வியாழன், 10 நவம்பர், 2011

தத்து -சுமங்கலி இதழ்-- 1-6-91

j¤J

uhk»UZzD« fkyhΫ JâªJ tªJ é£lh®fns¤ jéu éõa¤ij v¥go éRt¤Âl« brhštJ v‹W ja§»dh®fŸ.
            K¡»akhd éõakh gh®¡fQ«D brh‹Ü§f.  x©Qnk ngrhk ÏU¡Ñ§fns uhk»UZzå‹ ja¡f¤ij¥ ngh¡» JâÎ bfhL¤jh‹ éRt«.
            vd¡F fšahz« M» g¤J tUõ« Mæ£LJ, v‹ t«r« és§f thçR cUthfny.  ÏånkY« mj‰F tê Ïšny‹D lh¡l®fŸ brhšè£lh§f.  v‹Dila Vf¥g£l brh¤J¡F thçR Ïšyhk¥ nghæL« mjh‹ c§fis . . .
            v‹d brŒaQ« brhšY§f, c§fS¡F¢ brŒahk ntW ahU¡F brŒa¥ nghnw‹?
            v‹ j§if tæ¤Âny ÏU¡»w ÁR Mzh ÏUªjh . .  mij eh§f j¤J vL¤J¡fyh«D ãid¡»nwh« v‹d brhšÖ§f?
ÏJ¡fh Ï¥go ja§»Ü§f . . brŠR£lh¥ ngh¢R . . .
Ú§f rç‹D brhšè£O§f.  Mdhš v‹ j§if x¤J¡fQnk, btëæš xU ßisia j¤J vL¤J¡»wijél v‹ j§if FHªijia vL¤J¡»wJ nkèšiyah?
c§f j§f¢Áia r«k¡f it¡»wJ, v‹ bghW¥ò, Ú§f ftiy¥glhk ngh§f!”
všiya‰w k»œ¢ÁÍl‹ uhk»UZzD«, fkyhΫ éilbg‰W¡ bfh©ld®.
éRt« mt®fS¡F r«kj« bfhL¤J é£lhnd jéu j‹ kidé fšahâ Ïij x¤J¡ bfhŸthsh? v‹W ga¥g£lh‹.
nfhéY¡F¥ nghæUªj fšahâ cŸns tªjtŸ, nkir ÛJ ÏUªj gH§fisÍ«, óitÍ« gh®¤jhŸ. v‹d§f, ah® tªjh§f? v‹W nf£lhŸ.
c‹ eyåš m¡fiw bfh©l c§f m©zhΫ m©âÍ«jh‹ c‹id¥ gh®¡f tªjh§f, tªJLnt‹Djh‹ brh‹nd‹.  Mdhš mt§f mtrukh ahiunah gh®¡fQ«D »s«Ã£lh§f.
mj‰bf‹d, mL¤j thu« ehk mt§f Å£L¡F¥ nghæ£L tªjh nghFJ.
V‹, fšahâ c§f m©zhΡF fšahz« M» g¤J tUõ« ÏU¡Fkh?
ÏU¡F§f, m©zD¡F« m©â¡F« ÏU¡»w ešy Fz¤J¡F mt§f t«r« tsu xU ßis Ïšnyna‹D vd¡F« kdR¡F fZlkh ÏU¡F§f.  tU¤j¥ g£lhŸ fšahâ.
ÏJjh‹ rkabk‹W uhk»UZz‹ brh‹dij bkšy brh‹dhŸ éRt«.
v‹d§f brhšÖ§f?  v‹ FHªijiaah? m®¢Á͉whŸ fšahâ.
C® ng® bjçahj FHªijia j¤J vL¤J, mt§f brh¤ij mJ MŸwijél j§ifnahl kf‹ MŸwJ j¥gh?  mÂY«, c§f m©z‹ bg‰nwh® Ïšyhj v‹id f©â‹ Ïiknghy fh¤jt®.  mt® Mir¥ glwJ j¥gh?
v‹ cæiuÍ« m©zD¡fhf bfhL¥gJ jh‹ Kiw.  Mdhš v‹ FHªijia¤ bjŒt« vd¡F¤ jªjij. .
c‹ ntjid òçÍJ ek¡bf‹d tarhæ£Ljh v‹d?  Ï‹bdh‹iw bg¤J »£lh¥ngh¢R m¥gona bghw¡fiy‹dhY« e« FHªij ntW v§nf ÏU¡»wJ.  e« f© K‹dhyjhnd?
ntW têæ‹¿ miu kdnjhL V¤J¡ bfh©lhŸ fšahâ.
m‹¿èUªJ
uhk»UZzD«, fkyhΫ fšahâia v¥nghijÍ«él äf ftdkhf¥ gh®¤J¡ bfh©lh®fŸ.
Ãurt fhy« beU§f beU§f fšahâ k£L« fytukilªjhŸ.
Ãurt tè f©lJ« uhk»UZzD«, fkyhΫ gugu¥gilªjd® éRtnk fšahâ gL« mt°ij f©L Jt©lh‹.  M°g¤Âç¡F miH¤J¢ br‹wh®fŸ.
lh¡l® gçnrh¤J é£L¢ brh‹dh®.  FHªij FW¡nf ÏU¡F.  Mgnuõ‹ g©â¤jh‹ vL¡fQ«!”
uhk»UZzD«, fkyhΫ nt©lhj bjŒt¤ijbašyh« nt©od®.
Á¿J neu¤Âš xU e®° FHªijnahL btëæš tu
uhk»UZz‹, fkyh, éRt« _tU« MtnyhL Xo tu
e®° brh‹dhŸ.
bg© FHªij, jhŒ ešyhæU¡fh§f.
_t® Kf¤ÂY« Vkh‰wK«, ftiyÍ« FobfhŸs, ka¡f« Ú§»a fšahâia¥ gh®¡f éiuªjd®.
fšahâ všiya‰w k»œ¢Áæš Âis¤J¡ bfh©oU¥gij¥ gh®¤j éRt«  uhk»UZzD«, fkyhΫ btëæš br‹wJ« mtël« nf£lh‹.
v‹d fšahâ, m©zD«, m©âÍ« ftiynahL ÏU¡f, Ú Ï¤jid k»œ¢ÁnahL ÏU¡»na V‹?
flΟ»£nl eh‹ Ãuh®¤jid g©â»£nl‹, mJ gè¢R£LJ . .     mjh‹ . . . .
fšahâ Ú v‹d brhšnw?
Mkh§f ÏJ M© FHªªjah ÏUªjh mij j¤J bfhL¡fQ«D brh‹Ü§f.  x¥ò¡fhf x¤J¡»£nl‹.  mjh‹ bg©zhf ÏUªjhš bfhL¡fnt©lh« ghU§f.  bg©zhf Ãw¡fQ«D rjh flÎis nt©o»£nl‹ gè¢ÁL¤J v‹id k‹å¢ÁL§f.
éRt« k£Lkšy btëæš ã‹W m¤jidiaÍ« nf£L¡ bfh©oUªj uhk»UZzD«, fkyhΫTl mªj¤ jhŒikæ‹ Áw¥ig v©â be»œªJ nghdh®fŸ.
                                                                                                - Rk§fè  1-6-91

2 கருத்துகள்: