ஞாயிறு, 4 டிசம்பர், 2011

ஞாபகம் வருதே---பெண்கள்மலர்--

OôTm YÚúR
º¬Vp TôojÕ
º¬V^ôn
®UoN]m ¡ßd¡...
YôojûRLû[
úLôojÕ
Y¥YûUjÕ
Tj§¬ûLdÏ
×ÕdL®ûR Gݧ
¥®«p YÚm
ÏßdÏm ùSÓdÏm
LhPj§tLô]
®ûPûV
TûZVl
Tj§¬ûLûV
×Wh¥l TôojÕ
RTôp ùTh¥«p
úTôÓm úTôùRpXôm
U\dLUp
OôTLm YÚ¡\Õ
SXm úLhÓ Åh¥tÏ
SôÛY¬
Sôû[dLôYÕ JÚ
LôoÓ GÝR
úYiÓùUuß .....

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக