வெள்ளி, 11 நவம்பர், 2011

மெழுகுபொம்மை

bkGF¥ bgh«ik
            Ñjhé‰F, gu«giu, gukgiuahd uhf› FL«g¤Â‹ _®¡f¤jd¤ij, ntiy¡fhç Á‹d«kh brh‹dij¡ nf£lJ« clbyšyh« éa®¤J btlbtl¤jJ, beŠÁny fha«g£lJ ngh‹W ntjid »s«ÃaJ.
            uhfé‹ FL«g« xU Åu¥gu«giu v‹W k£L« jh‹ nfŸé¥g£oUªjhŸ.  k‰w ufÁa§fŸ mtS¡F¤ bjça ãahaäšiy.  bgça Ïlbk‹whny mš gy k®k§fŸ ãiwªÂU¡F« v‹gij¡Tl m¿ahj ngijahf ÏUªjhŸ Ñjh.
            Åu¥ gu«giuahf ÏUªJ é£L¥ nghf£L«, mj‰fhf¤ jd¡F¡ »il¡fhj x‹W k‰wt®fS¡F« »il¡f¡TlhJ v‹W ãid¡F« mªj _®¡f¤jd¤J¡F¥ bga® Åukh?
            flÎns.  m¥goahdhš uhfé‹ _®¡f¤jd« FHªijælK« mšyth goªJéL«.  Ïu©L taJ fh®¤Â¡ njh‰w¤Âš k£Lkšy ghtidfŸ, cz®¢Áfëš Tl uhf› khÂçna ÏU¡»wh‹.
            FHªijia ϧnfna tsué£lhš fztç‹ Fz« goªjhY« M¢rça¥gLtj‰»šiy.
            j‹ FHªij ÛJ fztå‹ thilna glhjgo ts®¡fnt©L« v‹W KobtL¤jhŸ.  xUt‹ ešytdhtJ«, bf£ltdhtJ« Nœãiyahš jhnd!
            Mu«g¤Ânyna eW¡»é£lhš jh‹ ešyJ.  FHªijia v¥go Û£gJ v‹W ÁªÂ¤jhŸ.
            ÁªÂ¤j‹ KoÎjh‹ Ï‹W fh®¤Â¡ btëôçš cŸs ešy fh‹bt‹oš go¤J¡ bfh©oU¡»wh‹.
            Äé‰F Å£o‰F tUtnjhL rç.  uhf› v¤jidnah jL¤J«, rhk®¤Âakhf¥ngÁ mtid kl¡» fh‹bt‹oš nr®¤jhŸ.
            j‹ xnu kfid¥ ÃçªJ ÏU¥gš mtS¡F tU¤jªjhbd‹whY« ßisæål¤Âš fztå‹ _®¡f¤jd« glu¡TlhJ v‹w ešy v©z¤Â‰fhf¤ jh‹ m¥go¢ brŒjhŸ.
            Ïnjh, xUtUl¥ go¥ò KoªJ Ú©l Äéš tu¥ngh»wh‹ fh®¤Â¡.
            Ñjh, fh®¤Â¡»‰fhf mtD¡F¥ Ão¤j °Å£LfisÍ«, fhu§fisÍ« brŒJit¤J¡ fh¤ÂUªjhŸ.
            tªJ Ïu©L eh£fS¡bfšyh« fh®¤Â¡»‰F¥ nghuo¤jJ.  éisahl Mëšyhkš jé¤jh‹.
            mt‹ jé¥ig cz®ªj Ñjh, j‹ njhêia Äé‰F mtŸ kfid miH¤JtU«go vGÂæUªjhŸ.  mj‹gona Ñjhé‹ njhê ÃUªjh j‹ kf‹ trªij miH¤JtªÂUªjhŸ.
            fh®¤Â¡»‰F xnu k»œ¢Á j‹tabjh¤j trªÂl« vëjhf x£o¡bfh©lh‹.  ßisfŸ ÏUtU« éisahl¤ njhêfŸ ÏUtU« j§fŸ giHafhy ãidÎfis g»®ªJbfh©oUªjd®.
            ÂObud trª¤ Å¿£L mGjij¡nf£L¤ njhêfŸ ÏUtU« gj¿ Xod®.
            VŒ, fh®¤Â¡, trª¤ V‹ mHwh‹?  nf£lhŸ Ñjh.
            bjçaiy v‹wh‹ fh®¤Â¡ Kiw¤jgo.
            mj‰FŸ trª¤ th«kh e«k CU¡F¥ nghnth«.  fh®¤Â¡ vd¡F éisahl mªj bkGF bgh«ikia¤ jukh£nl§»wh‹ v‹W brhšèaGjh‹.
            nlŒ, fh®¤Â¡ Ú rk®¤Âšiyah, Á¤jehê mt‹»£nl bfhL bgh«ikia v‹W Ñjh brhšy-
            Ïij k£L« eh‹ juKoahJ, ntW rhkh‹fis it¢R éisahl¢brhšY
            e«k Å£o‰F tªÂU¡»wh‹ trª¤.  cd¡F Ïnj khÂç bkGF bgh«ik ehis¡F th§»¤jU»nw‹.  mij mtål« bfhL v‹W Ñjh v¤jidnah brhšèÍ« mt‹ bfhL¡f kW¤jjhš Ñjh nfhg« bfh©L mtåläUªJ tY¡f£lhakhf¥ ÃL§f¥nghdhŸ.
            mj‰FŸ fh®¤Â¡ rç v‹ndhL th jU»nw‹  v‹W brhšè miH¤J¥nghdh‹ trªij.  MtnyhL mtid¥ Ëbjhl®ªjh‹ trª¤.
            r£bl‹W xU Ô¡F¢Áia¡ »ê¤J mªj¥ bgh«ikæ‹ nkš it¡f bkGFbgh«ik fiuªJ cU»¥nghdJ.  mij¥gh®¤J trª¤ mGjh‹.
            Ϫj¡ fh£Áia¥ gh®¤j Ójh m®¢Áahš ciwªJ nghdhŸ.
            cyf¤Â‹ vªj _iy¡F¥ nghdhš v‹d?  gu«giu Fz« nghfhJ v‹gij cz®ªJ bfh©lhŸ Ñjh.

1 கருத்து: