திங்கள், 7 நவம்பர், 2011

புல்லானாலும் ..... கலைமகள்

m¥ghé‹ Ïu©lh« ehŸ fhça¤ij Ko¤Jé£L ÅL ÂU«Ãdh‹ kndh{.
            <u¤JâiaÍ«, J©ilÍ« ÃêªJ bfhoæš fha¥ ngh£Lé£L¤ j‹ %ä‰FŸ EiHªjt‹ ÂL¡»£lh‹.
            mtDila kidé j‹ Jâkâfis¥ bg£oæš mL¡»¡ bfh©oUªjjij¥ gh®¤J¡ fhuz« òçahkš mtis V¿£lh‹.
            kndh{, Ï‹W ÏuÎ eh‹ òw¥glQ« v¤jid kâ¡F g°?
            mJ¡FŸnsth, g¤JehŸ fhça« Koa£Lnk trªjh.
            òçahk¥ ngrhÔ§f.  eh‹jh‹ tU«nghnj brh‹ndnd, ÄÎ mÂf« vL¡f KoahJ‹D.  mnjhl m¥gh fhça« M» Ïu©L ehŸ Xo£LJ.  eh‹ ϧnfæUªJ v‹d brŒa¥nghnw‹?
            J¡f« nf£f tut§f v‹idÍ« c‹idÍ« jhnd gh®¡f tUth§f.
            mjh‹ Ú§fS« m«khΫ ÏU¡Ñ§fns, eh‹ xU bghW¥òŸs gh§¡ MÃ[®.  Ï¥go Á‹d éõa¤J¡bfšyh« ÄÎ ngh£L£L c£fhu KoahJ.  v¤jid kâ¡F g°[&‹‹D bfhŠr« érhç¤J itͧf.
            Ï‹bdhU éõa« trªjh, m¥gh ÏUªj tiuæny m«kh Ϫj¡ »uhk¤Âny fhy« jŸë é£lh§f.  Ïånk tajhd neu¤Âny Jiz Ïšyhk m«kh jåah ϧnf ÏU¡f KoahJ .  mjdhy
            mJ¡F v‹d brŒa¥ nghÖ§f?  c§f ntiyia é£L£L m«khnthl j§f¥ nghÖ§fsh?  Vsdkhf nf£lhŸ.
            mšiy trªjh.  g¤JehŸ fhça« KoŠrJ« m«khit e«nkhljh‹ it¢R¡F«go  ÏU¡F«.  m«khΡF« cw΋D brhšè¡f ntWahU ÏU¡fh v‹d é£lh?
            Ïj¥ghU§f v‹dhy ÏJ¡bfšyh« V¤J¡f KoahJ.  c§f m«kh giHa fhy¤J kDî.  VjhtJ bjhz bjhz¤J »£L  ÏU¥gh§f v‹dhy RjªÂukh ÏU¡f KoahJ V‹ Ϫj fhš f£L?  ngrhk jåah xU ÅL gh®¤J it¢RLnth«.  mJ jh‹ mt§fS¡F« ešyJ ek¡F« ešyJ.
            m¥go jåah it¡»wJ¡F mt§f ϧnfna ÏU¡yhnk trªjh
            cŸSçny it¡»wJ v¥go?  btëôçny it¡»wJ v¥go?  VjhtJ x©Q‹dh rlhbu‹W nghŒ¥gh®¡f KoÍ« xUntiy¡fhçia Å£nlhL it¢R£lh¥ ngh¢R
            mj‰F nkš ÏJ g‰¿¥ ngÁ¥ gyåšiy v‹gJ mtD¡F e‹whfnt òçÍ« ml¡F Ïšiyba‹whš ml§F v‹w j¤Jt« m¿ªjt‹ kndh{.
            m‹W Ïunt trªjh brh‹dgo br‹id »s«Ãé£lhŸ.  nf£lt®fël« všyh« Vnjh brhšè rkhë¤jh‹ kndh{.
            g¤J ehŸ fhça« KoªjJ.
            m«khit r«k¡f it¤J¤ j‹ndhL miH¤J¢ br‹wh‹ kndh{.
            nt©lh btW¥ghf khäahiu cgrç¤jhŸ trªjh.
            ÏuÎ kndhíl« brh‹dhŸ.
            eh‹ brh‹dgo kh«gy¤Âš xU ÅL gh®¤ÂU¡nf‹.  c§f m«khit ešy ehŸ gh®¤J m§nf bfh©L it¢RLnth«.
            V‹ e«k Vçahényna Ïl« »il¡fiyah  m›tsÎ Jhu¤Âny . . . Jiz¡F ahiu . .
            mbjšyh« vd¡F¤ bjçahjh?  e«k »£nl V‰bfdnt ntiy brŠrhns mŠriy, mt R«khjh‹ ÏU¡fhsh«, mtis Ï‹id¡F¥ gh®¤J ngÁlnw‹  gz¤ij é£bl¿Šrh vt tu kh£lhŸ!  MÃì‰F neukhæ£LJ  eh‹ tnu‹ kndh{  brhšè¡ bfh©nl °T£liu °lh®£ brŒjhŸ trªjh.
            mt‹ nghdJ« kndh{ m«khél« rikaš brŒJ ¥ç{íš ÏU¥gij¡ fh£odh‹.  fjit¢ rh¤Â¡ bfhŸs¢ brh‹dh‹.  VjhtJ njitba‹whš g¡f¤J Å£L khäæl« nf£f¢ brh‹dh‹.  všyht‰iwÍ« brhšèé£L mt‹ mYtyf¤Â‰F¥ òw¥g£lh‹.
            khiy mŠriyia¤ njo¢ br‹whŸ trªjh.
            mlnl,  v‹dh f©Q,  Ï«khªJhu«,  v‹dh éõa«?  th.  cŸns tªJ FªJ‹D brhšy¡Tl Å£ny xU ešy ghŒTl Ïšiy.
            mŠriy eh‹ Ï¥ngh c£fhu tuny.  xU K¡»akhd éõakh tªÂU¡nf‹,  Õoif ngh£lhŸ trªjh.
            v‹dh f©Q éõa¤ij¢ brhšY.
            v‹ khkdh® ÏwªJ£lhU.  khäahiu Cçny jåah it¡f KoahJ.  mt§fS¡F¤ Jizah c‹id Å£nlhl ÏU¡f KoÍkh‹D nf£f¤jh‹ tªnj‹ mŠriy.
            v‹d«kh éisah£L g©¿ah?  c‹ »uhk¤J¡F v‹id nghf¢ brhš¿ah?
            Ïšny mŠriy,  khäahU¡F kh«gy¤Âny xU ÅL gh®¡f¥ ngh»nw‹.  mJ¡F¤jh‹ Jizahf c‹id . . .
            cd¡F ÏU¡»w tr¡F V«kh tarhdt§fis¤ jåah it¡fQ«?  c§f ÅLjh‹ bgçrh¢nr?  mt§f gh£L¡F Å£L¡F¡ fhtyh ÏUªJ£L¥ nghf£Lnk . . .
            mJ rç¥glhJ mŠriy.  mt§f Mrhu« gh®¡»wt§f mnjhl v£oæUªjh¤jh‹ všyhU¡F« ešyJ.  Ïbjšyh« m¥òw« és¡fkh ngÁ¡fyh« Ú v¥g tnu?
            k‹å¢RL«kh,  vd¡F njhJ¥glhJ.
            mŠriy, r«gs¤ij¥ g¤Â nahÁ¡fhnj.  _‹W ntis rh¥gh£nlhL Ú nf£»w gz¤ij eh‹ jnu‹.
            mJ¡»šiya«kh  gz« v‹d gz«.  kDõ§fis élth bgçR,  kd« ÏUªjh gz¤ij¢ r«gh¢Rlyh«.  eh‹ mJ¡fhf¢ brhšyiy.
            ÃwF v‹d nahrid mŠriy?
            Ϫj¡ Foir¡FŸns tªJ Á¤jghU f©Q miH¤J¥ nghdhŸ.
            mtŸ fh£oa Ïl¤ij¥ gh®¤J¤ Âif¤J¥ nghdhŸ trªjh.
            fhšfŸ N«Ã¥ nghd xU v£LtaJ¢ ÁWt‹ xU mG¡F¥ ghæš Kl§»¡ »lªjh‹.
            cd¡F¤jh‹ òŸis Ïšiyna mŠriy ÏJ ahU?
            ÏJ v‹ Å£L¡fhuUila Á‹d Å£L¥ òŸis.  ghé kf r¡fs¤Â if fhš és§fhj Ïtid v‹d‹nd nf£»wšny.
            mtS¡F nt©oaJ  òUõRf« k£L«jh‹.  bg¤j ßisah¢nr‹D beŠÁny bfhŠr« Tl <u« Ïšyhk Ïtid Jh¡»ba¿ŠR£lh.  v‹ òUõdhny vd¡F vªj Rf« Ïšyhé£lhY« v‹dhy m¥go ÏU¡f Koany«kh.  v‹d ÏUªjhY« v‹ òUõD¡F¥ Ãwªjt‹ jhnd Ït‹.  if, fhš és§fhjtid ftå¡fnt vd¡F neu« rçahæLJ.  Vnjh Ït‹ tæ‰W¡F«, v‹ tæ‰W¡F« nghJkhd msΡF eh‹ifªJ ÅL »il¢ÁU¡F  ÏJ nghJ« vd¡F.  v‹id k‹å¢ÁL m«kh.
            m‰gkhd, òGit él nftykhŒ k¤j ntiy¡fhç òš ó©lhŒ Ó¥ghŒ ãid¤j mŠriyah Ϥjid kåj nea¤njhL ngR»whŸ!  mtŸ th®¤ijfŸ trªjhit rh£ilahš éshRtij cz®ªjhŸ.  Tå¡FW»¥ nghdhŸ.  go¡fhjtS¡F cŸs kåj nea« Tl¤ j‹ål« Ïšyhkš nghdij ãid¤J tUªÂdhŸ.
            j‹id kzªjtå‹ jhia¢ Rikahf ãid¤njhnk!  g©Ãš, bgUªj‹ikæš v¤jid ca®ªJ é£lhŸ mŠriy!
            mŠriy, Ϫjh Ϫj gz¤ij th§»¡f v‹W T¿ I«gJ %ghia vL¤J Ú£odhŸ trªjh.
            vJ¡F«kh Ïbjšyh«, c§f m‹ò x©Q nghJ«kh v‹W brh‹dhY« trªjh t‰òW¤j mŠriy gz¤ij th§»¡ bfh©lhŸ.
            éilbg‰W¡ bfh©l trªjhé‹ kd¤Âš xU Ô®khd« V‰g£lJ.
            Å£o‰FŸ EiHªj trªjhél« nf£lh‹ kndh{.
            v‹dh¢R trªjh?  mŠriy x¤J¡ bfh©lhsh!”  ftiynahL nf£lh‹.
            mJ¡F mtÁa« Ïšny,  m«kh e«nkhlna ÏU¡f£Lnk v‹d FiwŠÁl¥ nghÎJ , v‹W brhšèagona ÏuÎ rikaY¡F Ma¤jkhdhŸ trªjh.
            kidéæ‹ Ïªj ÂO® kdkh‰w¤J¡F fhuz« òçahj kndh{ éa¥ÃY«, k»œ¢ÁæY« thail¤J ã‹wh‹.
                                                                                                                        - fiykfŸ

3 கருத்துகள்: