புதன், 23 நவம்பர், 2011

மனவேலிகள் --தேவி இதழ்---9-8-89

kdntèfŸ
            f©zho K‹ ã‹w khy xU jlit¡F ÏU jlitahf Kf¤J¡F¥ gÎliu x‰¿¡ bfh©lhŸ.  be‰¿æš cŸs °o¡f® bgh£il rç brŒJ bfh©lhŸ.  òlit ¥Ç£i[ xG§FgL¤Â, nkny mL¡»¥ Ë g©â¡ bfh©lhŸ.
            f©zhoæš j‹id¥ gh®¤J¤ ÂU¥Â¥ g£L¡ bfh©lhŸ.  Ï‹D« Tl õh«òngh£l jiyæš iroš xU nuh#h¥ óit¡ F¤ÂdhŸ Ïsikahf ÏU¡Fnkh? j‹id kwªJ ã‰ifæš...
            ~bg©lh°o¡ buh«g ¥ô£oòšyh ÏU¡Ñ§f nkl«  Ëdhš nf£l Fuyhš ÂL¡»£L¤ ÂU«ÃdhŸ khyÂ.
            mtŸ tF¥ò khzé mDuhjh v‹»w mDjh‹ m¥go¥ ghuh£oaJ,  khy¡F mtkhd¤jhš Kf« ÁtªJ nghdJ.  ahnuh mtSila mªju§f¤ij¤ bjh£lkhÂç¡ TÁ¡ FW»¥ nghdhŸ.
            xU MÁçia mjhtJ K¥g¤ijªJ taJ, jFÂæšyhj braiy¢ brŒJ é£nlhnkh v‹w kd¡ FWFW¥Ãš fh£lkhf¥ ngÁdhŸ rç, rç fh«nghìõ‹ neh£il vL¤J£L¥ngh
            nkl«, Ú§f tuiyah...?
            brh‹dij¢ brŒ, mÂf¥ Ãur§»¤jd« nt©lh«
            v®ghuhj mªj moahš KfK«, mfK« RU§»¥ nghd mD jiy Fåªjgona btëna¿dhŸ.
            khy¡F¥ ghtkhf ÏUªjJ.  Á‹d¥ bg©jhnd!  eh‹ V‹ Ï¥go v‹ cz®¢Áfis¡ fh£lQ«.  c©ikænyna mtŸ mHfhæU¡Ñ§f‹D brh‹dJ v‹ kdJ¡F¢ rªnjhõ« juhkyh ÏUªjJ?  Ë V‹ Ï¥go vçªJ éGªnj‹? Våªj¥ nghèntõ«?  gythwhf ÁªÂ¤J¡ bfh©oU¡ifæš m«kh mtis¡ fiy¤jhŸ.
            og‹ buoahæ£L, »s«giyah?
            Û©L« xU Kiw må¢irahf¡ f©zhoia¥ gh®¤jthnw òw¥g£lhŸ.
            nr! eh‹ V‹ bfhŠrehsh Ï¥go kh¿¥ nghæ£nl‹!  òlit¡F¤ jFªjkhÂç kh£rh #h¡bf£ ngh£L¡bfhŸs éU«ghj ehdh Ï¥go my§fhçah» é£nl‹!  všyh« mªj ÃughfU¡fhf¤jhndh?  mtiu ãid¡ifæš kdR¡FŸnsna rhwyo¤jJ.
            mL¤j fznk mtS¡nf ÏašghŒ cŸs <nfh Á认J vG«ÃaJ.  eh‹ v‹d O‹ V{ bg©zh?  féP®fë‹ th®¤ijæš brh‹dhŸ... eh‹ xU ngçs« bg©.  v‹Dila m¿Î¡F«, ò¤Ârhè¤jd¤J¡F« Ï¥go xU mÁ§f« tuyhkh?  mtŸ <nfh mtis¡ f©o¤jJ.  tY¡f£lhakhf kdir mÂèUªJ Ãç¤bjL¡f Ka‰Á¡ifæš...
            vÂnu Ãughf®.  Jha btŸis¥ng©£, nkny Á‹d¡ f£l« ngh£l °yh¡F«, Ïjœfëš Á‹d Áç¥òkhf, m¥gh! Ϫj eh‰gJ taÂY« v¥go ÏU¡»wh®!
            khyÂia¥ gh®¤j k»œ¢Áæš f©fS«, kdR« éça Ãughf® F£kh®å§  brh‹dh®.
            kh®å§ v©z X£l¤ij ãW¤Â, j‹ cz®¢Áfis kiw¤J¡bfh©L brhšèé£L r£bld mªj Ïl¤ij é£lf‹whŸ khyÂ.
            ÃughfU¡F« mnj v©z« jh‹!  Ϫj eh‰gJ taJtiu fšahznk nt©lh« v‹W«, fšahz« brŒJ bfhŸgt®fŸ všyh« K£lhŸfŸ v‹W« ãid¤J vªjéj cz®¢ÁfS¡F« Ïl§bfhlhkš thœªJé£lh®.  gh§¡ MÕ[uhf¡ if ãiwa r«gs« th§»¡bfh©L, gy bg©fŸ FW¡»£lnghJ«, gy® vL¤J¢ brh‹d bghGJ« mr§fhj mt® Ïja« khyÂia¥ gh®¤jjèUªJ Mo¥nghdJ v‹dnth ã#«jh‹.
            éLKiw¡fhf¡, bfhil¡fhdš tªjnghJ xU khj« j§fyh« vd ãid¤J¤jh‹ tªjh®.  Mdhš khyÂia¥ gh®¤jÂèUªJ j‹ Koit kh‰¿¡bfh©L, j‹ éLKiwia Ï‹D« gÂidªJ eh£fS¡F éçÎ gL¤Âdh®.
            bfhil¡fhdš mt® kd‰F ã«k më¤jnjh, v‹dnth, khy mtU¡F k»œ¢Ána më¤jhŸ.  j‹ida¿ahknyna j‹ kd« mtis¥ g‰¿ ãid¥gij m¿ªJ mtU¡nf M¢rçakhf ÏUªjJ.  ò¤jf§fis¥ g‰¿a fU¤J¥ gçkhwèš jh‹ mt®fŸ e£ò Mu«gkhdJ. Ï¥nghJ mJnt fåªJ mtiu¤ j»¤J¡bfh©oUªjJ.
            Ïij v¥go khyÂæl« brhštJ!  mtnsh mtiu, m¿Î«, g©ò« ãiwªj xU khkåjuhf ãid¤J¡ bfh©oU¡»whŸ.  Ϫj¢ rka¤Âš j‹ m‹ig btëæ£L¢ nr!  ÏtU« ruhrçjhdh! v‹W k£lkhf ãid¤Jé£lhš, e£ò« mšyth g¿nghæL« ãid¡fnt mUtU¥ghf ÏUªjJ.  ahuhtJ e©g®fŸ ÏUªjhyhtJ brhšè nahrid nf£fyh«.  mtUila mŠPhd thr¤Âny e©g®fS¡F« gŠr«.
            gythwhf v©â¡ FH«Ã¤ jé¤jh® Ãughf®.
            khy¡F k£L« v‹d?  mtS¡F« gŸëæny ÏU¥ò¡ bfhŸséšiy.  mo¡fo fofhu¤ij¥ gh®¤jhŸ.  v¥bghGJ gŸë KoÍ«, Ãughfiu¥ gh®¥ngh« v‹w jé¥Ãš m¿Î¡F«, cz®¢Á¡F« xU bgça nghuh£lnk elªJ mtis mç¤J¡ bfh©oUªjJ.
            khiy, Ehyf¤Âš rªÂ¡F« bghGJ Ïu©L ngUila ãiyikÍ« rçæšiy.  ÃughfU¡F nahÁ¤J, nahÁ¤J¥ ig¤Âank Ão¤JéL« nghèUªjJ.  Ïå nkY« Ϫj ãiyÚo¤jhš... j‹Dila ãiyik äfΫ Ñêw§»éL« v‹gij cz®ªÂUªjjhš mªj¢ Nœãiyia¤ j鮡f v©â, eh‹ ehis CU¡F¥ òw¥gL»nw‹  bjh©il¡ fufu¥òl‹ brh‹dh®.
            mªj ãäl¤Âš-
            cŸS¡FŸ cilªJ nghdhY«, btëæš tH¡fkhd <nfh K‹å‹W rç, th§f v‹W vªjéj¥ ghÂ¥ò« ÏšyhjtŸ nghš brh‹dhŸ.
            nr! v¥ng®¥g£l j¥ò brŒa ÏUªnjh«!  eh‹ k£L« v‹ ãiyikia¢ brhšèæUªjhš.... v¤jid Ñœik¥g£L¥ nghæU¥ngh«.  mtns éU«ghjnghJ eh‹ k£L« V‹ Ï¥go jé¤J¥ ngh»nw‹.  Ãughf® j‹ filÁ m«ig cgnah»¤J« mtŸ kdir¥ go¡f Koahkš Vkh‰w¤jhš nrh®ªJnghdtuhŒ elªjh®.
            Ïnj ßÂæš khyÂÍ« ÁªÂ¤J xU KoΡF tu Koahkš, jé¤J, òy«Ã, FH«Ã¥ nghdhŸ.
            fhiyæš-
            v‹d Ka‹W« Koahkš mtŸ fhšfŸ nghd Ëdhnyna kdK« elªjJ mtS¡nf éa¥ghf ÏUªjJ.
            Ãsh£ghu¤Âš ã‹W R‰W«, K‰W« gh®itia¢ RHy é£l khyÂæ‹ f©fŸ F¿¥Ã£l X® Ïl¤Âš ãiy F¤Â ã‹wd.
            uæš òw¥gl ÏU¡F« Ϫj neu¤ÂyhtJ j‹id¥ nghfnt©lh« vd¢ brhšy tukh£lhsh v‹w V¡f¤njhL fhÃia c¿ŠÁ¡ bfh©oUªj Ãughf®, j‹id ahnuh c‰W¥ gh®¥gJ nghy cz®ªjjhš, gh®itia Xlé£lnghJ.... Jhu¤Âš ã‹w khy g£lhŸ.
            kd c‰rhf¤njhL mtŸ ÏUªj Âir¡F Xotªj Ãughf® Anyh, khy v§nf Ï¥go?  v‹wh®.
            c§fis¥ gh®¡f¤jh‹ v‹W thŒtiu tªj th®¤ijia, mªju§f¤ij my£Áa¥gL¤Âé£L v‹ Áne»Âia uæny‰¿él tªnj‹ v‹whŸ.
            mJ¡F¤jh‹ tªÔ§fsh?  rç khyÂ! neu« Mæ£L, éÁš C£lh‹, tnu‹ ig, ig v‹W Xo¥nghŒ uæèš bjh‰¿¡ bfh©lh® Vkh‰w¤njhL.
            uæš bkšy ef®ªjJ.  nghfhÔ§fŸD khy brhšykh£lhsh v‹W ÃughfU«, ÚÍ« v‹Dl‹ tªJénl‹ v‹W brhšykh£lhuh v‹W khyÂÍ« f©fëš Ú®têa ã‹wgona uæš kiwªj ËD« ifia¡ fh£o¡bfh©oUªjd® j§fis kwªJ.
            Ïu©L ngUnk kdR¡FŸnsna ntèngh£L¡ bfh©L btëna tuKoahkš <nfhédhš, thœ¡ifia¤ bjhiy¤Jé£L btªJ, koªJ, rh«gyh» b#‹k« óuhΫ tU¤j¥g£L¡bfh©oU¡»wh®fŸ.
                                                                                        njé    09 / 08 / 1989

1 கருத்து:

  1. manaveli moolam nala karuthu kidaithathu....

    envizhi moolam un ezhuthukal kidaithathu....

    ungal ezhuthukal valam vara vazhthukal

    - tamil kavi

    பதிலளிநீக்கு