f£L, br£nl bjçaiy... Ëdhy buh«g¡ fZl¥gL«!”
            mŠriyæ‹ ng¢ir¡nf£l ékyhΡF r®tehoÍ« xL§»aJ.
            Áyt‰iw ã䮤j KoahJ v‹w c©ik m¥bghGJjh‹ òçªjJ mtS¡F.
                                                                                    Ïja« ngR»wJ  14-07-1985

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக