வியாழன், 10 நவம்பர், 2011

தீக்குச்சிகள்

Ô¡F¢ÁfŸ
            f© éê¡F« nghJ fhy« mHfhŒ¤jhåUªjJ óuâ¡F.
tH¡f«nghy g«gukhf Mo, Xo ciH¤J kfidÍ«, kfisÍ« fšYhç¡F mD¥Ãé£L XŒbtL¡f ãid¡ifæšjh‹ - fhè§bgš r¤j¤Jl‹ mtis¡ fy§fit¡fnt tªjJ V®bkæš jghš x‹W.
            ea« Jy§F« bgh‹å‹ bkUif¥nghš ifæš vL¡F«nghnj, cz®¢ÁfŸ JšèakhŒ¥ bgh§», ky®nghš mHfhf éçªJ kz« ÅR« njhêæ‹ foj« jh‹ Ï‹W thœé‹ Mântiuna mir¡F« nfhlç¡fh«ghf mtŸ beŠir¥ ÃsªjJ.
            mJtiu mtë‹ v®gh®¥òfŸ, f‰gidfŸ mid¤J« bgho¥bghoah» é£lbjhU m®¢Áæš beŠr« jl¡, jl¡bfd mo¤J¡bfh©lJ.
            fhy« KGJ« mtDl‹ nr®ªJthG« nahf« »£l¥ngh»wJ v‹W fdÎfëš äjªJbfh©oUªjtS¡F v¤jid bgU¤j Åœ¢Á.
            kd« njŒªJ nghdhŸ óuâ.  f© Ïikfis eid¤J¡ f©Ùiu¢ r£bl‹W jL¤J¡bfh©lhŸ.
            njhê brhštJ c©ikahf ÏU¡Fkh?  Ãurh¤ m¥go¥g£lt® mšynt!
            bg‰wt®, c‰wt®fis v®¤J v‹id Ïja Á«khrd¤Âš V‰¿atuh¢nr!  mtuh btëeh£oš ntbwhU bg©Ql‹ bjhl®ò bfh©oU¥gh®?  e«g Koaéšiyna!  Mdhš... njhêiaÍ« e«ghkš ÏU¡f Koaéšiyna!
            gz« r«gh¡f¤jhnd btëehL nghdh®, ntbwhU bg©izÍkh r«gh¡f¥nghdh®?
            nfŸéfŸ Rê¤J Rê¤J mtisna Ï‹W RHy it¤jd.
            mtiu¢ brhšè¡ F‰wäšiy.  f«bgå khnd#uhd mªj¢ Ókh£ojh‹ j‹ gzgy¤ij¡ fh£o mtiu¤ j‹ tiyæš éH¢ brŒÂU¡»whŸ.  m¥go¥ g£l bg©fŸ ϧF k£Lkšy, btëeh£oY« éçªJ »l¡»wh®fŸ nghY«.
            Ï¥bghGJ v‹d brŒtJ?  ahU¡F« bjçªjhš... F¿¥ghf¥ ßisfS¡F¤ bjçªjhš bt£f¡nfL mšyth?  xUbg© vijÍ« é£L¡ bfhL¥ghŸ fztid¤ jéu,  ãidé‹ N£oš kd« tè¤jJ.  nrhghényna gL¤jgo j‹ ãiyia¥ g‰¿a Ãu¡iP cz®¢Áæ‹ ntjidnahL m¥gona ÏUªjhŸ.  mK§»a xèa‰w Fuèš mGjhŸ.
            mªj mGFuèš mtsJ ò©g£l Ïja¤Â‹ ntjid KGtJ« bgh§» têªjJ.  kdÂny féªÂUªj nrhf cz®¢Áahš R‰W¥òw¤Âš ÏUªJ gH»¥ nghd bghUŸfŸ mid¤J« cæu‰witahfΫ, m‹åakhfΫ njh‰w« më¤jd.
            Ë Mntr« bfh©ltis¥nghš vGªJ ã‹whŸ.  Ï¥nghJ v‹d?  v‹W jd¡F¤ jhnd¡ nf£L¡ bfh©lhŸ.
            ngrhkš ϪjKiw mt® tªj ÃwF kWgo m§F nghfélhkš jL¤Jé£lhš...  mJjh‹ rç.  gz« Ï‹W tU« ehis nghF«.  mj‰fhf¡ fztidah é£L¡ bfhL¡f KoÍ«?  ešyntis rka¤Âš Ϫj étu¤ij vGÂdhŸ njhê.
            mt® tu Ï‹D« xUthu« ÏU¡»wJ.  tu£L«.
            xU KoΡF tªjtshŒ vGªJ j‹ Å£L ntiyfëš <Lg£lhŸ.
            mL¤j Ïu©Lehëš cwéd® T£l« Ãurh¤ij tunt‰f Å£il ãiw¤jJ.
            éUªJ«, c‰rhf¢ Áç¥òfS« óuâæ‹ beŠR¡F¡ fë¥ó£léšiy.  rŠry¤njhnlna nt©lh btW¥ghf elkho¡ bfh©oUªjhŸ.
            cwéd®fŸ všnyhU« rh¥Ã£Lé£L mk®ªjh®fŸ.  óuâ k£L« rika‰f£oš Vnjh cU£o¡ bfh©oU¥gij gh®¤j mtë‹ F£o eh¤jdh® brh‹dhŸ.
            m©â, tªJ c£fhU§f, bkJth xê¢R¥ ngh£lh nghwJ, kâ Ïu©L jhnd MwJ
            óuâ xUéj kd¢ RikÍl‹ kçahij¡fhf mt®fSl‹ tªJ mk®ªjhŸ.
            V‹ m©â, m©z‹ Ϫj¤ jlit v‹ fztU¡F xU vy¡£ç¡õh¥ it¢R¤j®wjh vGÂæU¡F v‹whŸ c‰rhf¤njhL.
            mj‰FŸ óuâæ‹ jf¥gdh® FW¡»£lh®.
            Mkh«kh, kh¥ÃŸis c‹ j§if ikÂèæ‹ fšahz¢ bryit¤ jhnd V¤J¡»wjhΫ, kh¥ÃŸis ghU§f‹D« vGÂæU¡»whu«kh
            ik¤Jd® rhu§f‹ vd¡F v¥goahtJ yŠr« bfhL¤J ÏŠÓåa® Ó£ th§»lyh«D cWÂah vGÂæU¡fh® m©â
            kfD« kfS« j§fSila v®gh®¥òfisÍ« éê kyu, kyu¢ brh‹dh®fŸ.
            MS¡F MŸ j§fŸ mÃyh£irfisÍ«, v®gh®¥òfisÍ« óuâæ‹ bfhÂ¥ig m¿ahknyna bfh£o¡ bfh©oUªjh®fŸ.
mtshš všnyhU¡F« K‹dhš mHKoaéšiy.  Ït®fëš xUtuhtJ mt® ešygo tunt©Lnk v‹W ftiy¥gL»wh®fsh?  Ït®fS¡F nt©oaJ všyh« mtç‹ r«gh¤Âa«,  v‹ cz®Îfis ahuhtJ czU»wh®fsh?
mtŸ cŸkd« ntjidnahL KQKQ¤jJ.
            c©L, bfhG¤J, kj®¤J¥nghd cjth¡fiu kåj®fë‹ K£lhŸjdkhd e¥ghirfis všyh« ó®¤Â brŒJ it¥gj‰fh mtUila ciH¥igÍ«, v‹ thœ¡ifiaÍ« gza« it¥gJ?
            bksdkhf mk®ªÂUªj óuâæl« mtë‹ v©z X£l¤ija¿ahknyna eh¤jdh® brh‹dhŸ.
            v‹dnth m©â, Ú§f jh‹ v§f FL«g¤Â‰bfšyh« és¡nf‰¿ it¡fÖ§f.
            g‰¿šyhj gªj§fns, v‹és¡if é¤Â£Lšy c§f és¡if V‰¿ it¡»nw‹, kdR¡FŸnsna FK¿dhŸ óuâ.
            m¤Jl‹ ãšyhJ F%ukhf k‰wt®fis MH« gh®¡f v©âdhŸ.
            vd¡F vGÂa by£lçš, všnyhU¡F« Mir fh£oé£nl‹. mij ãiwnt‰wKoahJ nghèU¡F kWgo eh‹ btëehL nghtjhf Ïšiy.  c‹ g¡f¤Ânyna ÏU¡f éU«gnw‹  v‹W foj« vGÂæUªjh®.
            c©ikahfth?!” Vf Fuèš m®ªjh®fŸ všnyhU«.
            óuâ xU fz« všnyhUila Kf¤ijÍ« CLUé¥gh®¤jhŸ.  m¥g£lkhd Vkh‰w« midtuJ Kf¤ijÍ« ÏU£lh¡»æUªjJ.
            midtU« Kf¤ij¤ Jh¡»it¤J¡ bfh©L mk®ªÂUªjh®fŸ.
            óuâ¡F mij¤ jh§»¡ bfhŸs Koaéšiy.  c‰rhfä‹¿ cwéd®fŸ beU¥Ã‹nkš mk®ªjJ nghš Ïu©L eh£fŸ mk®ªÂUªjh®fŸ.
            Ãurh¤, Vuhskhd rhkh‹fnshL tªJ nr®ªjh‹.
            mtid¥ gh®¤jJ« jh‹ cwéd® midtU¡Fnk c‰rhf« tªjJ.  mt‹ brh‹dgona všnyhU¡F« gz cjé brŒjJ« všiya‰w k»œ¢ÁnahL óuâiaÍ«, Ãurh¤ijÍ« thœ¤Â¢ br‹wh®fŸ.
            óuâ ÁªÂ¤J¥ gh®¤jhŸ.  j‹ål« mt‹ fh£L« m‹Ãš vŸssΫ Fiwéšiy.  mJnghJ« mtS¡F.  mtdhš k‰wt®fS¡F e‹ik »il¡F«dh mij¤jL¡f mtS¡bf‹d cçik ÏU¡»wJ?
            mtdhf mtël« btëeh£L¥ bg©iz¥ g‰¿¥ ngréšiy.  jhdhf mij¡nf£L V‹ mtidÍ« J‹òW¤Â, j‹ Ï‹g¤ijÍ« bfL¤J¡ bfhŸs nt©L«.  mÂY« Ϫj¢ bray¡fhf eh‹ fztiu btW¤jhš mtçl« vd¡F m‹ò Ïšiyba‹wšyth M»éL«.
            vjdhY« frªJnghfhkš, vjdhY« btW¥gilahkš, vijÍ« V‰W, všyht‰W¡Fkhf¥ gl®ªJ éçtJjhnd m‹ò.
            xU KoÎl‹ njhê¡F¥ ËtUkhW foj« vGÂdhŸ.
            m‹òŸs Ûdh,
                        j¡f rka¤Âš vd¡F¡ foj« vG c©ik ãiyia¤ bjçé¤ÂUªjhŒ, ä¡f e‹¿!  v‹d brŒtJ xU és¡if V‰wQä‹dh Ô¡F¢Á vçªJ jhnd MfQ«.  mij¥nghš jh‹ ehD«.  mtuhš ehiyªJ FL«g§fŸ thœ»wJ.  mij V‹ jL¡fnt©L«  g¡f¤ÂYŸs brofŸ všyh« jd¡F C‰W»w Úiu c¿ŠR»wnj‹D ku« br¤jh koÍJ?  Ïšny, vçŠR nghFjh?  nfty« jhtu¤J¡FŸs guªjneh¡F Tl kåj®fS¡F Ïšyhkš ÏU¡fyhkh?  eh£oYŸst®fŸ RjªÂukh thHQ«»wJ¡fhf¥ gy bgçnah®fŸ brŒj Âahf¤J¡F K‹dhš v‹ Âahf« JhR¡F¢ rkhd«.  m¤Jl‹, mªj¥ bg©âl« V‰g£l cwÎg‰¿ mt® v‹ål« vJΫ Twéšiy.  ehdhf mij¡nf£L mtiu V‹ mikÂæH¡f¢ brŒant©L«?  ts®ªj ßisfis it¤J¡bfh©L thœ¡ifia¤ bjhiy¡f V‹ eh‹ Kaynt©L«.  Ϫj ufÁa« e« kdnjhL k©zhf£L«!  v‹ ßisfS¡F¤ bjçant©lh«.  Ϫj eh£oš v¤jidnah bg©fŸ v‹ ãiyæš thœªJ bfh©Ljh‹ ÏU¡»wh®fŸ.  Vbd‹whš bfsut« fUÂ!  bfsut« k£L« mj‰F¡ fhuz« mšy,  brhšè x‹iw rç¥gL¤j KoahJ v‹gjhY« jh‹.  M«,  Ûdh.  ehD« mij v©âna mikÂail»nw‹.  M‰w Koahjij¥ bghW¤J¡ bfhŸs nt©oaJjh‹!  rçjhnd!
                                                                        Ï¥go¡F c‹ m‹ò¤njhê
                                                                                          óuâ.
            óuâ giHa óuâahfnt tisatªjhŸ.  fztål« m‹ig¢ brhçªjhŸ.  nt©lhj giHa ãidÎfis¤ Jhu v¿ªjhŸ.  Ïašghf thœ¡if¤ njiu cU£odhŸ.          
            Ãurh¤ MWkhj« Kjš kidénahL fê¤J é£L Ïu©lhtJ kidéia¥ gh®¡f btëehL òw¥g£L¢ br‹wh‹.
            kWgo M¤ÂuK« nfhgK« mtis miy¡fê¤jJ.  ÏU¥ÃD« ßisfë‹ Kf¤ij¡ f©L MWjyh»¥ nghdhŸ.  ntbw‹d brŒaKoÍ« mtshš!.

2 கருத்துகள்: