வெள்ளி, 4 நவம்பர், 2011

கதையாம் கதை தேவி ----11-3--1987

fijah« fij
            o§lh§. o§lh§
fhè§bgš r¥j« nf£L gunk°tu‹ vGªJ fjit¤ Âwªjt®.  X... ÃUªjhth?  th, th F£ <éå§ c‰rhfkhf tunt‰wh®.
F£ <éå§, v§nf rh® xŒ¥ Ïšny?
ÏU¡fh, ÏU¡fh mt cyf¤Âny I Û‹ mL¥goæny.
mij¤ bjhl®ªJ ¡S¡ v‹W Áç¤jhŸ ÃUªjh.
cŸns ntiyahŒ ÏUªj Úyhé‹ cŸs« Ϫj ciuahliy¡ nf£L bfh¤jJ  tªJé£lhsh,  J¥ò¡bf£lt.  MÕÁš mo¡F« bfh£l« nghjhbj‹W Å£o‰F« mšyth tªJ éL»whŸ,  nr! bt£f§bf£l b#‹k§fŸ!” cŸS¡FŸnsna bghUädhŸ.
Úyh, Ïu©L f¥ fhà bfh©L th Mizæ£lh® gunk°tu‹.
            cŸ ãytu« bjçahkš v‹d M®l® nt©o ÏU¡F?  mtis¡ f©L é£lhš ÏtU¡F¤jh‹ V‹ Ï¥go jiyfhš òçahj rªnjhõ«.  fhà bgho ÏU¡»wjh Ïšiyah v‹gJTl bjçahkš v‹d cg¢rhu«?
            vç¢rnyhL ÏUªj ofhõid C‰¿ nt©lh btW¥ghf vL¤J¡ bfh©L nghŒ¡ bfhL¤jhŸ.
            ÁnefkhŒ Áç¤j ÃUªjhit¥ gh®¤J vçªj cŸs¤ij¡ f£L¥gL¤Â Ïseifia btëæ£lthnw rΡ»akh?  mL¥Ãy ntiy ÏU¡F Ïnjh tnu‹ v‹W T¿ é£L m§F ã‰f¥ Ão¡fhkš mL¥go¡FŸ EiHªJ bfh©lhŸ.
            cŸns ÏUªjhY« mtŸ bréfŸ k£L« btëna el¡F« mu£ilæšjh‹ ãiy¤ÂUªjJ.
            fhÃia c¿ŠÁagona ÃUªjh, V‹ rh® Vnjh òÂa fij vGÂæU¥gjhf brh‹Ü®fns, v‹d fij bfhŠr« brhšÖ®fsh?
            gh®¤jhah, ÃUªjh c‹id¥ gh®¤j rªnjhõ¤Âš mij eh‹ kwªnj nghæ£nl‹ v¡°ô°Û! fijæ‹ Koit Ï‹D« eh‹ vGjny.  V‹dh Koit Újh‹ brhšyQ«»wJ¡fhf¤jh‹ Ko¡fhk it¢ÁU¡nf‹ fijia¡ nfS.
            Ãurh¤ xU jiyÁwªj Xéa‹.  mt‹ jh‹ gh®¡»w vªj¡ fh£ÁiaÍ« f‰gid¤ Âw¤njhL j‹ ift©z¤Âš fh£Lgt‹.  mt‹ Xéa¤ij ghuh£lhjt®fns »ilahJ!  Mdhš mtD¡F thŒ¤j kidénah bfhŠrK« uridna ÏšyhjtŸ mHF cz®¢Ánah, fyhuridnah ÏšyhjtŸ.
            fztå‹ njitia ãiwnt‰WtJ« Å£il ã®t»¥gijÍ« jéu ntW x‹W« bjçahJ.  j‹Dila nl°£LfS¡F mtŸ rçahdtshf¥ glhjÂdhš kd« btJ«Ã jh‹ thG« mikÂa‰w c‰rhfk‰w thœ¡if ãiyia btW¤j Ãurh¤ mtDila uridfS¡F <L bfhL¡F«, všyhéjkhd mHF«, mHFz®¢ÁÍ« ä¡f, ò¤Ârhè¥bg© xUtis¡ fh©»wh‹.  ÏUtU¡FŸS« e£ò ts®»wJ.  mt‹ mtis kd¥ó®tkhf éU«ò»wh‹.  mtŸ kdš mtid¥g‰¿ v‹djh‹ ãid¡»whŸ? mij bjçªJ bfhŸs mt‹ éiH»wh‹.
            fijia¢ brhšèé£L ÃUªjhit MHkhf¥ gh®¡»wh® gunk°tu‹.
            j‹ e£ig jtwhf¥ òçªJ bfh©L é£lhnuh v‹W v©âa ÃUªjh mtiu¥ nghynt j‹ fU¤ijÍ« mtUila ghâænyna brhšy Mu«Ã¤jhŸ.
            nt©lh« gunk°tu‹ nt©lh«.  òÂa ÁªjidnahL fij vGÂæU¥Õ®fŸ v‹W M®t¤njhL v®gh®¤J tªnj‹.  Mdhš Ú§fS« F¥igia¤jh‹ vGÂæU¡Ñ§f?  Ïnj khÂç fU¤J¡fis go¢R«, nf£L«, gh®¤J« vd¡F¥ òë¢R¥ ngh¢R.  Átr§fçæ‹ f¥gš gwitæèUªJ, ghyrªjç‹ ÁªJ igué tiu Ïnj Ô« jh‹!
            mªj Ënuh rfy m«r§fS« bghUªÂatdh ÏU¥gh‹.  mtD¡F vªj éj¤ÂY« bghUªjhj xU kidé v¥gonah Áy fhy§fŸ thœªJ Ëò, xU òÂa bg©â‹ FW¡Ñ£lhš mtD¡F m¥bghGJjh‹ j‹ kidéia¥ g‰¿, mtsJ Fiwia¥ g‰¿a Phndhja« V‰gL« nr! Ïijé£lhš Ônk »ilahjh!
            urid Ïšny urid Ïšny‹D miyawhnd.  V‹?  ÂUkz¤Â‰F K‹ng j‹ uridfS¡F V‰w xU bg©iz nj®ªbjL¤J¡ bfhŸséšiy?  Áy ehŸ v¥gonah thœªJ é£L m¥òw« urid Ïšny v‹W brhšè mtis btW¡»wij ãid¢rh vd¡F Áç¥gh ÏU¡F.
            Ï¥gona x›bthU¤jUila uridÍ« nghdhš cyf¤Âny thHhbt£o§f ãiwa M»éLth§f ÏJ njitjhdh?
            thœ¡if¡F¤ njit urid Ïšny m‹òjh‹!  c§fSila gil¥òfis ahU ntQkhdhY« uÁ¡fyh«.  Mdhš všnyhuhY« c§f»£l m‹ò brY¤j KoahJ.
            fhy¥ngh¡»š c§f M‰wš kiwŠÁ nghdhnyh, k§»¥ nghdhnyh Ϫj uÁf®fŸ Xolyh«.  Mdhš kidé m¥go Ïšny!  filÁ tiu c§fTl ÏU¡»wtŸ.  Ϫj rhjhuz éõa«Tl c§f _is¡F V‹ v£lny!  mÂfkh ÁªÂ¢R, ÁªÂ¢R _is òG¤J¥ nghæLnkh?
            btë Muthu§fis¡ f©L ka§»lhÔ§f! Ï©bly¡Rtyhf ÏU¡»w m¤jid ngU¡Fnk Ï¥go¤jh‹ _is t¡fç¤J¥ nghæLnkh? ¥Ç°! gunk°tu‹ ÏånkyhtJ Ï¥go¥g£l Ôik vG r_f¤ij¡ bfL¡fhÔ§f.  ešy go¥Ãid C£L« fijfis vGJ§f!”
            kdš éGªj moahš gunk°tu‹ jiyFåªJ ã‰f, FH¥g« Ú§»a Úyh °nef ght¤njhL Xo tªJ ÃUªjhé‹ iffis¥ g‰¿ f©fëš x‰¿¡bfh©lhŸ.
            jtiw cz®ªj gunk°tu‹ f©fshnyna kidéæl« k‹å¥ò nf£L¡ bfh©oUªjh‹.
                                                                                          - njé  -11-3-1987

2 கருத்துகள்: