புதன், 23 நவம்பர், 2011

யாருக்கு மாப்பிள்ளை யாரோ ?

ahU¡F kh¥ÃŸis ahnuh?
            bksdkhd J¡f¤Âš MœªJnghŒ, rh¤Âa miw¡FŸnsna gL¤ÂUªjh‹ fh®¤Â¡.
            fh‰¿åš ÏiHªJ tªj ehj°tu Xir mt‹ fhJ¡F ehuhrkhf¡ nf£lJ.  Å£oš m¤ij bg© ÃUªjhit¤ jéu k‰w všnyhU« fšahz Å£o‰F¥ nghŒé£lh®fŸ.
            mtidÍ« kŠRnthl m¥gh t‰òW¤Â¤jh‹ T¥Ã£lh®.  mtD¡F¥ nghf¥ Ão¡féšiy, nghféšiy.
            j‹Dila fhjè kŠRnthl g¡f¤Âny Ï‹bdhUt‹ c£fh®ªÂU¡»w fh£Áia mtdhš r»¤J¡bfhŸs KoÍkh?
            Ϫneu« kŠRé‹ fG¤Âny k§fyeh© V¿æU¡F«.  ãid¡F«nghnj mtD¡F beŠbršyh« vçªjJ.  fh¤ÂUªjt‹ bg©lh£oia ne‰W tªjt‹ bfh©L nghf¥ngh»whnd! j‹dila ifahyhfh¤ jd¤ij v©â M¤Âu« tªjJ.  Tlnt mGifÍ« tªjJ fh®¤Â¡»‰F.
            neu§ fhy« bjçahkš mtdJ m¤ij bg© ÃUªjh m¤jh‹! fhiyænyæUªJ rh¥Ãlhk c£fh®ªÂU¡Ñ§fns, th§f m¤jh‹ v‹whŸ.
            _njé, c‹ ntiyia¥ gh®¤J¡bfh©L cŸns ngh  v‹W fh£L¡ f¤jyhŒ¡ f¤Âdh‹.
            mtŸ mt‹ nfhg¤ij my£Áa¥gL¤Âé£L kWgo ngr thbaL¡f-
            cŸns nghf¥ngh»whah Ïšiyah?  VjhtJ bjhzbjhz¤J¡bfh©oUªnj xnu miw, gšbyšyh« bfh£oL« f®í¤jh‹.
            ÃUªjh tU¤j¤Jl‹ cŸns Kl§»¡bfh©lhŸ.
            všyh« ÃUªjhthšjh‹ tªjJ.  Ïtis v‹ jiyæš f£Ltj‰fhf¤jhnd m«khΫ, m¥ghΫ °bl¥ vL¡fhkny r brŒJ£lh§f.  kŠRnthl bg‰nwh®fS« mtŸ kdij¥ òçªJbfhŸshknyna Ï¥go¢ brŒJé£lh®fns!  eh‹ vªj éj¤Âš kŠRΡF¡ Fiwªjt‹?
            flªj xU tUlkhf kŠRΫ mtD« R‰whj Ïläšiy, ngrhj ng¢R Ïšiy, Ϫj kŠR jh‹ Mf£L« v¥go kwªjhŸ?  mtis¢ brhšè¡ F‰wäšiy.  bg© mHyh«, Ku©L Ão¡fyh«.  bg‰nwh®fë‹ Ku£L¤jd¤J¡F«, Ãothj¤J¡F« K‹ò ght«!  mtshš v‹djh‹ brŒaKoÍ«?  Mzhd v‹dhnyna x‹W« brŒa Koaéšiyna! ãid¤J, ãid¤J M¤Âu« tªjJ mtD¡F!
            C©, cw¡f« Ïšyhkš Ïu©L ehŸ v¥go¡ flªjJ v‹w ãidÎTl Ïšyhkš miwænyna Kl§»¡ »lªjh‹.  ÏtDila nrhf¤J¡fhf vªj Ïa¡fK« ã‰féši.
            mL¤j ehŸ-
kŠR, CU¡F¥ nghf¥ nghtjhf m«khΫ, m¥ghΫ ngÁ¡bfh©lh®fŸ.  rh¤ÂæUªj #‹dš fjit¤ ÂwªJ it¤J¡ bfh©lh‹ fh®¤Â¡.  gL¡ifæš mk®ªjgona v® Å£oš el¥gij¥ gh®¤J¡ bfh©oUªjh‹ Ïik¡fhkš.
            v® Å£oš M£fŸ m§Fä§F« elªjh®fŸ. xnu rs rsbt‹w ng¢R r¥j« ntW.
            Á¿J neu¤Âš t©o tªJ thrèš ã‹wJ.  rhkh‹fŸ V‰‰¥g£ld.  kŠR, všnyhiuÍ« tz§» éil bg‰W¡bfhŸtJ bjçªjJ.
            t©oæš V¿ mkUtj‰F K‹, j‹ <ukhd f©fis¥ òlit¤ jiy¥ghš Jil¤J¡ bfhŸtJ bjçªjJ« fh®¤Â¡ Ïja« Jo¡f Mu«Ã¤Jé£lJ.
            j‹id¥ Ãçtjhš jh‹ mtS¡F¤ J¡f« jh§féšiy v‹gJ mtD¡F«, mtS¡F« k£Lnk òçªj c©ik, v‹d jh‹ ml¡»dhY« mt‹ f©fŸ mtis é£L efunt kW¤jd.
            t©o mt‹ Å£il¡ fl¡f K‰gLifæš Ã‹dhš mk®ªÂUªj kŠR, mtDila bg‰nwh®fëlK« jiyair¥ghš éil bg‰wtŸ, #‹dèš bjçªj fh®¤Â¡if¥ gh®¤jJ« mtsJ f‹d§fëY«, fhJfëY« Nnl¿aij cz®ªjhŸ.  beŠR Cik¡fha¤Jl‹ é«äaJ bjçªjJ.  kŠR r£bl‹W J¡f¤ij kiw¡f Kf¤ij¤ ÂU¥Ã¡bfh©lhŸ.  t©o òGÂia¡ »s¥Ã é£L ntfkhf Xo kiwªjJ.
            fh®¤Â¡»‹ jiyæš Ï¥bghGJ bfhÂ¥ng¿aJ.  Ciu¤ ÂU«Ã¥ gh®¤jh‹. r¥Ã v¿ªj kh§bfh£ilia¥ nghš nrhigæ‹¿ mtD¡F¡ fh£Áaë¤jJ.
            nr! eh‹ xU K£lhŸ.  bfhŠr§Tl vd¡F¤ Jâéšiy.  vd¡fhf cæiu¡ Tl¡ bfhL¡f¤ jahuhæUªjhŸ kŠR.  eh‹ xU th®¤ij brhšèæUªjhš Tl v‹Dl‹ tu¤jahuhf ÏUªjhŸ.  eh‹ jh‹ mJ jtW v‹W brhšè v‹ ifahyhfh¤jd¤J¡F nah¡»a¥ g£l« f£o¡»£nl‹.  KoŠÁ£LJ!  Ï¥g všyhnk KoŠÁ£LJ!  v‹ Ïja« mnjh nghŒ é£lJ.  nghF« bghGJ kŠR gh®¤jhns xU gh®it mÂny bjçÍnj mtŸ kdK«, ntjidÍ«!
            kŠRit¥ bghW¤jtiuæš Ï¥bghGJ eh‹ T¥Ã£lhY« v‹ Ëdhš tu¤jahuhŒ ÏU¥ghŸ.  ngrhkš mij¢ brŒjhš v‹d!
            xU thukhf¢ ÁªÂ¤J, ÁªÂ¤J ãid¤jij brašgL¤j c‰rhf¤njhL »s«Ãdh‹.
            fh®¤Â¡, cd¡bfhU fšahz¤ij¥ g©â£lh vd¡F« ã«k »il¡F« v‹W m«kh brhšy-
            fšahz«jhnd, g©âLnth« v‹W ÏUbghUŸgl k»œ¢ÁnahL brhšè¡ bfh©L kŠRé‹ CU¡F¥ òw¥g£lh‹ fh®¤Â¡.
            ght« m«kh!  nuh#h¥ó ÏU¡f nt©oa Ïl¤Âš vU¡f« óit it¡f ãid¡»whŸ, v‹d ngjik!
            v¥gonah njoaiyªJ kŠRé‹ Å£il äf¢ Áuk¤Jl‹ f©L bfh©lh‹ fh®¤Â¡.
            Ålh mJ!  mu©kid nghyšyth ÏU¡»wJ!  mHfhf bt£oél¥g£l Fnuh£l‹°, ngh®£onfhéš ã‰F« Ãçäa® g¤äå, u¤Âd¡ f«gs« éç¡f¥ g£l gofŸ, my§fhu és¡FfŸ, Áåkhéš tU»w ÅL khÂç v¤jid mHF v¤jid ne®¤Â!
            xU ãäl« mtDila mªj¡ Foir ÅL ãidéš tªJ nghdJ.  kWãälnk Ϥjid mH»Uªjh nghJkh? tr ÏUªjh nghJkh? kdR ãiwŠRLkh?  kdR¡F¥ Ão¤j fzt‹ Ïšyhkš Ïbjšyh« Rf« jUkh kŠRΡF?  j§f¡ T©ony milg£l »ë¡F¢ rk«jhnd! Áªjid ta¥g£L ã‰ifæny-
            ahuJ?  c§fS¡F v‹d ntQ«?  v‹w f«Õukhd Fuš tªj Âif¥ gh®¤J Ïik¡fΫ kwªJ ã‹wh‹ fh®¤Â¡.
            Mwo cau¤Â‰F, btŸis btns® v‹W f«ÕukhŒ, mHfhŒ Áåkh¡ fjhehaf‹ nghš ã‹wh‹ kŠRé‹ fzt‹ uh«Ãurh¤.
            ÏJjh‹ kŠRé‹ fztndh?  ÏU¡F«. m«kh m‹nw brh‹dhns,  kŠRé¡F¥ bghU¤jkhd fzt‹ v‹W, òç»wJ Ï¥bghGJ òç»wJ.
            fh®¤Â¡»‹ kd X£l¤ij m¿ahj Ãurh¤ th§f rh®, c£fhU§f, c§fS¡F ah® ntQ«?  v‹wh‹.
            RaãidΡF tªj fh®¤Â¡ kŠRnthl....  v‹W ÏG¤jh‹.
            Mkh, ÏJ kŠRnthl ÅLjh‹.  eh‹ kŠRnthl fzt‹ jh‹, c£fhU§f kŠRit¡ T¥Ãlnw‹ v‹W T¿ kŠRit miH¤jh‹.
            k»œ¢ÁnahL cŸnsæUªJ tªj kŠRit äf MtnyhL gh®¤jh‹ fh®¤Â¡.  mlnl.  Ú§fsh.  th§f.  v‹d rh¥ÃlÖ§f?v‹W kŠR nf£lJ«
            neh jh§¡°, kŠR v¥go ÏU¡nf?  fh®¤Â¡ nf£lh‹ m®¤jòZonahL.
            vd¡bf‹d ftiy fh®¤Â¡?  m‹ghd fzt‹.  Ml«gukhd thœ¡if, v‹d Fiw?
            c©ikænyna Ú k»œ¢ÁnahLjh‹ ÏU¡»whah? rªnjf¥g£lh‹ fh®¤Â¡.
            eh‹ äf, äf k»œ¢Áahf¤jh‹ ÏU¡»nw‹, v‹ fztiu¥ nghy xU g©ghd, m‹ghd kåjiu¥ gh®¡fnt KoahJ,  c§fis¥ g‰¿ v‹ fztçl« eh‹ brhšèÍ« mt® c§fis m‹òl‹ cgrç¤jJl‹ Ïnjh, e«ik¥ ngré£L£L mt® ef®ªJ bfh©L é£lh® ghU§fŸ.  mªj¥ g©ò všnyhU¡F« tUkh?  eh‹ brŒj ó#h gy‹jh‹ vd¡F Ï¥go¥g£l xU fzt® »il¤ÂU¡»wh®,  ntWahiuahtJ eh‹ ÂUkz« brŒÂUªjhš Tl Ϥjid k»œ¢Áahf, ÂU¥Âahf thœªÂU¥ngdh v‹gJ rªnjfnk!  rç fh®¤Â¡ eh‹ ngÁ¡bfh©nlæU¡»nwnd fh¥Ã bfh©L tU»nwŸ r‰W ÏU§fŸ v‹W vH¥nghdtis¤ jL¤j fh®¤Â¡-
            c‹ fztiu¡ T¥ÃL kŠR.  eh‹ tU»nw‹  r£bl‹W vGªjh‹.
            ntfkhf tªj uh«Ãurh¤ v‹d mJ¡FŸns vGªJ£O§f, fh¥Ã bfh©L th kŠR v‹W c¤jué£lh‹.
            nt©lh« rh®, buh«g e‹¿, eh‹ njotªj kŠR Ït§fsšy, tU»nw‹  éLébl‹W btë elªjh‹.
            j‹id¤jhnd behªJ bfh©L«, tU¤j¥g£L¡ bfh©L« Å£o‰FŸ EiHªjtid, v® bfh©lhŸ ÃUªjh.
            buh«g fis¢R¥ nghŒ t®Ö§fns m¤jh‹, nkh® bfh©L tuth?
            Ϥjid btW¤J«, my£Áa¥gL¤ÂÍ« mnj ò‹Kf¤njhL, mnj m‹nghL tunt‰f Ïtshš v¥go Ko»wJ?  ÃUªjhé‰F¤jh‹ v‹ål« v¤jid m‹ò?  Ïtisah vU¡f«ó vd¤j鮤nj‹.  V‹ nuh#hit k£Lkh ói#¡F¥ ga‹ gL¤J»wh®fŸ, vU¡f«óit Tl¤jh‹ ói#¡F¥ ga‹ gL¤J»wh®fŸ.  mªj nuh#hΡF V‰w njh£l« jh‹ uh«Ãurh¤.  Ïnjh v‹ kd¤njh£l¤Â‰F V‰wtŸ Ϫj vU¡f«ó ÃUªjhjh‹.  ah® ahU¡F vbjJ »il¡Fnkh mJjh‹ »il¡F«.  mijé£Lé£L thd¤Âny njLtš v‹d yhg«?
            ÁªÂ¤J¤ bjëªj fh®¤Â¡, ÃUªjh bfhL¤j nkhiu th§F« rh¡»š mtŸ fu§fis m‹òl‹ MjuÎl‹ nr®¤J¥ Ão¤jh‹.
                                                                                              -b#äå Áåkh       

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக