செவ்வாய், 29 நவம்பர், 2011

இது அரசியல்-------------------விகடன் 9-12-84


ÏJ muÁaš
            v‹d g[t¥gh... e«g f£Áæny nt£ghs®fë‹ bga®fis¥ gçÓyid brŒJ»£oU¡fh§fns...  jiyt® »£nl c‹ndhl kDit¡ bfhL¤Âah...? v‹W nf£L¡ bfh©nl gugu¥ghf cŸns EiHªjh‹ mH»ç.
            vJ¡F....?
            v‹d, vJÎnk bjçahj khÂç nf£»nw...?  nj®jšny ã‰f cd¡F o¡bf£ nt©lhkh!  Ú b#æ¢R v«.vš.V.  Mf nt©lhkh?
            vd¡F vJ¡f¥gh gjébašyh«?  v‹å¡F« eh‹ xU bjh©ldhfnt ÏUªJ£L¥ nghnw‹...
            mH»ç éLtjhf Ïšiy.
            e«g f£Á¡fhf Mu«g¤ÂnyUªJ ghLg£lt§fŸny Ú K¡»akhdt‹..  m¥goæU¡f Ú nj®jšny ã¡fwJjhnd bghU¤j«... ngh... clnd nghŒ jiyt®»£nl c‹ éU¥g¤ij¢ brhšY... cd¡F mt® f©o¥gh Ó£ bfhL¥gh®...  v‹W t‰òW¤Âdh‹.  mij Ûw Koahkš g[t¥ghΫ jiytçl« j‹ kDit¡ bfhL¤Jé£L tªjh‹.
            Ïu©L eh£fŸ fê¤J¡ f£Áæ‹ nt£ghs® g£oaš btëæl¥g£lJ.  Mdhš mš g[t¥ghé‹ bga® Ïšiy.  mH»ç¡F beŠrbkšyh« g‰¿baçªjJ.  Ïu©oš x‹W nf£fhkš tUtšiy v‹W f£Á¤ jiytçl« Mntr¤njhL br‹wnghJ...
            jiytU« brayU« ufÁakhf¥ ngÁ¡bfh©oUªjh®fŸ.  kiwéš ã‹W mt®fŸ ng¢ir x£L¡ nf£lh‹ mH»ç.
            V‹ rh®, nt£ghs® è°oš g[t¥ghit é£L£O§fns? mt® bgça ciH¥ghë... Ϫj¡f£Á Ï‹id¡F Ï›tsÎ Jhu« ts®ªÂU¡F‹dh mJ¡F K¡»a fhuznk Ϫj g[t¥ghjh‹!  mtU¡F¤ bjhFÂæY« ãiwa bršth¡F c©L... Ϫj¤ nj®jšny mtU¡F xU thŒ¥ò bfhL¤ÂU¡fyhnk!” v‹Wbrhšè¡ bfh©oUªjh® bray®.
            Ú§f brhšwJ buh«grç... Ú§f brhšwgo f£Á¡F K¡»akh g[t¥gh njit.  c©ikah ciH¡»w bjh©lD« g[t¥ghjh‹!  mjdhš jh‹ mtid é£L é£nl‹!”
            Ú§f brhšwJ vd¡F¥ òçaiyna...?
            Mkh§f...! g[t¥ghit v«.vš.Vth M¡»£lh Ëdhny f£Á¡F c©ikah ciH¡»wt‹ ahU?  ÏJ Tl¥ òçahk Ú§f v¥go¡ f£Áæny K¡»a bghW¥ò t»¡»Ö§f...?  jiytç‹ T‰iw nf£l brayU« kiwªJ ã‹w mH»çÍ« Âif¤J, thail¤J ã‹wd®!
                                                                                                Mdªjéfl‹ 9-12-1984.
 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக