செவ்வாய், 29 நவம்பர், 2011

புவனாவால் வந்த வினை மின்மினி----20-6-87

òtdhthš tªjéid
            fšahâ, fšahâ T¥Ã£L¡ bfh©nl cŸns EiHªj nfhghš, fšahâia¡ fhzhjjhš òtdhé‹ ifæš °é£ilÍ«, óitÍ« bfhL¤J m¡fh»£nl bfh©LnghŒ¡bfhL v‹wh‹.
            mL¡fisæèUªJ tªj fšahâ¡F mªj¢ braš M¤Âu_£oaJ.
            v‹d Ï¥gbtšyh« Ó¡»u« tªÂLÖ§f? v‹whŸ »©lY« nfhgKkhf.
            ntiyæšiy tªnj‹.  V©lh Ó¡»u« tU»whŒ?  v‹W nf£ghŒ nghèU¡»wnj?  gh®¤jhah òtdh c§f m¡fhit!  x›bthU¤Â òUõ‹ Ó¡»u« tuéšiyna v‹W ftiy¥gLthŸ.  c‹ m¡fhnth Ï¥go¡nf£»whŸ?
            C¡F«... vj‰bfL¤jhY« òtdh xU¤Â mf¥g£lhŸ c§fS¡F. M¤Âu¤Jl‹ brhšèé£L cŸns nghŒé£lhŸ.
            Ϫj¥ g¤J Âd§fshf¡ fšahâ¡F ÏUªj ã«kÂÍ«, Jh¡fK« mwnt xêªJ nghŒé£ld.
            všyh« Ϫj¥ òtdhthš tªj éid!  mtŸ V‹ Äé‰F CçèUªJ tªjhŸ v‹W Tl ãid¡f Mu«Ã¤Jé£lhŸ.
            fztid kh‰¿anj Ϫj¥ òtdhé‹ tuÎjhnd! Ë v‹d?
            mYtyf« KoªJ MWkâ¡F tU»wt®... V‹ ny£ v‹W nf£lhš fLfL¡»wt® Ï¥bghGJ Ó¡»u« tUtnj‹?  fLfL¥ò, RWRW¥hgf kh¿æU¥gnj‹?
            btW§ifnahL tU»wt® ÂdK« óΫ °Å£Lkhf tUtnj‹?  rjh mWit n#h¡ mo¤J Å£ilna tisa tisa tUtnj‹?  všyht‰¿‰F« fhuz« v‹ j§if òtdh! mtsJ mHF!
            fUäahf ÏUªjt® Âd« xU Áåkh v‹W T¥ÃLtJ mtis¤ ÂU¥Â¥gL¤j; j‹tr¥gL¤j... TlhJ.  Ïj‰F Ïl§bfhL¡f¡ TlhJ.  ehisna òtdhit CU¡F mD¥Ãélnt©L«.  fšahâ £lt£lkhf¤ Ô®khå¤J¡ bfh©lhŸ.
            mL¤jehŸ mYtyf« KoªJ tªj nfhghèl« òtdh CU¡F¥ nghŒé£l étu¤ij ¢ brh‹dhŸ fšahâ.
            mtål« ã«kÂ¥ bgU_¢R »s«ÃaJ.  m¥ghlh, Ϫj¥ g¤J Âd§fshf c‹ål« beU§f¡ Tl Koahkš... ešyntis mtis mD¥ÃdhŒ  v‹W brhšè¡bfh©nl fšahâia miz¡f K‰g£lh‹.
            Mkh, x©Q« bjçahjtŸD v‹id ãid¢R£O§fsh?  g¤Jehsh ehD« c§f elto¡ifia¥ gh®¤J¡»£Ljh‹ ÏUªnj‹.  Ïånk giHa FUo fjit¤ Âwo‹D neu§fê¢R tuyh«;  btW§ifnahL tuyh«;  fLfL‹D ÏU¡fyh«  »©lyhf brh‰fis¡ bfh£odhŸ fšahâ.
            ml, ig¤Âa«.  cd¡F v‹ ÛJ ã#khfnt rªnjfkh?  Ú rªnjf¥glQ«»wJ¡fhf¤jh‹ m¥gobašyh« eo¢nr‹.
            m¥g, Ó¡»u« tªjbjšyh« Tl eo¥ò‹D eh‹ e«gQkh?  xU bghŒia kiw¡f x‹gJ bghŒah?  nfhgkhf¡ nf£lhŸ fšahâ.
            bghŒæšny fšahâ, c©ikia¤jh‹ brhšnw‹.  v‹ j§if fšahz¤Â‰F th§»a fl‹fis mil¡f nt©oæUªjjhš Xt®il« ntiy brŒnj‹.  mjdhšjh‹ neu§fê¢R tªnj‹.  <éå§ fh¥ÃTl¡ Fo¡fhkš Á¡fdkh ÏUªnj‹.  mªj¡fl‹fŸ všyh« nghd khj« K¥gjh« njÂnahL KoªJé£lJ.  x©zh« njÂæèUªJ eh‹ RjªÂu¥gwit Mnd‹.  MirnahL ϧnf tªjhš... Ú c‹ j§ifia tutiH¤ÂUªjhŒ.  mtis Ó¡»u« CU¡F mD¥g¤ jh‹ Ϫj ehlf« Mond‹, v‹ v©z¥gona ÚÍ« rªnjf¥g£L mtis mD¥Ãé£lhŒ.  e‹¿ fšahâ!  Mdhš... Ú ã#khfnt v‹id k£lkh ãid¢R£ona!”  nfhghš Mœªj tU¤j¤Jl‹ brh‹dh‹.
            c©ikia cz®ªj fšahâ v‹id k‹å¢RL§f m¤jh‹!  v‹djh‹ òtdh v‹ j§if‹dhY«, bg©fS¡nf ÏU¡»w Ïašghd rªnjf« v‹idÍ« bjh¤Â¡»£LJ, v‹id k‹å¢ÁL§f v‹W brhšèagona mt‹ njhŸfëš njhŒªjhŸ.
                                                                                                          ä‹äå  20-06-1987

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக