சனி, 5 நவம்பர், 2011

குறுக்கீடுகள் கலைமகள் ---

FW¡ÑLfŸ

            bg®rdš br¡õ‹ òZgh gugu¥ghf¥ gŠräæ‹ È£L¡F mU»š tªjhŸ.  VŒ, gŠrä, cd¡F ngh‹ tªÂU¡F, fhš kâ neu¤Âny _Q fhš M¢R MÕ° óuhΫ njlnwh«.  v§Fnk mf¥glhj Ú v¥go È£ony Ï¥g... ¡Å¡ ngh, ngh!” v‹W mtru¥gL¤ÂdhŸ.
            fh‹OD¡F¥ nghæ£L tnu‹ òZgh mJ rç ngh‹y ahU‹D nf£fiyah Ú?
            ahnuh brštu¤Âd«D brh‹dh®.
            X! vj‰fhf v‹id miH¡»wh®.  xU ntis mt® kfid é£L éy»¥ nghæU‹D brhšynth? ÁªÂ¤jgona nghid vL¤jhŸ.
            Anyh eh‹ gŠrä ngrnw‹.
            v‹d«kh brs¡akh ÏU¡»ah?  eh‹ c‹»£nl K¡»akhd éõa« ngrQ«.  rhaªÂu« MWkâ¡F¥ bgça nfhéèš fh¤ÂU¡»nw‹.  c‹dhy tu KoÍkh!”
            Zôuh tnu‹ rh® it¢Rlth?
            kwªJlhnj K¡»akhd éõa«.
            khiy gugu¥òl‹ Mð é£L¥bgça nfhéiy neh¡» elªjhŸ FH¥g¤njhL.
            nfhéš thrènyna v®bfh©lh®, brštu¤Âd«
            v‹d rh® éõa«? gj‰w¤njhL nf£lhŸ, gŠrä.
            m«kh gŠrä Ú v‹ kf‹ uéia¡ fhjè¡»w éõa« vd¡F¢ Áy eh£fŸ K‹òjh‹ bjçªjJ.  c‹ m¥gh v‹ndhl e©g®.  e©gDila kfis eh‹ kUkfsh milawÂny vd¡F« rªnjhõ«jh‹ Mdhš...
            Mdhš v‹d rh®?
            Únah Mrhukhd FL«g¤Âny ÃwªjtŸ v‹ kfndh flÎis e«ghjt‹ eh¤Âf« ngrwt‹ Ú vijbašyh« bgçrh fUJ»whnah mijbašyh« mt‹ _l e«Ã¡if‹D ngRth‹.  x¤J¥nghFkh thœ¡if?  Ïijbašyh« Ú nahÁ¤jhah?  Ú Á‹dŠÁ¿atŸ ešyJ bf£lij eh‹ vL¤J¢ brhštJ v‹ flikašyth?  f£Á f£Á‹D« v‹W« miyawt‹ kz thœ¡ifæny ãiwit¤ jUthdh?  ešyh nahÁ¢R¥ghU«kh.
            rh®, eh‹ v‹dnth Vnjh‹D gaªJ£nl‹.  Ú§f c§f flikia¢ brŠR£O§f ftiyia éL§f.  v‹ndhl M‹k gy¤jhš mtiu v‹ tê¡F¡ bfh©L tuKoÍ«D eh‹ e«gnw‹.  m¥go Koahj g£r¤Âš... eh‹ RKfkhfnt éy»éL»nw‹.  c§f fÎut¤J¡F«, ešy kdR¡F« fs§f« tU«go el¡fkh£nl‹.  v‹id Ú§fŸ e«gyh«.
            mtid¤ ÂU¤j Koͧ»w c‹ e«Ã¡ifia, Âl¤ij eh‹ ghuh£L»nw‹.  m¥go mt‹ ÂUªÂ£lh v‹idél¢ rªnjhõ¥gLgt®fŸ ahU« ÏU¡f KoahJ. m¥g eh‹ tnu«kh!  cd¡F v‹ thœ¤J¡fŸ.  éilbg‰W¡bfh©lh® brštu¤Âd«.
            gŠrä¡FŸ u¤j X£lnk ã‹W cl«ng ku¤Jé£lh‰nghš Ãuik njh‹¿aJ.  brhšèé£lhns jéu uéia v¥go kh‰WtJ v‹w ftiyÍ« ÃwªjJ.
            gŠräæ‹ tUif¡fhf fh¤J ã‹w ué bghWikæHªjh‹.
            Ϥjid ehê v‹d brŒ»whŸ?  xU ntis Å£oš ahuhtJ éUªjhë tªJ é£lh®fnsh?  Ïšiy.  eh‹ ϧnf fh¤ÂU¥ng‹ v‹gijna kwªÂU¥ghnsh?
            v‹d ÏUªjhY« Ϫj bg©fns R¤j nkhr«.  j‹id xUt‹ éU«ò»wh‹ v‹whš mtid v¥gobašyh« miy¡ fê¡»wh®fŸ?  v‹ Jo¥ò«, MtY« mtS¡F nto¡ifahf¥ nghŒé£ldth v‹d?
            Kjš rªÂ¥Ãnyna Ï¥gobahU mG¤jkhd ghÂ¥òfis c©lh¡» Ï‹W mtS¡fhf kâ¡fz¡fhf¡ fh¤ÂU¡f it¡F« v‹W mt‹ ãid¡fnt Ïšiy.
            v¤jid ehêjh‹ Ï¥go bfh¡F nghš ã‰gJ?  vç¢ryilªj ué v®¤jh‰ nghèUªj fil¡F¢ br‹W ã#h«gh¡F¥ bgh£ly« th§» thæš ngh£L¡ bfh©lh‹.  IªJ ãäl¤Â‰F¥ ÃwF
            Jhu¤Âš gŠrä tUtJ nyrhf¤ bjçªjJ.  v‹d mrkªj¤jd«?  Mo mirªJ bfh©L,  tu£L« v‹W my£Áakhf ã‹wh‹.
            mU»š tªj gŠrä, buh«g neukh btæ£ g©Ö§fsh ué, Ia« rhç.
            rhç‹D brhšè£lh M¢rh?  v¤jid ehêah fh¤J»£oU¡»wJ? vç¢rYl‹ bghUädh‹ ué.
            bksdkhf mtid V¿£lhŸ gŠrä.  rç, rç Kiw¡fhnj, gl¤J¡F neukhæL« »s«ò. c¤jué£lh‹ ué.
            rhç ué.  Ï‹id¡F gl¤J¡F v‹dhy tu KoahJ.
            XnAh, v‹d éõa« kfhuhâ?
            v§f m«khΡF Ï‹id¡F¥ Ãwªj ehŸ.  nfhéé¡F¥ nghŒ m®¢rid g©zD«.
            nfhéY¡fh?  m®ªjh‹ ué.  Mkh« ué, th§fns‹ ngÁ¡ »£nl¥nghfyh«.
            cd¡bf‹d ig¤Âakh Ão¢ÁU¡F?  eh‹ Ϫj _l e«Ã¡iffS¡bfšyh« m¥gh‰g£lt‹ v‹W bjçŠRkh v‹id¡ nfhéY¡F¡ T¥ÃLnw?
            mnla¥gh.  nfhéš v‹d Ú§f EiHa¡ Tlhj ghtkhd Ïlkh v‹d?  Ú§f Rthä F«Ãl ntzh«.  vd¡F¤ Jizah tªjh nghJ«.
            neh gŠrä, neh! v‹dhy nfhéY¡F tu KoahJ.  _l e«Ã¡iffŸ tsUtJ¡F¡ fhuznk bg©fŸjh‹.  mJy ÚÍ« nr®ªJ£onah‹Djh‹ vd¡F tU¤jkh ÏU¡F v‹d go¤J v‹d, ntiy gh®¤J v‹d ga‹?
            g¤jh« grèah ÏU¡»whna! mªj¡ fšY¡F¥ nghŒ¥ óir brŒahé£lhš c§f«khΡF MÍR FiwŠRLkh v‹d?  Ïšiy óir brŒawÂdhny MÍŸ ToLkh?
            °lh¥Ã£ eh‹br‹°! Ï¥g Ú§f v‹d brhšÖ§f flΟ v‹W x‹W Ïšny‹dh?  fhukhf¡ nf£lhŸ gŠrä.
            X® Ïåikahd khiyahf ÏU¡f nt©oa Nœãiy X® ÏW¡fkhd khiyahf kh¿¡ bfh©oUªjJ.
            cz®¢Áfë‹ ÃoæèUªJ ÏUtUnk éLglKoahkš nkY« nkY« mÂnyna m䜪J bfh©oUªjd®.
            flΟ v‹W xUt® Ïšiy.  mJ _l e«Ã¡ifjh‹ mG¤jkhf mo¤J¢ brh‹dh‹ ué.
            mJ _le«Ã¡if Ïšiy Mnuh¡»akhd e«Ã¡if mtS« cWÂahf¢ brh‹dhŸ.
            v‹d csWnw? Mæu« ng® c©z czΫ, cL¡f cilÍ« Ïšyhk fZl¥ glw¥g xU fšY¡F¤ njidÍ«, ghiyÍ« mÃnõf« brŒawJ Mnuh¡»akhd e«Ã¡ifah?
            ehD« mijnajh‹ nf£»nw‹. k¡fë‹ m‹whl¥ Ãu¢idfns Ô®¡f¥ glhkš ÏU¡ifæš xU jåkåjD¡F¥ bgh‹dhilfS« ókhiyfS« vil¡F vil btŸëÍ«, j§fKkh bfhL¡fÖ§fns mJ _l e«Ã¡ifæšiyah?
            K£lhŸjdkh ngrhnj gŠrä.  eh§f m¥go bfhL¡»wJ xU kåjçlkhtJ nrUJ Ú§f bfh£lwJ Åzhf mšyth ngh»wJ?
            kåj‹ »£nl nghwJ fU¥ò¥gzkh kh¿ bg£oæny Jh§FJ.  vªj tifæny k‰wt®fS¡F¥ ga‹ gLJ brhšY§f gh®¥ngh«.
            gŠrä Ú brhšwJ všyh«...
            e«g kh£O§f, V¤J¡f kh£O§f V‹dh m¥gobahU éj©lhthj¤J¡F c£gL¤j¥g£oU¡Ñ§f _is¢ ryit brŒa¥g£oU¡Ñ§f.  Ï‹id¡F Vuhskhd ÏisP®fë‹ ÓuêΡF« eh£oš bfhiy bfhŸis el¡»wJ¡F« Ϫj kd¥gh‹ik jh‹ fhuz«. kåjD¡F Ï‹g« tU»w neu¤J¡F xU g‰W¡nfhL njit¥gLJ e«g r_f mik¥Ãny ahiuahtJ e«Ã¤jh‹ Mf nt©oæU¡F kåjd®fS« ah® ÛjhtJ e«Ã¡if it¤J¥ gH¡f¥g£L é£lh®fŸ.
            mjdhšjh‹ flΟ v‹»w ngçny e«Ã¡ifia cUth¡»dh§f ehK« e« kdÁny éu¡Ânah, ntjidnah V‰glw¥g flΟ»£l òy«gnwh«.  kdR rkhjhdkh»¢ brh¢r fhy¤ij bjhlUnth«.  Mdhš rÛg fhy§fëš c§fis khÂç xU T£l« nr®ªJ flΟ Ïšny‹D brhšè»£L miya Mu«Ã¢Á£lh§f.
            k¡fSila xnu e«Ã¡ifÍ« M£l« f©L mjdhš ntjidÍ«,  éu¡ÂÍ« V‰glw¥g x©Q« brŒa¤ njhzhk t‹Kiwfëš <LgL»wh®fŸ.
            Újh‹ òçahk ngrnw gŠrä flΟ jh‹ Ïšiy‹D brhšnwhnk¤jéu kåjhÃkhd« ntzh«D brhšyny.  v‹ flΟ c‹ flΟ v‹»w kj e«Ã¡ifahnyjh‹ Ï¥g bfhiyfŸ el¡FJ.
            mij¤jh‹ ehD« brhšytnu‹ ešyt§fS¡F¡ flΟ»£nl e«Ã¡if ÏUªjJ.  Kul®fS¡F¥ ga« ÏUªjJ.  Ú§f mªj ga¤ij¥ ngh¡»£O§f.  éisÎ ahnuh xU kåjid r¥oô£lh bt¢R jiyt‹ v‹»w ngçny mtD¡F¥ ghjóirÍ«, òfœkhiy ghlwJ« mtD¡fhf¤ Ô¡Fë¡»wJ« rf#khæL¢R.  flÎis¡ fšY‹D brhšw Ú§f c§f¤ jiyt®fis V‹ fšyhš f£o it¡»Ö§f _iy¡F _iy?
            Ú§f nfhg¥glhk ÁªÂ¢R¥ghU§f e«k khÂç cŸs rhjhuz kDõ§f »£nl e«Kila j‹khd¤ij é£L£L thœf v‹W nfhõ« nghlwij él Ϫj mf©l bgUbtëæš všyht‰iwÍ« Ïa¡F»w, c§f th®¤ijæš brh‹dh mªj Ïa‰ifia flΟ bfh©lhlwJ nkèšiyah?  ÏJ _l e«Ã¡ifæšny§f ca®ªj thœ¡if¤ j¤Jt«
            gŠrä eh‹ c‹ndhl nfhéY¡F tu¤ jahuh Ïšny Ú nghwijÍ« eh‹ éU«gny.
            Ïj¥ghU§f ué flΟ ÏU¡»wh® v‹»wJ v‹ e«Ã¡if;  Ïšny§»wJ c§f e«Ã¡if bkh¤j¤Âny e«Ã¡ifia mo¥gilah it¢R¤jh‹ Ϫj cyfnk Ïa§FJ.
            mij Ú§f kW¡f KoahJ.  mnjnghy bjŒt e«Ã¡ifia _le«Ã¡if‹D Ú§f brhštij¥ g‰¿ eh‹ tUªjéšiy.  vªj _lD« vªj m¿thëÍ« e«äl«jhnd tu¥ngh»wh‹ v‹w e«Ã¡if mªj¤ bjŒt¤J¡F ÏU¡nf.  ah® v‹d brŒa KoÍ« brhšY§fŸ.  Vnjh v‹ flΟ e«Ã¡ifia¥ gê¤jjhš ehD« Nlh» éthj« brŒa nt©oajh»é£lJ.
            v‹id¥ bg‰wtS¡F m®¢rid g©w Ϫj Á‹d éõa¤Ânyna ek¡FŸ v¥go ngj« tªJ é£lJ gh®¤Ô®fsh?  fhy«óuh eh« v¥go kd« x¤J thH¥ nghnwh«.  nt©lh« c§f e«Ã¡ifia eh‹ jf®¡f éU«gny.  v‹ e«Ã¡ifiaÍ« eh‹ é£L¡ bfhL¡f jahuh Ïšny.  eh« ešy e©g®fshfnt Ãçnth«.  Ú§f c§f ghijæY« eh‹ v‹ ghijæY« nghnth«.  mdhtÁa FW¡ÑLfŸ ÏUtU¡Fnk nt©lh«. mJ jh‹ ã«kÂahd Mnuh¡»akhd thœ¡if.  eh‹ tnu‹, F£ig!”
            mtŸ elªjh‹ mtŸ brh‹d bjŒt e«Ã¡if¥ g‰¿a filÁ tçfŸ  mtDŸ urhad kh‰w¤ij V‰gL¤Â é£lJ òçahkš elªjhŸ.
            mt‹ Ï¥nghJ mtis¤ bjhl®ªjh‹.  gŠräæ‹ M‹k gy« mtid v¥gobašh« kh‰¿é£lJ v‹gij v©âba©â CU« cwΫ bgUäj¥g£ld.
                                                                                                                    - fiykfŸ

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக