வெள்ளி, 18 நவம்பர், 2011

ஜீவகாருண்யம்

ÉtfhU©a«
            bjhÕ®! bjhÕ®!
            el¡fhkš gL¤Jé£l kh£il M¤Âu¤njhL mo¤jh‹ ntyŒa‹.
nghlh r¡if v‹wJ khL.  vGªÂU¡féšiy.
            r¤j« nf£L Å£L¡FŸëUªJ Xotªj Fkhurhä bjU¡fh£Áia¥ gh®¤J¤ Jo¤J¥nghdh®.
            mtU¡F Ïs»a kd«.  mJΫ Ãuhâfël¤Âš jå¡fUiz.  Ïstaš j‹ Å£onyna ehŒ, khL všyh« it¤ÂUªjh®.  mj‰bfšyh« bršy¥bgaç£L¡ FHªijfis él mÂfkhf¥ ngâ ts®¤jt®.  Ï‹W cl«ò Koahkš nghdjhš všyht‰iwÍ« é£L é£lh®.
            khL vGªÂU¡fhjij¡ f©l ntyŒa‹ ifia¥ Ëg¡f« it¤J be£o¤jŸëdh‹.  fhyhš cij¤J¥ gh®¤jh‹ el¡féšiy.  Û©L« F¢Áia X§f-
            Fkhurhä Xo¥nghŒ mtid¤ jL¤jh® Ϫjh¥gh, V‹ Ï¥go mo¡»nw, thæšyh Étdh¢nr‹D ãid¡fhk Ï¥go¡ fh£L¤jdkh mo¡»¿na, ãW¤j¥gh
            Fkhurhäæ‹ btŸis ntZoÍ«, r£ilÍ« mtD¡FŸ kÂ¥ig¤ jªjhY« mt‹ mªj kh£il nyÁš éLtjhæšiy.
            Ú§f efU§f rhä.  thæšyh Étdh« Ét‹!  v‹dkh Kiw¡FJ ghU rhä.  Ϫj kh£L¡F v¤jid bfhG¥ò gh®¤Âah rhä.  Ϥjid moiaÍ« th§»¡ »£L v‹dkh mG«ò g©QJ
            Á¿J neu¤Ây mªj Ïl¤Âš xU T£lnk Toé£lJ.
            všnyhU« nto¡if gh®¡F« M¤ÂuK«, mtDila ÏayhikÍ« nru X§» Kf¤ij neh¡»¡ fhyhš cij¤jh‹ ntyŒa‹.
            Ϫjh¥gh, eh‹ brhšwJ fhÂny Vwiyah, eLnuh£ony ã‹D Ï¥go Étï«ir brŒa¿na?  Fkhurhä Û©L« mtid¡ f©o¤jh®.
            Ïij¥ghU rhä.  ÏJ v‹Diia khL, v‹ fZl«.  eh‹ v‹d nt©LkhdhY« brŒnt‹, cd¡F¡ fZlkh ÏUªjh Å£L¡FŸns ngh rhä brhšèagona Rß®, Rß® v‹W mo¤jh‹.  khL miraéšiy.
            Ϫjh¥gh vd¡F vÂnu mo¡fhnj, v£o¡ bfh©LnghŒ mo
            mJ vGªÂU¢rh¤jhnd v£o¡ bfh©Lnghf KoÍ«, vGªÂU¡f kh£nl§Fnj! v‹id v‹d g©z¢ brhšnw  v‹wh‹ ntyŒa‹.
            Ϫjh¥gh Ú mªj©nl efU.  eh‹ »s¥Ã¥ gh®¡»nw‹.  brhšèagona Å£o‰FŸ br‹W xU F©lhåš j©Ù® bfh©LtªJ kh£o‹ K‹ it¤jh®.
            Ë mj‹ KJif MjunthL jlé¡bfhL¤J¤ jh#h brŒjh®.
            Fkhurhäæ‹ I° ntiyia¤ bjçªJbfh©nlh v‹dnth mªjkhL Úiu Kf®ªJgh®¤jnj jéu mij¢ Ó©lnt Ïšiy.
            Fkhurhä kd« jsuéšiy Xo¢br‹W òšg¿¤J¥ ngh£lh®.
            vj‰Fnk mirªJbfhL¡féšiy khL.  v£o ã‹W bghWiknahL gh®¤J¡bfh©oUªj ntyŒa‹ neu« XLtij m¿ªJ bghWik ÏHªjh‹.
            ml, v‹dh rhä c‹ndhl bgça ng#huh¥ ngh¢R.  Ϫj #«gbkšyh« mJ»£nl rhahJ.  Mis éL.  vd¡F¢ rªij¡F neukh¢R
            òšó©L¡fhf tU¤j¥g£l tŸsyh® Ãwªj eh£onyjh‹ Ú§fS« ÃwªÂU¡Ñ§f, v‹dh brŒawJ?  Fkhurhä KQ KQ¤jh®.
            mJ c§f»£l gH»L¢R.  é‰f¥nghnw‹D kdR fZl¥gLJ.  mjh‹ Ï¥go mG«ò g©QJ
            bkJth jh#h g©â »s¥ò, nfhg¤ij¡ fh£lhnj
            MS¡F MŸ m£it° brŒjgona ehiyªJ, nguhf mU»š br‹W Jh¡»d®.  CA]« Koaéšiy.
            mY¤J¥nghd ntyŒa‹ filÁ Ka‰Áahf Ϫjh§f rh®, ahuhtJ äsfhŒ ÏUªjhš bfh©lh§f, _¡»š it¤jhš »s«ÃL«
            Ϫjh¥gh, Ú v‹d uh£rrdh?  mo¢r mo nghwhJ‹D Ï¥go Ï«ir brŒanw ahU« äsfhŒ bfhL¤J mªj¥ ght¤J¡F MshfhÔ§f  Fkhurhä bfh¤J¥ nghdh®.
            m¥go‹dh x©Q brŒÍ§f.  Å£ony v‹ kidé¡F¥ Ãurt tèvL¤J M°g¤Âçæny nr®¤ÂU¡nf‹.  Ϫj kh£ilé‰whšjh‹ M°g¤ÂçnyæUªJ mtis ešygoah miH¢R»£L tuKoÍ«.  Ϫj¡ T£l¤Âš cŸs ÉtfhU©a r§f¤ij¢ nr®ªj ahuhtJ xUt® Ϫj kh£il it¢R¡»£L mtrukh ÏUEhW %ghŒ bfhL§f nghJ« eh‹ nghælnw‹  f©fëš Ú® Jë¡f cU¡fkhf¡ nf£lh‹ ntyŒa‹.
            mij¡nf£l Fkhurhä mtrukhf Å£o‹ cŸns Xo¡ fjit¢ rh‰¿¡ bfh©lh® ToæUªj T£lK« Á¿J, Á¿jhf éy»aJ.
            vŠÁaJ khL«, ntyŒaD«jh‹.  cjth¡fiu¥ gaYt, cjé‹dJ« Xo¥ nghŒ fjit¢ rh¤Â¡»w ÏtDf všyh« Étï«iria¥ g‰¿¥ ngRtnjhL«, vGJtnjhL« rç, v‹ neu¤ij¥ ghHo¢Á£lhDf, flÎns!  v‹id nrh¡fhnj!”  r¤jkhf¡ Téagona M¤Âu¤ijbašyh« x‹WÂu£o kåj®fis mo¡f Koahkš kh£il X§», X§» mo¤J¡ »s¥Ãdh‹.  Ϥjid ehê nrhjid brŒj khL« j‹ Å«ig é£L kdäu§» vGªJ el¡f Mu«Ã¤jJ rªijia neh¡».

5 கருத்துகள்:

 1. Ena arumai? Oru sirandha ezhuthalarai nangal ivalavu nalaga ezhandhu irukirom. Inimaelum ezhaka matom. Ungal ezhuthukal valam vara vazhthukal.
  - tamil kavi

  பதிலளிநீக்கு
 2. sirapaga eruku, very nice

  by

  toppi rajan

  பதிலளிநீக்கு
 3. oorukkuthaan upadesam..............nice thinking. very practical....

  Aruna mahesh, kanchipuram.

  பதிலளிநீக்கு
 4. very fine. we offten see this on roadside....but we are helpless....what can we do?
  s.viji, salem.

  பதிலளிநீக்கு