செவ்வாய், 8 நவம்பர், 2011

நல்ல இடத்து சம்மந்தம் --தினமலர் டி.வி.ஆர் நினைவு போட்டியில் --தெரிவுசெய்யப்பட்டது

ešy Ïl¤J r«gªj«

            eªÂå ftdkhf j‹id my§fç¤J¡ bfh©oUªjhŸ.
            tay£ ãw îgh‹ òlit,  mš Á‹d¢ Á‹d btŸë e£r¤Âu§fŸ.  mnj fy® ué¡if.  x‰iw K¤J njhLfŸ.  K¤J tis.  fG¤Âš _‹W K¤J¡fŸ.  btŸis if¥ig btŸis FÂfhy ca®ªj õ].
            éšyhf ÏUªj bkšèa òUt§fë‹ ÑnH tay£ I nõnlhit bkšy Ô‰¿dhŸ,  I iyd®,  Mœªj ãw 襰o¡,  mnj    ãw bgh£L.
            ÂU¥ÂÍl‹ j‹id KGikahf f©zhoæš xU Kiw gh®¤J¡ bfh©L ou°ì§ nlÃis é£L vGtj‰F«, kufj« cŸns tUtj‰F« rçahf ÏUªjJ.
            eªJ Ï‹id¡F m¥gh brh‹d bk£uh° iga‹ c‹id gh®¡f tUtjhf ngh‹ g©âæU¡»wh®.  rhaªÂu« bfhŠr« Ó¡»u« tªJ éL!”  v‹W brhšèagona kfë‹ mHif¥ gh®¤J bgU_¢R é£lhŸ.
            « . . . « . . . vd mRthu°akhf Kd»¡ bfh©nl btëna¿dhŸ eªJ.
            tuh©lhéš ã‹w j‹Dila o.é.v° 50I °lh©£ jŸë V¿ak®ªJ °lh®£ brŒjhŸ.
            mtŸ mYtyf« nghtj‰FŸ mtis¥ g‰¿a Á‹d m¿Kf«.
            kufj« - rªÂunrfç‹ xnu Ókªj ò¤ç Ϫj eªÂå.  jªij gh§¡ khnd#uhf ÏUªJ rÛg¤Âšjh‹ çilauhdh®.
            »uhk¤Âš Vnjh bfhŠr« ãyòy‹fŸ ÏU¡»wJ.  mij brhªj¤ j«Ãælnk F¤jif¡F é£oU¡»wh®.
            Ïij¤ jéu lÎåš mt®fŸ j‰bghGJ FoæU¡F« Ïu©L »uΩoš cŸs Ϫj ÅL« brhªjkhdJ jh‹.
            eªÂåia xU o»ç nAhšl® M¡»æUªjh®. rªÂunrf® j‹Dila Ághçrhš mªj bgh«ik f«bgåæš v¡°»ô£o› ngh°o§ th§» jªÂU¡»wh®. ÂUkz«  tiu ntiy gh®¡F«go brhšèæU¡»wh®.
            m¿Kf« nghJbk‹W ãid¡»nw‹.
            rç nkny nghnth«.
            t©oia ãW¤Â é£L cŸns bršyΫ, mYtyf¤ njhêfŸ eªÂåia NœªJ bfh©ld®.
            eªÂå ô Y¡ °kh®£  v‹whŸ trªÂ.
            ¥ô£o !  v‹whŸ rÎäah.
            X!  y›è!” v‹whŸ ókh.
            eªÂå x›bthU ehS« brŒJ tU« my§fhu¤ij¥ gh®¤J Ï¥go¤jh‹ thŒ Ãs¥gh®fŸ. ÏJ tho¡ifahd éra«.
            všnyhUila uÁ¥òfisÍ« xU bkšèa Áç¥ò _y« m§Ñfç¤J¡ bfh©L cŸns nghdhŸ eªÂå.
            mYtyf¤ÂDŸ EiHªjJ« j‹Dila ntiyfëš _œ»aš m«kh brh‹dJ Phgf« Ïšiy.
            igšfis rç gh®¤J Ko¤J é£L kâia gh®¤jbghGJ ÂL¡ bf‹wJ mtS¡F . . .
            m«kh!  xU kâ neu« K‹djhf tu¢ brh‹dhns! eh« xU kâ neu« jhkjkhf jh‹ nghf¥ ngh»nwh« Ï‹W.
            m¥gh Kiw¥gh®.  m«kh r¥j« nghl¥ ngh»whŸ rkhë¤Jjh‹ Mf nt©L«.  mªj bk£uh° iga‹ tªJ fh¤ÂU¥ghnuh.  fh¤ÂU¡f£Lnk.  mtS¡F¤ bjçahjh?  xU mYtyf¤Âš bghW¥ghd gjéæš ÏUªjhš v‹bd‹d ntiyfŸ ÏU¡F« v‹W bjçahkyh ÏU¥gh®!
            mtS¡F¤ jhnd rkhjhd« brŒJ bfh©L njhêfël« brhšè¡ bfh©L òw¥g£lhŸ.
            mtŸ v®gh®¤jgona cŸns EiHªjJ« v®¥g£l m¥gh, mtis Kiw¤J¥ gh®¤J bkšy brh‹dh®.  mt®fŸ tªJ fh¤ÂU¡»wh®fŸ.  K‹dho tu¡Tlhjh?
            K¡»akhd igšfŸ mD¥g nt©oæUªjJ.  rhç m¥gh
            jiyFåªj gona Ahèš mk®ªÂUªjt®fis¤ jh©o j‹ miw¡FŸ EiHªjhŸ eªÂå.
            Ëdhnyna m«kh nghdhŸ. ÏUªjhY« cd¡F Ϥjid kw TlhJ.  xU kâ neu« K‹djhf tu¢ brh‹dhš Ï¥goah ny£lh tuJ.  mthbsšyh« ehY kâ¡nf tªJ£lh§f  glgl¤jhŸ.
            rç, rç.  Ï¥g v‹d brŒaQ«? v‹whŸ eªÂå.
            Ó¡»u« Kf« fGé ou° kh¤Â»£L th!”
            eh‹ tU«nghJjh‹ v‹id gh®¤J£lh§fns,  kWgo v‹d¤j gh®¡f¥ nghwh§f?  vç¢ryilªjhŸ eªÂå.
            m¥gobašyh« ngr¥glhJ.  Ú Kf« fG黣L ou° kh¤jh£o Tl guthæšiy.  Ó¡»u« btëæš tªJ nr®.  m«kh nk‰bfh©L ngr¥ Ão¡fhkš f£lisæ£L é£L¥ nghdhŸ.
            bg‰wt®fis ãid¤J eif¤J¡ bfh©lhY«, mt®fŸ brhšY¡F Ñœ¥ goªJ Á¿J neu¤Âš ¥uZõhf btë tªjhŸ.
            tªÂUªj mt®fS¡F eªÂåia¥ Ão¤J nghŒé£lJ v‹gJ mt®fŸ mf‹w éêfëš e‹whf¤ bjçªjJ.
            r«Ãujha¥ ng¢R¡fŸ ngR«nghJ jh‹ ÏU¥gJ ešyjšy v‹W eªÂå cŸns nghdhŸ.
            Á¿J neu¤Âš mt®fŸ éil bg‰W¡ bfhŸtJ fhš nf£lJ« kçahij¡fhf eªÂå btëæš tªjhŸ.
            mtëlK« brhšè¡ bfh©L mªj¡ F«gš btëna¿aJ.
            mt®fŸ nghdJ« rªÂunrf® kfis T¥Ã£lh®.
            eªÂå, cd¡F mªj¥ igaid Ão¤ÂU¡»wjh?
            kÎdkhf m¥ghit V¿£lhŸ eªÂå.
            iga‹ v«. fh«. go¤ÂU¡»wh‹.  c‹id¥nghy mtD« Å£o‰F xnu ßis  tuj£rizÍ« mÂfkh x©Q« nf£fiy.  K¥gJ g΋ ngh£lh nghJ« v‹W brh‹dh®fŸ.  k‰wgo Å£o‰F njitahd »iu©l®, ä¡Á, Ãç{ všyh« th§» jªjh nghJkh«.  bršth¡if ga‹gL¤Â igaD¡F xU ntiy k£L« th§» bfhL¡fQ«.  k‰wgo ešy Ïl¤J r«gªj«jh‹.  igaD« f©Q¡F Ú£lh ÏU¡fh‹ v‹d brhšnw?
            ÏJtiu bghWikahf nf£L¡ bfh©oUªj eªÂå l¡bf‹W vGªJ cŸns nghdhŸ.  VJ« brhšyhkš.
            v‹do,  m¥gh nf£»whU vJÎnk brhšyhk nghnw? m«kh Ë bjhl®ªjhŸ.
            nahÁ¡f mtfhr« njit.  bfhŠr« bghWikah ÏU¡»ah?  btlbtl¤jhŸ eªÂå.
            mtŸ btlbtl¥ò¡F fhuz« òçahkš FH«Ãa kufj« fztiu¥ gh®¡f, rªÂunrf® iffshš irif brŒJ mikÂahŒ ÏU¡F«go kidé¡F f£lisæ£lh®!
            Ïu©L eh£fŸ tiu eªÂå ahnuhL« ÏJg‰¿ vJΫ ngréšiy.
            kufj« rªÂunrfU« mJg‰¿ mtis bjhªÂuÎ brŒaéšiy.  bkšy nahÁ¤J brhšy£L« v‹W é£Lé£ld®.
            mj‰FŸ eªÂåia bg© gh®¡f tªj brŒÂ mYtyf¤J njhêfS¡F v£l, xnu fyh£lhjh‹!
            VŒ fŸë ahUo mªj k‹kj‹?
            cd¡bf‹d¥gh c‹ mHF¡F, tr¡F« Ï‹íåaU«, lh¡lUkh ¡ôéš ã‰gh§f v§fis¢ brhšY!”
            eªÂå c‹ MŸ v‹d go¢ÁU¡»wh®,  v‹d ntiy gh®¡»wh®?
            njhêfŸ fyh£lhit btW¤J eªÂå ng¢ir kh‰¿dhŸ.
            VŒ ÏJ v‹d òJ mæ£l« Ï‹W? eªÂå ifæbyL¤J nf£lhŸ mªj Á¥ir.
            mjh‹, ehD« ÏJtiu nfŸé¥g£lšiy.  ÏJ gu§» ÊR khÂç ÏU¡F!” ókh brhšy.
            Ï‹id¡F yŠ¢ Ãukhj«o.  mªj Mis¥ gh®¤jh e«k ghuh£il bjçé¢RlQ«  v‹whŸ rÎäah.
            v¡°»ô° Û v‹w Fuš nf£L jiy ã䮪jd®.  njhêfŸ j§fŸ fbk©il ãW¤Â é£L.  vÂçš ¡ô£lhd mªj bl°¡ yŠ¢ fh©£uh¡l® thŠÁehj‹.
            yŠ¢ všyh« neu¥go tUjh?  VjhtJ FiwfŸ ÏUªjhš brhšY§f ÂU¤Â¡»nwh«  v‹W gânthL brh‹dh‹ thŠÁehj‹.
            V‹ rh®,  Ï‹iwa mæ£l¤Âš mªj Á¥° vªj fhæš brŒjJ?  ókh nf£lhŸ.
            gu§» ÊR!”
            X! btç ie°!  eh§f ÏJ khÂç nfŸé¥g£lnj Ïšiy,  rh¥Ã£lJ « Ïšiy buh«g Ãukhj« rh® v‹whŸ rÎäah.
            jh§¡°!” v‹wh‹ thŠÁehj‹.
            c§fis buh«g ehsh x©Q nf£fQ«D Mir, nf£fyhkh rh®.  nfhé¢R¡f kh£O§fns? trªÂ nf£lhŸ.
            R«kh nfS§f!”
            Ú§f vJtiuæny go¢ÁU¡Ñ§f?
            Ã. v°. Á. bfä°£ç
            V‹ nkny go¡fiy?
            Å£L¢ Nœãiy Ïl§bfhL¡fny!
            V‹ Ϫj ntiyia¤ nj®ªbjL¤Ô§f?
            všnyhUnk xæ£ fhy® #h¥ th§fQ«D Mir¥g£lh v¥go?  Mu«g¤Âš ehD« m¥go Mir¥g£L nghlhj m¥ënfõ‹ Ïšny.  Vwhj mYtyf« Ïšny.  v§nfÍ« ntiy fhèæšiy.  R«kh ÏU¡f Ão¡fhk, v‹ FL«g Rikia Fiw¡f Ϫj Ra bjhêš ntiyia kd¥ó®tkh V¤J¡»£nl‹.
            mt‹ brh‹dij éa¥òlQ«, M®t¤JlD« nf£L¡ bfh©oUªj eªÂå e‹whf Ï¥bghGJ mtid ã䮪J gh®¤jhŸ.
            V‹ nkl«, všnyhU« v‹id kd« ÂwªJ ghuh£o£lh§f Mdh Ú§f k£L« bksdkhf ÏU¡»wij¥ gh®¤jh . . . v§f yŠÁny VjhtJ Fiw ÏU¡»wjh eh‹ czU»nw‹ c©ikah?           
            mtrukhf kW¤jhŸ eªÂå neh, neh.  všyhnk e‹whf ÏU¡»wJ!” mtŸ brh‹dJ mtidÍ« nr®¤J¤jh‹!”
            mtS¡F« jh§¡° brhšèé£L éil bg‰W¡ bfh©lh‹ thŠÁehj‹.
            eªÂå¡FŸ xU Ô®¡fkhd, bjëthd KoÎ bjçªjJ.
            mªj Koit j‹ bg‰nwh®fël« bjçé¤jnghJ Å£o‰FŸ óf«g« bto¤jJ.
            Ïj¥ ghU eªÂå, eh‹ xU çila®£ gh§¡ MÃ[® Únah Ãugy f«bgåæš ntiy gh®¡»w xU v¡°»ô£o› MÃr®.  m¥goæU¡f nghÍ«, nghÍ« xU nrh¤J¡ fil¡fhuid Ϫj Å£L kh¥ÃŸisah f‰gid g©zTl vd¡F ÏZläšny.  ÏJ ešyhæšny.  e«ik¤ njo tªj ešy r«gªj¤ij cj¿é£L. cd¡nf‹ Ï¥go ò¤Â nghFJ? Ïiuªjh®.
            vJ¥gh ešy r«gªj« . . .  btW« go¥ig k£L« it¢R»£L c§f bg©iz ngu« ngÁé£L nghwhjj‰F c§fŸ bršth¡if ga‹gL¤Â ntiy th§»¡»wjh?  mijél j‹ brhªj¡ fhèš ã‰»w mªj nrh¤J¡ fil¡fhund nky¥gh.
            eªÂå, Ú ò¤jf¤Âš t®w fijfis go¢Á£L«, Áåkhit gh®¤J£L« ngrw.  Mdhš eilKiw¡F x¤J tUkh?  c‹id él go¥ÃY«, trÂæY« Fiwthd mªj°J« cila mt‹ v‹ kh¥ÃŸisah tUtJ.  bet®!!’
            m¥gh! bfhŠr« nahrid g©â¥ ghU§f tuj£riz bfhLik¡F fhuz« ßisia¥ bg‰wt§f k£Läšny, c§fis¥ nghy bg©iz bg‰wt§fS«jh‹.  bg©iz go¡f bt¢R mitisél nkyhf go¢r tuid njlwjhY«, tw£L fÎut« gh®¡»wjhY«jh‹!  Ϫj¡ fhy ÏisP®fnsh V£L¥ go¥ig Vuhskh go¢Á£L ntiy njl Ka‰Á g©zhk, Ka‰Á g©âdhYk xæ£ fhy® #h¥jh‹ gh®¡f nt©L« v‹W ãid¥gjhš bg©iz¥ bg‰wt®fël« j« go¥gi¢ brhšy Vuhskhd tuj£riz nf£»wh§f.
            c§fis¥ ngh‹w bg‰wt®fS« mt‹ Ï‹Éåa® go¤ÂUªjhš nghJ« ntiy »il¡fh é£lhš ngh»wJ v‹W tw£L mªj°J gh®¤J tuj£riz bfh£o¡ bfhL¡f jahuh»Ö®fŸ.  thœ¡if¡F btW« go¥ò k£L« nghjhJ.  j‹ brhªj¡ fhèš ã‰»w bghW¥ò« ntQ«.  eh‹ nj®ªbjL¤j mªj thŠÁehjål« Âwik, jFÂ, bghW¥ò, Ka‰Á všyhnk ÏU¡F.  mtiu g©â¡»wJjh‹ eh‹ ešy Ïl¤J r«gªjkh ãid¡»nw‹.  mj‰F nky c§f ÏZl«.  brhšèé£L mikÂahf mYtyf« »s«ÃdhŸ eªÂå.
            mtŸ thj¤Âš cŸs c©ik òça neukhæ‰W rªÂunrfU¡F.
            Ãwbf‹d!  thŠÁehjD¡F«, eªÂå¡F« ešybjhU ehëš bg‰nwh®fŸ MÁÍl‹ ÂUkz« elªnj¿aJ.
                                                                                                                            -  thuky®

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக