திங்கள், 21 நவம்பர், 2011

அன்பு

m‹ò

            mªj g§fshé‹ btëæš òš btë ÏUªjJ.
            fhiy¤ bj‹wš Ïjkhf ÏUªjJ.  Ãu«ò eh‰fhèæš rhŒªÂUªj m‹dóuâ fh® tªJ ã‰F« r¥j« nf£lJ« ã䮪J c£fh®ªjhŸ.
            fhiu ãW¤Âé£L oiut® MWKf« Ïw§» tUtijÍ« gh®¤J v‹d MWKf«, j«Ã tuny? nf£lhŸ.
            tªJ£lh§f, bgça mŒah Å£L¡F¥ nghæ£L tnu‹dh§fv‹wh‹ gâthf.  mtD¡F vÂçš  cz®¢Áfis¡ fh£l éU«ghj m‹dóuâ vGªJ cŸns nghdhŸ.
            Ït‹ v‹djh‹ ãid¤J¡ bfh©L ÏU¡»wh‹?  Äé‰F tU« FHªijfŸ bg‰w jhiaÍ«, jf¥gidÍ« gh®¡f Mtyhf XotUkh?  tªÂw§»aJnk bgça¥ghit¥ gh®¡f nghwjhtJ, rjh bgça¥gh, bgça¥gh jhdh?
            Ït‹jh‹ Ï¥goba‹whš kfŸ mDΫ m¥go¤jh‹ brŒ»whŸ mt®fis¢ brhšè¡ F‰wäšiy.  mªj¡ »Ht‹ jh‹ Vnjh kUªJ it¤J bg‰wt®fisna kw¡f it¤ÂU¡»wh‹.  Ïšyhé£lhš Ϫj ßisfŸ bg‰wt®fisél mªj »Htål« ghr« it¡Fkh?  v¤jid brŒJ« e«äl« ghr« Ïšiyna.  ÏJfS¡F!
            ÏJ ehŸ tiu rç.  étu« òçahjt®fŸ!  fšYhçæš fhš it¤j ÃwF« Tlth bg‰wt®fis¥ òçªJ bfhŸs Koaéšiy.  tu£L« mt‹, fUédhŸ m‹dóuâ!
            Ú©l neu¤Â‰F¥ ÃwF Ãuò tªjh‹.
            m«kh v§fŸ fšYhçænyna eh‹jh‹ khzt¤ jiytdhf¤ nj®ªbjL¡f¥ g£oU¡nf‹ v‹wh‹ FJhfy¤Jl‹.
            mªj rkh¢rhu¤ij¢ brhšy¤jh‹ bgça¥gh Å£L¡F Xodhah?  Ϥjid¡F« fhuzkhd jhŒ-jf¥gål« mij Kjèš brhšyQ«D cd¡F¤ bjçaiyah? fhukhf nf£lhŸ m‹dóuâ.
            v‹d«kh Ú§f, e«k FL«g¤Âny bgçat® mt®jhnd?  c§f»£nl brhšyhk ÏUªjh Ú§f nfhé¢R¡fQ«,  mjh‹ brhšè£nlnd, bgça¥gh ÅL t®w têjhnd mjh‹ mt®»£nl brhšè MÓ®thj« th§»nd‹ mJ j¥gh?
            mtS¡F mGifÍ«, M¤ÂuK« Õ¿£ld.
            Mkh©lh¥gh mt®jh‹ c§fis¥ bg‰W ts®¤J Msh¡»at® eh§fŸsh« . .
            Ãuò mtis xU ãäl« c‰W¥ gh®¤Jé£L¢ brh‹dh‹.
            bg‰W é£lhš k£L« m«kh m¥gh M»él KoahJ«kh.
            nlŒ, v‹dlh brhšnw?  c§f¥gh c§fisbašyh« bgça fh‹bt‹£ go¥ò go¡f it¡fny?  éj« éjkh Jâ th§»¤ juny?  Ú§f nf£l¥g Ú§f éU«Ãd bghU£fis všyh« jil brhšyhk th§»¤ juny?  Ïbjšyh« eh§f brŒahk c§f bgça¥ghth brŠrh®
            c§fis¢ brhšè¡ F‰wäšiyalh.  Vnjh j«Ã fZl¥g£L r«gh¢R K‹D¡F tu£L«.  mt‹ bg¤j FHªijfŸ mnkhfkh thH£L«D ãid¡fhnk bghwhikæny t«r« m‰W¥ nghd c§f bgça¥gh vijnah brhšè c§f kdir fiy¢Á£lh® mjh©lh m¥go¥ ngrnw.
            nfhg¤Jl‹ Kfbkšyh« Át¡f¤ jhia V¿£L¥ gh®¤j Ãuò
            m«kh mdhtÁakh bgça¥ghit¤ £lhÔ§f.  bgça fh‹bt‹ony go¡f it¢Ó§f.  ešy Jâkâ, g§fsh, fh® všyh trÂÍ« brŒÔ§f, khj« Ãwªjh fhR, O¡fh ou°, ÏZl« nghš tr všyhnk brŠÁU¡Ñ§f Mdhš . .
            Mdhš v‹dlh Mdhš, Ïij él bg‰wt®fŸ v‹d brŒaQ«? jhil ÏW»aJ mtS¡F.
            m‹ò brŒa kwªJ£O§f m«kh C® bgUik¡fhfΫ, nghè fÎut¤J¡fhfΫ všyh« brŠÓ§f.  xU ehshtJ v§fnshl bfhŠÁ k»œªJ rªnjhõkh v§fnshl elªjJ©lh?
            bgça¥ghΡF ßis§f Ïšyh£oÍ« v§f »£nl m‹ò brY¤Âdh®.  c©ikia¢ brh‹dhš mtUila m‹òjh‹ Ϥjid tr ÏUªJ« eh§f j¿bf£L¥ nghfhk ÏUªjj‰F¡ fhuz«.  mªj m‹ò cu« k£L« Ïšny‹dh, eh§f Ϫneu« Cjhç¥ ÃŸisfsh kh¿nghæU¥ngh«.  ÏJ òçahk gz« Ïšny§»w xnu fhuz¤J¡fhf v¥g¥ gh®¤jhY« bgça¥ghit fç¢R¡ bfh£lÖ§fns ãahakh?  kUªJ it¢R£lh®D rjh m¥gh »£nl òy«òÖ§fns.  Mkh«kh m‹ò v‹»w kUªij it¢rÂdhnyjh‹ mtiu¢ R‰¿na eh§f Xlnwh« òçÍjh?  cWädh‹ Ãuò.
            ϤjidÍ« nf£L c©ik¢ Rl mirt‰W ã‹whŸ m‹dóuâ.

                                                                                                                   - njé

1 கருத்து: