வெள்ளி, 18 நவம்பர், 2011

ஜீவகாருண்யம்

ÉtfhU©a«
            bjhÕ®! bjhÕ®!
            el¡fhkš gL¤Jé£l kh£il M¤Âu¤njhL mo¤jh‹ ntyŒa‹.
nghlh r¡if v‹wJ khL.  vGªÂU¡féšiy.
            r¤j« nf£L Å£L¡FŸëUªJ Xotªj Fkhurhä bjU¡fh£Áia¥ gh®¤J¤ Jo¤J¥nghdh®.
            mtU¡F Ïs»a kd«.  mJΫ Ãuhâfël¤Âš jå¡fUiz.  Ïstaš j‹ Å£onyna ehŒ, khL všyh« it¤ÂUªjh®.  mj‰bfšyh« bršy¥bgaç£L¡ FHªijfis él mÂfkhf¥ ngâ ts®¤jt®.  Ï‹W cl«ò Koahkš nghdjhš všyht‰iwÍ« é£L é£lh®.
            khL vGªÂU¡fhjij¡ f©l ntyŒa‹ ifia¥ Ëg¡f« it¤J be£o¤jŸëdh‹.  fhyhš cij¤J¥ gh®¤jh‹ el¡féšiy.  Û©L« F¢Áia X§f-
            Fkhurhä Xo¥nghŒ mtid¤ jL¤jh® Ϫjh¥gh, V‹ Ï¥go mo¡»nw, thæšyh Étdh¢nr‹D ãid¡fhk Ï¥go¡ fh£L¤jdkh mo¡»¿na, ãW¤j¥gh
            Fkhurhäæ‹ btŸis ntZoÍ«, r£ilÍ« mtD¡FŸ kÂ¥ig¤ jªjhY« mt‹ mªj kh£il nyÁš éLtjhæšiy.
            Ú§f efU§f rhä.  thæšyh Étdh« Ét‹!  v‹dkh Kiw¡FJ ghU rhä.  Ϫj kh£L¡F v¤jid bfhG¥ò gh®¤Âah rhä.  Ϥjid moiaÍ« th§»¡ »£L v‹dkh mG«ò g©QJ
            Á¿J neu¤Ây mªj Ïl¤Âš xU T£lnk Toé£lJ.
            všnyhU« nto¡if gh®¡F« M¤ÂuK«, mtDila ÏayhikÍ« nru X§» Kf¤ij neh¡»¡ fhyhš cij¤jh‹ ntyŒa‹.
            Ϫjh¥gh, eh‹ brhšwJ fhÂny Vwiyah, eLnuh£ony ã‹D Ï¥go Étï«ir brŒa¿na?  Fkhurhä Û©L« mtid¡ f©o¤jh®.
            Ïij¥ghU rhä.  ÏJ v‹Diia khL, v‹ fZl«.  eh‹ v‹d nt©LkhdhY« brŒnt‹, cd¡F¡ fZlkh ÏUªjh Å£L¡FŸns ngh rhä brhšèagona Rß®, Rß® v‹W mo¤jh‹.  khL miraéšiy.
            Ϫjh¥gh vd¡F vÂnu mo¡fhnj, v£o¡ bfh©LnghŒ mo
            mJ vGªÂU¢rh¤jhnd v£o¡ bfh©Lnghf KoÍ«, vGªÂU¡f kh£nl§Fnj! v‹id v‹d g©z¢ brhšnw  v‹wh‹ ntyŒa‹.
            Ϫjh¥gh Ú mªj©nl efU.  eh‹ »s¥Ã¥ gh®¡»nw‹.  brhšèagona Å£o‰FŸ br‹W xU F©lhåš j©Ù® bfh©LtªJ kh£o‹ K‹ it¤jh®.
            Ë mj‹ KJif MjunthL jlé¡bfhL¤J¤ jh#h brŒjh®.
            Fkhurhäæ‹ I° ntiyia¤ bjçªJbfh©nlh v‹dnth mªjkhL Úiu Kf®ªJgh®¤jnj jéu mij¢ Ó©lnt Ïšiy.
            Fkhurhä kd« jsuéšiy Xo¢br‹W òšg¿¤J¥ ngh£lh®.
            vj‰Fnk mirªJbfhL¡féšiy khL.  v£o ã‹W bghWiknahL gh®¤J¡bfh©oUªj ntyŒa‹ neu« XLtij m¿ªJ bghWik ÏHªjh‹.
            ml, v‹dh rhä c‹ndhl bgça ng#huh¥ ngh¢R.  Ϫj #«gbkšyh« mJ»£nl rhahJ.  Mis éL.  vd¡F¢ rªij¡F neukh¢R
            òšó©L¡fhf tU¤j¥g£l tŸsyh® Ãwªj eh£onyjh‹ Ú§fS« ÃwªÂU¡Ñ§f, v‹dh brŒawJ?  Fkhurhä KQ KQ¤jh®.
            mJ c§f»£l gH»L¢R.  é‰f¥nghnw‹D kdR fZl¥gLJ.  mjh‹ Ï¥go mG«ò g©QJ
            bkJth jh#h g©â »s¥ò, nfhg¤ij¡ fh£lhnj
            MS¡F MŸ m£it° brŒjgona ehiyªJ, nguhf mU»š br‹W Jh¡»d®.  CA]« Koaéšiy.
            mY¤J¥nghd ntyŒa‹ filÁ Ka‰Áahf Ϫjh§f rh®, ahuhtJ äsfhŒ ÏUªjhš bfh©lh§f, _¡»š it¤jhš »s«ÃL«
            Ϫjh¥gh, Ú v‹d uh£rrdh?  mo¢r mo nghwhJ‹D Ï¥go Ï«ir brŒanw ahU« äsfhŒ bfhL¤J mªj¥ ght¤J¡F MshfhÔ§f  Fkhurhä bfh¤J¥ nghdh®.
            m¥go‹dh x©Q brŒÍ§f.  Å£ony v‹ kidé¡F¥ Ãurt tèvL¤J M°g¤Âçæny nr®¤ÂU¡nf‹.  Ϫj kh£ilé‰whšjh‹ M°g¤ÂçnyæUªJ mtis ešygoah miH¢R»£L tuKoÍ«.  Ϫj¡ T£l¤Âš cŸs ÉtfhU©a r§f¤ij¢ nr®ªj ahuhtJ xUt® Ϫj kh£il it¢R¡»£L mtrukh ÏUEhW %ghŒ bfhL§f nghJ« eh‹ nghælnw‹  f©fëš Ú® Jë¡f cU¡fkhf¡ nf£lh‹ ntyŒa‹.
            mij¡nf£l Fkhurhä mtrukhf Å£o‹ cŸns Xo¡ fjit¢ rh‰¿¡ bfh©lh® ToæUªj T£lK« Á¿J, Á¿jhf éy»aJ.
            vŠÁaJ khL«, ntyŒaD«jh‹.  cjth¡fiu¥ gaYt, cjé‹dJ« Xo¥ nghŒ fjit¢ rh¤Â¡»w ÏtDf všyh« Étï«iria¥ g‰¿¥ ngRtnjhL«, vGJtnjhL« rç, v‹ neu¤ij¥ ghHo¢Á£lhDf, flÎns!  v‹id nrh¡fhnj!”  r¤jkhf¡ Téagona M¤Âu¤ijbašyh« x‹WÂu£o kåj®fis mo¡f Koahkš kh£il X§», X§» mo¤J¡ »s¥Ãdh‹.  Ϥjid ehê nrhjid brŒj khL« j‹ Å«ig é£L kdäu§» vGªJ el¡f Mu«Ã¤jJ rªijia neh¡».

5 கருத்துகள்: