சனி, 26 நவம்பர், 2011

சில உரிமைகள், உரியவருக்கே !---விகடன் --24-2--85

Áy cçikfŸ, cçatU¡nf!
            éndh¤ nyÁš igia¤ ÂwªJ fhir btëæš vL¤Jél kh£lh‹.  g°[&¡F¢ brytê¡f kdä‹¿, Ïu©L ikš Jhu« fhš fL¡f elªJ bršy mŠr kh£lh‹.  Áåkh, ouhkh r£bl‹W JâªJ nghŒ élkh£lh‹.  o¡f£ »il¤jhš bjhiya£L« v‹W br‹W gh®¥gh‹.  Ï¥gobahU ga§fu fUä¤jd« r»¡f¡ Tlhj msÎ éçtilªJ mtid éah nghy¤ bjh‰¿¡ bfh©oUªjJ.
            fšahz« Md ËghtJ Áyiu¥ nghy f®zdhf kh¿éLth‹ v‹W v®gh®¤j e©g‹ uhftD¡F Vkh‰wnk V‰g£lJ.  fšahzkh» Ïu©L khj fhykh»æUªJ« xUehŸTl kidéia ehlf«, Áåkh, fl‰fiu v‹W btëna miH¤J¢ bršyéšiy.  mt‹ kidéÍ« mij¥g‰¿¡ ftiy¥gLgtshŒ Ïšiy.  mJnt j‹ kidéahš ÏUªjhš...?  f‰gidænyna eL§»dh‹ uhft‹.  A&«... kidé miktbjšyh« Ïiwt‹ bfhL¤jtu«jh‹.  V¡f¥bgU_¢R é£lh‹ uhft‹.  ifãiwa r«gs« th§» v‹d Ãunahrd«?  mYtyf¤ÂèUªJ Å£L¡F¢ bršY«nghJ xU K¥gJ igrhΡF¥ ó th§»¢ bršy¡Tl kdäšyhj fUä¤jdkhd fztdhf éndh¤ ÏU¥gJjh‹ mtD¡F¥ Ão¡féšiy  nahÁ¤jh‹ uhft‹.
            m‹W btŸë¡»Hik.
            ifãiwa kšèif¥ óit th§»¡bfh©L éndh‹ Å£L¡F¢ br‹wh‹.
            th¥gh uhfth,  v‹d ÂO® é#a«?  tunt‰wh‹ éndh¤.
            tªjtid x¥ò¡F¡Tl fhà rh¥ÃL»whah v‹W Tl¡ nf£f kh£lhnd fŠr¥gaš v‹W kdJ¡FŸ £o¡bfh©nl, Ϫj¥g¡f« tªnj‹, m¥gona c‹idÍ« gh®¤J£L¥ nghfyhnk‹Djh‹ tªnj‹.  têæš ešy kšèif¥óthf é‰wh‹ Ï‹W btŸë¡»Hik Ïšiyah?  mjdhš v‹ Å£L¡F«, c‹ Å£L¡Fkh th§»tªnj‹.
            jh§¡° uhfth!  Ûdh ϧnf th...!” Fuš bfhL¤jh‹ éndh¤.
            mL¥goæš ntiyahf ÏUªj Ûdh, gugu¥òl‹ btëna tªjhŸ.
            vL¤J¡nfh«kh Ϫj¥ óit...- uhft‹ cgrçjjh‹. Ûdhé‹ Kf« ÁtªjJ.  xU fz« Âif¤Jé£L mªj¥ óit vL¤J¡bfh©L cŸns br‹whŸ.
            V uhfth...! cŸns than‹, e«k Mð ~igèš xU rªnjf« nf£fQ«.- éndh¤ uhftid cŸns miH¤jh‹.
            cŸns br‹w uhft‹, jh‹ th§» tªj kšèif¥ ó éndh‹ jhah® gl¤ij my§fç¥gJ f©L eh¡if¡ fo¤J¡ bfh©lh‹.  jh‹ th§»¡bfhL¥gij¥ gh®¤jhtJ e©gD¡F ciw¡f£Lnk v‹W ãid¤jtD¡F X® c©ik ciw¤jJ.  ó th§»¡ bfhL¡F« cçik f£od fztD¡F¤ jh‹ c©L v‹w c©ik gë¢Á£lJ.  Ϫj c©ikia cz®¤Âa mªj c¤jäia bjŒtkhf ãid¤jh‹.
                                                                                                 Mdªjéfl‹  24/02/1985

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக