வியாழன், 17 நவம்பர், 2011

வசந்தகுமார்

trªjFkh®

            V«kh Âyfh, òJ fz¡F MÁça® trªjFkh® v¥go?  ešyh ghl« brhšè¡ bfhL¡»whuh?
            jiyikahÁça® j‹ kfis¡ nf£lh®.
            buh«g éu£lš #h°Âah ÏU¡F.  rçahd ÁL_ŠÁah ÏU¡fhU.  rªnjf« nf£fnt v‹ njhêfŸ všyh« ga¥gLwh§f¥gh.
            jiyikahÁça® ÁªjidnahL elªjh®.
            Á‹d taR, ešy ÂwikæU¡F.  Mdhš všnyhU« xnu khÂç ÁL_ŠÁ‹D brhšw msΡF el¥gJ V‹?  T¥Ã£L¢ brhšyQ«.
            m‹W khiyna trªjFkhiu¡ T¥Ã£lD¥Ãdh®.
            bfhŠrK« gj£läšyhkš trªjFkh® jiyikahÁça® %ik neh¡» elªjh‹.
            F£ <éå§ rh®!  T¥Ã£O§fshnk!”
            gânthL cŸns EiHªjh‹.
            c£fhU§f, c§f»£nl bfhŠr« ngrQ«.
            v‹d éõa« rh®? nfŸé¡F¿ahdh‹ trªjFkh®.
            Ú§f buh«g ešyh brhšè¡ bfhL¡fÖ§f‹D nfŸé¥g£nl‹ buh«g rªnjhõ« Mdhš khzé§f»£l buh«g¡ fLikah ÏU¡Ñ§f nghèU¡F Ïij¥nghy bjhl®ªJ elªÔ§f‹dh c§fS¡F¢ ÁL_ŠÁ§»w ng®jh‹ ãiy¡F« c§f Fz¤ij Ú§f kh¤Â¡»wJ ešyJ‹D ãid¡»nw‹.
trªjFkh® Áç¤jh‹.
òçÍJ rh® Mdhš vd¡nfh Á‹d taR ϧf cŸs khzéfS¡F« O‹V{ gUt« eh‹ mt§f»£l MÁça® v‹»w Kiwæny m‹gh ÏUªnj‹dh, mt§f mij j¥gh vL¤J¥gh§f mt§f.  Ú§f Tl v‹id j¥gh ãid¡f¡ TL«.  Ϫj taÁny bg©fnshL gHfwJ«, beU¥nghL gHfwJ« x©Qjh‹D c§fS¡F¤ bjçahjh?  el¤ij nkhrkhdt‹D bga® vL¡»wij él¢ ÁL_ŠÁ§»w bga® v›tsnth nkèšiyah rh®.
            jiyikahÁça® M¢rçakhŒ trªj Fkhiu¥ gh®¤jh®.

                                                                                              -  FKj«

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக