ஞாயிறு, 6 நவம்பர், 2011

இலட்சிய அம்புகள் --கல்கி இதழ்--

Ïy£Áa m«òfŸ
            féau§f« fis f£oaJ.  tH¡fkhd féP®fSl‹ Ï‹W gy òJ¡féP®fS« c‰rhfkhf¡ féij¤njiu cU£odh®fŸ.
filÁahf¤ jäœner‹ nkilna¿dh‹.  ik¡»‹ K‹dhŸ iffis mir¤J,
                                                M©fë‹
                                                moikfsh
                                                bg©fŸ . . .?
vd Mu«Ã¤J Mntrkhf¡ féij ghodh‹.  bg©fŸ gu«giu¤ jisfis cil¤bj¿Í« v©znkæ‹¿ Kl§»¡ »l¥gjhšjh‹ Ãu¢ridna vG»wJ v‹W bghUŸgl mt‹ äf Ïašghf¥ gho KoªjJ« ifj£lšfŸ mu§f¤ij mÂu¢ brŒjd.
            R‰¿Y« mk®ªÂUªj M© féP®fŸ fhyiu ã䮤¡ bfh©L bg©fŸ g¡f« Vsd¥ gh®itia ÅÁdh®fŸ.
            k‹w¢ brayhs® e‹¿ eéy, T£l« Ïånj KoªjJ.
            T£l« jäœnerå‹ féijia¥ òfœªjgona fiya ..........  Ïš m¤jidæY« ÂU¥ÂÍwhj jäœnerå‹ f©fŸ k£L« T£l¤ijna bt¿¤jd.  v®¥ò Ïšyhkš féij Koªj V¡f« mtid¢ nrh®Î gL¤ÂaJ.
            mtŸ v§nf?  V‹ tuéšiy? Ϫneu« xU bg© òènghy¢ Ó¿ v®¡féij bjhL¤ÂU¥ghns!
            mtël« mo¡fo mt‹ njh‰whY« m¥go¤ njh‰gnj mtD¡F xU RfhDgt«.  nahÁ¤J¥ gh®¤j nghJjh‹ Phgf« tªjJ.  mtŸ nghd féau§Â‰F« tuéšiyba‹gJ.
            mtD¡F k©ilia¡ Fil»wkhÂç ÏUªjJ. mtŸ Å£L¡nf¢ br‹W V‹ tuéšiy v‹W nf£Lélyhkh?
            C...A&«  mtŸ fztid¡ fšahz¤j‹W gh®¤jJjh‹.  rçahf¥ ngÁ¡Tl¥ gHféšiy...  Ϫj ãiyæš mtŸ Å£L¡F¥ nghtJ  cÁj¥gLkh?  nt©lh«.
            mªj v©z¤ij cj¿é£L¡ fl‰fiuia neh¡»¢ ÁªjidnahL elªjh‹.
            gyéj¡ FH¥g§fnshL elªjtid¥ gH¡f¥g£l Fuš jL¤J ãW¤ÂaJ.
v‹d rh®, vÂçš t®wt§fis¡ Tl¡ ftå¡fhk v‹d m¥gobahU Áªjid?  »Ughfç Áç¤jgona nf£lhŸ.
            X!  Ú§fsh...?  v§nf Ï¥go?  k»œ¢ÁÍ« éa¥òkhf¡ nf£lh‹.
            mZlyZä nfhéY¡F¥ nghnd‹.  Ϫjh§f Ãurhj«.
            e‹¿, Mkh«, V‹ Ú§f féau§f¤J¡F tuéšiy?  miH¥Ãjœ tuħfsh?
            tªjnj!”`
            Ë, V‹ Ú§f tuny?
            rªj®¥g¥glny
            rªj®¥g¥glnyah, rªj®¥g« bfhL¡f¥ glnyah? - »©lyhf¡ nf£lh‹ jäœner‹.
            bfhL¥gj‰F«, bfhL¡fhjj‰F« ahU¡F cçik ÏU¡F? v®¡nfŸé Nlhf¥ ÃwªjJ.
            m¥goahdhš, c§fŸ cçikia c§fshy ãiyeh£l KoÍjh?
            r£bl‹W »Ughfç¡F mt‹nkš vç¢rš tªjJ.
            V‹ rh® thœ¡if§»wJ ngh®¡fskh! ahU¡F mÂf gy« ÏU¡F‹D gh®¡»wJ¡F?
            vJ v¥gonah, Ú§f féau§f¤Â‰F tuhkš ÏUªjj‰F mG¤jkhd fhuz« ÏU¡F‹D ãid¡»nw‹.
            fhuz« vJÎäšny, ÏJ xU é£L¡bfhL¤jš
            fztD¡fhf¡ féijia é£L¡ bfhL¤J é£O®fŸ Ïšiyah »Ugh?
            Ïšiy, é£Léléšiy.  x¤Â it¤ÂU¡»nw‹.  X® mehfçfkhd Nœãiyia¤ j鮤ÂU¡»nw‹.  mjhtJ tUK‹ fh¤jš m›tsnt!”
            ϧFjh‹ bg©zoik¤jd« cUth»wJ. Ï‹iwa v‹ féijna mJjh‹!”
            Ïšny.  jäœner‹rh®.  ÏJ moik¤jd« mšy.  xU Á‹d éõa¤ij é£L¡bfhL¡»wjdhny xU bgça k»œ¢Á »il¡»wJ.  ÏJ gŠrjªÂu¤Âny x‹W.
            Ϛħf »Ugh.  Ϫj Ïl¤Ânyjh‹ bg©fŸ tYéHªJ ngh»Ö®fŸ.  vJ Á‹d éõa«?  jå¤j‹ikÍ«, RaÁªjidÍ« é£L¡bfhL¥gjh?  Ϫj Á‹d éõa¤ij V‹ c§f fzt® bgçR gL¤jQ«?  mtnu V‹ é£L¡bfhL¡f¡TlhJ.  Ϫj nfhz¤Âš Ú§fŸ ÁªÂ¥gnj »ilahJ.  fšyhdhY« fzt‹ v‹»w f‰fhy¤Ânyna ÏU¡»Ö®fŸ.  buh«g tU¤j¥gL»nw‹ »Ugh glglbt‹W bghçªJ jŸëdh‹ M¤Âu¤jhš!
            rh®,  jaÎbrŒJ bfhŠr« mikÂ!  Kjènyna brh‹nd‹.  thœ¡if v‹»wJ ngh®¡fs« mšy.  v‹dhš vjndhL« x¤J¥nghf KoÍ«»wJjh‹ v‹ndhl gy«.  Á‹déõa¤ijÍ« mtuhy é£L¡ bfhL¡f KoahJ§»wJjh‹ mtnuhl gyÅd« vÂuhënahl gyÅd¤ij bjçŠR¡»£lhny gh bt‰¿ »il¢rkhÂç Ïšiyah?  ã«kÂahd thœ¡if ntQ«dh, bfhŠr« m£b#°£bk©£ ntQ«.
            Mf, thœ¡if¡fhf y£Áa¤ij ifé£L£O§f Ïšiyah »Ugh?
            ah® brh‹dh?  v‹ndhl y£Áajhf« m›tsÎ Ó¡»u« mêŠÁlhJ. cŸS¡FŸns fd‹W»£L ÏU¡F.
            m¥gO‹dh....?
            òè gJ§Ftj‰F«, éš tistj‰F« gâªjjhf m®¤j« Ïšny.
            XnAh! m¥g, v¥g Ú§f gha¥nghÖ§f?
            ϧF éšjh‹ tisªÂU¡»wnj jéu m«gšy!  rka« thŒ¡F«nghJ v‹ndhl y£Áa m«òfŸ éLgL«.  Toa éiuéš, v‹ Kjš féij¤ bjhF¥ig v‹ fztnu btëæLth®.
            MdhY«, c§fS¡F¤ j‹d«Ã¡if buh«g mÂf« »Ugh.
            mJjh‹ v‹ndhl gy«.  m¥g eh‹ tu£Lkh?
            f«Õukhf mtŸ éilbg‰W¥nghf¤ jäœner‹ Ϫj KiwÍ« mtël« bgUäj¤njhL njh‰W¥ nghdh‹.
                        mL¤j féau§f¤Âš
                        é£L¡bfhL¤jš
                        mDrç¤J¥ nghjš
                        v‹w
                        mutiz¥Ãnyna
                        e«ik moik¥gL¤Â
                        éL»wh®fŸ Ϫj¥ bg©fŸ!
                        c©ikæš
                        eh«jh‹ ϧnf moikfŸ !”
            f©fëš Ú®¤Jë¡f c‰rhfkhf¡ féij ghodh‹ jäœner‹.

2 கருத்துகள்: