வெள்ளி, 11 நவம்பர், 2011

வெளிச்சத்தின் நிழல்

             btë¢r¤Â‹ ãHš
            thrèš tªJ ã‹wtis th btd¢ brhšy¡ Tl¤ njh‹wéšiy uhkr®khΡF.  mtis¥ gh®¤jJnk g¤JtUl ãidÎfŸ bjhl® ãfœ¢Áahf¤ njh‹¿d kd¡f©K‹.
Átfhä mt® Å£o‰F tªjbghGJ ÏUgJ taJjh‹ ÏU¡F«.  btl btlbtd clšthF, Átªj ãw« fu¥gh‹ ó¢Áia¡ f©lhš Tl¥ gaªJ myW« Rght«.
            mtë‹ gaªj Rght¤ij¥ òçªnjh v‹dnth m«kh, khäah® bfLÃofisbašyh« fh©Ã¤jhŸ.  r®kh m¥ghit ÏstaÂnyna ÏHªjÂdhš mtU¡F všyhK« m«khjh‹.  m«kh »ê¢rnfh£il¤ jh©lkh£lh®.  jtnwh, rçnah m«khit v®¤J xUth®¤ij ngrkh£lh®.
            mtç‹ gyÅd¤ij¥ òçªJ it¤ÂUªj m«kh kUkfis¢ rjh M£o¥gil¤J¡ bfh©oUªjhŸ.  r®khé‹ všiya‰w m‹ghY«, nt©LjyhY« Átfhä gšiy¡ fo¤J¡bfh©L khäah® bfhLikfis¥ bghWikÍl‹ r»¤J tªjhŸ.
            Ïu©L FHªijfS¡F¤ jhahd Ëò« khäah® bfhLikfis mDgé¤jhŸ.  bghWik¡F« všiy c©lšyth?  bghW¡fKoahj ãiyæš r®khél« jåikæš mGJ òy«òthŸ Átfhä.
            m«khitÍ« f©o¡f Koahkš, kidéiaÍ« rkhjhd¥gL¤j Koahkš ÏUjiy¡ bfhŸë vW«ghf¤ Jo¤J¥nghth® r®kh.
            Á‹d¢ é‹d éõa§fis¡ Tl¥ bgçJ gL¤Â kf‹ K‹ brhšè M®¥gh£lnk brŒjhŸ m«kh.
            fhy« khW« v‹W v©âba©â¢ rè¥gilªj Átfhä xUehŸ fhiy ahU¡F« bjçahkš Å£il é£nl Xoé£lhŸ.
            mtŸ br‹wËò« m«kh mtis tirghLtij éléšiy.  XLfhè FHªijfis ãid¢R¥gh®¤jhsh? mt xU bg©nzašy v‹bwšyh« £o¡bfh©oUªjhŸ.
            j‹ ifahyhfh¤ jd¤jhšjhnd Átfhä Xo¥nghdhŸ vd ãid¤J ãid¤J¡ fy§»dh® r®kh.
            xU bghUë‹ kÂ¥ig mij ÏHªj Ë jh‹ midtUnk czUt®. mj‰F r®kh k£L« éy¡fšy.
            m«kh v§nf¥gh v‹W nf£F« kf‹fS¡F¥ gš brhšyKoahkš ÂzW« neu¤Âš m«kh tªJ m«kh br¤J¥nghæ£lh! v‹W Trhkš brhšthŸ.  všyht‰iwÍ« gh®¤J« m¥bghGJ Tl¥ gš brhšyhkš kd‰FŸns mGth® r®kh.  m¥go xU gag¡Â jhæl«.
            Ï‹W tªJéLthŸ, ehis tªJ éLthŸ v‹bwšyh« fdÎ f©lJjh‹ ä¢r«. Átfhä tuntæšiy.
            m«kh brhštJ nghš uæèš éGªJ cæiu¥ ngh¡»¡bfh©oU¥ghnsh, gaªj Rghtkhæ‰nw, rh¥gh£o‰bfšyh« v‹d brŒ»whnsh v‹bwšyh« f‰gid brŒJ jé¤J¥nghth® r®kh.
            ehŸ Mf Mf kidéia¥g‰¿a ftiyæš khiy mYtyf« é£lJ« r®kh bjçªj Ïlbkšyh« br‹W érhç¥gh®.
            bjçªj e©g®fŸ btëô® br‹whY« kidéia¥g‰¿¤ jftš bfhL¡F«goÍ« bfŠRth®.  gy‹ jh‹ »il¡féšiy.
            fhy« cU©nlhoaJ.
            kidéæ‹ ãidÎ ÚWó¤j beU¥ghf ÏUªjhY«, mij btë¡fh£o¡ bfhŸshkš uh£rõ¤jdkhf ciH¤jh®, ciH¥bg‹whš m¥go X® ciH¥ò!
            mj‰F¤ jFªj khÂç iga‹fŸ ÏUtU« FL«g¥ bghW¥òz®ªJ e‹whf¥ go¤J ešy ntiyiaÍ« njo¡bfh©lh®fŸ.  m«kh ngu‹fŸ kdÂy Átfhäia¥ g‰¿ éõ¤ij C‹¿é£L¤ jh‹ kiwªjhŸ.
            m«kh kiwΡF¥ ÃwF r®khΡF Átfhäia¥ g‰¿a ãidÎ mo¡fo tªJ miy¡fê¤jJ.
            cæUl‹ ÏUªÂUªjhš ßisfë‹ ãidÎ Tlth Ïšyhkš ÏUªÂU¡F«?  ÏwªJjh‹ nghŒé£lhŸ nghèU¡»wJ,  ght« Átfhä!  m«khél« buh«g¤jh‹ ò©g£L¥ nghŒé£lhŸ.  ãaha¤ij¤ j£o¡nf£f¡ Tl vd¡F¤ Jâéšyhkš nghdJ V‹?  mtS« kDî jhnd!  v‹ål« Kiwæ£L« gyåšyhkš nghdjhšjhnd Xo¥nghdhŸ.  mtŸ m¥go Xo¥nghdj‰F KG¡fhuz« m«khΫ ehD« jhnd!
            mtç‹ kdrh£Á tajhf, tajhf mtiu cW¤Â‰W.
            kdiéia¥g‰¿a ftiyfŸ xUòwäUªjhY« flikia mt® v‹Wnk kwªjšiy.  ßisfS¡F mt®fŸ ÏZl«nghš fšahz«, fh®¤Â všyh« brŒJ it¤jh®.
            ßisfŸ, kh£L¥bg©fŸ všnyhU« r«gh¤jh®fŸ.  r«gs¥ gz¤ij m¥gona r®khél« bfh©L tªJ jªjh®fŸ.
            r®kh br£L« f£LkhŒ¢ bryÎg©â Ï‹iw¡F Cçnyna bgçakåjuhf K‹D¡F tªJé£lh®.
            m‹iw¡F mtiu¥ gh®¤J¡ nfè brŒjt®fŸ Tl Ï‹iw¡F ÏUªjhš r®khit¥nghy ÏU¡fQ« v‹W òfœªjh®fŸ.
            ntbw‹d nt©L« mtU¡F?
            FL«g« óΫ ÊRkhŒ, fhÍ« fåÍkhŒ¥ ó¤J¡ FY§Ftij¥ gh®¤J¡bfh©nl ã«kÂahš f©iz _oé£lhš nghJbk‹¿UªjJ.  ngu‹fë‹ m‹ò¥ Ãoæš Átfhäia¡ Tl kwªJjh‹ nghæUªjh® r®kh.
            Ϫj ãiyæšjh‹ mt® ã«kÂia¡ Fiy¥gj‰bf‹nw tªJ ㉻whŸ Átfhä.
            jiy eiu¤J, clš Ïis¤J, Kf¤Âbyšyh« RU¡f« ãiwªJ, br¤J¥nghŒ é£oU¥ghŸ v‹W ãid¤ÂU¡ifæš ..........
            c§fS¡F kf¤jhd Jnuhf« g©âé£nl‹. v‹id k‹å¢RL§f.  c§ffhšny éGªJ mGJ v‹ ght¤ij¡ fGé¡fQ«D Mir¥glnw‹.  Ïånk buh«g ehŸ ÏU¡f¥nghwšiy eh‹.  Û ÏU¡»w mªj¡ bfhŠr ehshtJ c§fTl ÏU¡fD«D Mir¥glnw‹.  nguhirjh‹, Mdhš filÁ Mir, ÏJ  eh‹ c§fis é£L¥ nghdÂnyæUªJ ghJfh¥ghd Ïl¤Âšjh‹ ÏJtiu bfsutkhf ÏUªnj‹, v‹ òåj¤ j‹ikia Ú§fŸ e«Ãdhš k£Lnk v‹id V‰W¡ bfhŸS§fŸ  cU¡fkhf¥ ngÁa Átfhäia Ïik¡fhkš gh®¤jh® r®kh.
            bjUthæèš ng¢rut« nf£fnt cŸëUªJ ntfkhf tªjd® nrfU«, ghyD«.
            ahu¥gh ÏJ?!” éa¥òl‹ nf£ld®.
            ÏtŸ jh‹ c§fŸ jhah®...
            X.  Xo¥nghd m«khth?  Ï¥bghGJ vj‰fhf tªÂU¡»wh®fsh«?
            filÁfhy¤ÂyhtJ v‹ndhL ÏU¡f¥ Ãça¥gL»whŸ
            Ϫj¡ fçrd« XL« K‹ò v§nfnghdJ?  ÏJ ehŸtiu ehbkšyh« ÏU¡»nwhkh, Ïšiyah v‹W Tl ãid¡féšiy.  Ï¥g v‹d cwÎ nt©oæU¡F?  cl«Ãny u¤j¤ Âä® ÏU¡»wtiu Mlw M£lbkšyh« Moé£L¡ filÁæny x©Q« KoahjnghJ giHa fzt‹ ntQnkh?  vªj Kf¤njhL ϧf tªÔ§f?  m¥gh mt§f Kf¤Âny éê¡»wnj ek¡F¥ ght«gh,  éu£oélhk bksdkh c£fh®ªÂU¡Ñ§fns, rgykh?
            Ïu©L kf‹fS« kh‰¿, kh‰¿ £odh®fŸ.
            Átfhä¡F« mt®fŸ nfhg¤Â‹ ãaha« òçªjJ.  Mdhš...  j‹id òåj¤Jt« m‰wtŸ v‹W ãid¥gij¤jh‹ mtshš jh§»¡bfhŸs Koaéšiy.
            nghJ«lh, nghJ«.  eh‹ ϧf tªjJ j¥ò¤jh‹.  v‹ btë¢r¤Âny éGªj ãHny v‹ btë¢r¤ij¢ rh¥Ã£L£L, v‹id btëæny ãW¤ÂL¢nr!  mij¤jh‹ v‹dhny jh§»¡f Koany, c§f kdÁny éõ¤ij C‹¿aJ ahU‹D vd¡F¥ òçany.  eh‹ c§fisÍ«, m¥ghitÍ« é£L Xo¥nghdJ k£L«jh‹lh v‹ thœ¡ifæny ÏU£L¥gFÂ, k‰wgo eh‹ ÏU£lhdtŸ mšy.  mªj c©ik c§fS¡F òçŠrh nghJ«.  v‹id Ú§f V¤J¡fhé£lhY« guthæšiy òåjkhdtŸD ãid¢rh¥ nghJ«.  v‹d§f, ngrhknyna c£fh®ªÂU¡Ñ§f, v‹id¥g‰¿a c©ikfis¢ brhšY§f ßisfŸ»£nl, Ï¥gΫ bksd« rh¢R v‹id¥g‰¿a bghŒia c©ikah¡»lhÔ§f, ngR§f fj¿dhŸ Átfhä.
            r®kh cz®¢Átr¥glhkš Âlkhd Fuèš brh‹dh® Átfhä cŸns th
            v‹d¥gh ÏJ.  Ϥjid tUõkh v§nfæUªjh§fnsh, mt§fis¥ nghŒ cŸns tu¢brhšÖ§fns
            Ϫj CU« cyfK« v‹d brhšY«?  nrfU«, ghyD« mNia¥g£ld®.  r®kh ngÁdh®.
            Ïij¥ghU§flh, c§fS¡F m«khit¥g‰¿ bjçŠrijél vd¡F v‹ kidéia¥g‰¿ ešyhnt bjçÍ«.  Ϫj¡FH¥g¤J¡bfšyh« _yfhuz« c§f gh£o, mjhtJ v‹ m«kh jh‹!  m«kh c§f kdÁny éõ¤ij C‹¿d nghbjšyh« ngrhkš ÏUªJ£L Ï¥g és¡»dhš c§f«khit Ú§f rªnjf¥g£l khÂç v‹id¥g‰¿Í« rªnjf¥gl Mu«Ã¤JéLÅ®fŸ.
            c§fis¢ brhšè¡ F‰wäšiy.  Ú§fŸ Ϫj¡ fhy ÏisP®fŸ.  c§fsJ ng¢R¡F«, braY¡F« bjhl®ò »ilahJ.  òJik òu£Á‹D ngRŧfns jéu c§fS¡nf c§f nkny e«Ã¡if »ilahJ.  Mdhš eh‹ v‹ kidé ÛJ gçóuz e«Ã¡if it¤ÂUf»nw‹.  Ïånkš v‹ kidé v‹Dl‹ jh‹ ÏU¥ghŸ.  c§fS¡F ÏZläšiyba‹whš, Ú§fŸ ntWÅLgh®¤J¡bfh©L nghfyh«.  cWÂbahL ngÁ Ko¤jh®  r®kh.
            ng¢r‰W ã‹Wbfh©oUªjd® nrfU«, ghyD«.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக