திங்கள், 14 நவம்பர், 2011

கைகடிகாரம்

if¡fofhu«
            rutzD¡F V¡fkhf ÏUªjJ ahuhtJ  kâ v‹dth»wJ? v‹W nf£F« bghGJ ÏlJ ifia ca®¤Â¥ gh®¤J kâ brhšY« k‰w khzt®fis gh®¡F«bghGJ mtD¡F V¡fkhf ÏU¡F«.
            mt‹ tF¥Ãš mtid¥ nghš x‹¿u©L ngiu¤ jéu k‰w khzt®fŸ všnyhUnk tr gil¤jt®fŸ m¥go x‹W« vij¥gh®¤jhY« jd¡F mJnt©L« v‹W ãid¡F« FzKilat‹ mšy rutz‹.
            ÏU¥ÃD« if¡fofhu¤Â‹ ÛJ mtD¡F¤ Ôuhj Mir.  X® vy¡£uhå¡ fofhu« Ï‹iw¡bfšyh« K¥g¤ijªJ %ghŒjh‹.  mij th§»¡ bfhL¡F« msΡF¡ Tlth m¥ghél« gz« Ïšiy?
            njitæšyhkš Ϫj¢ Á‹d éõa¤Âš m¥gh V‹ mG¤j« g©Q»wh® v‹W mtD¡F¥ òçaéšiy.
            xUehŸ bghW¡fKoahkš m¥ghél« br‹W nf£lh‹, fofhu« th§»¤ju¢brhšè.
            Ú ešy ßisahf všnyhçlK« elªJ bfhŸ.  eh‹ fofhu« th§»¤jU»nw‹ v‹W m¥gh brh‹dh®.
            rutzD¡F mJ nghjhjh?  äfΫ Ãua¤jd¥ g£L ešybga® th§»dh‹.
            bgçat®fël« kçahijahf elªJbfh©lh‹.  bjUéš tajhdt®fŸ br‹whš tY¡f£lhakhf mt®fis¡ iffis¥Ão¤J miH¤J¢br‹W bjUit¡ fl¡f cjÎth‹.
            Ï¥bghGbjšyh« m«khm¥gh brhšY« ntiyfis¤ j£lhkš brŒjh‹.
            Ïu©L thu§fŸ br‹wd.
            m¥gh fofhu« th§»¤juéšiy.  mtD¡F M¤Âukhf tªjJ.
            neuhf m¥ghél« br‹wh‹.
            ng¥g® go¤J¡ bfh©oUªj m¥gh, mU»š ãHyhlnt ã䮪J gh®¤jh®.
            v‹d¥gh rutzh, v‹d nt©L«?  v‹W nf£lh®.
            m¥gh, Ϫj Ïu©L thu§fëš v‹ål« kh‰w« vJΫ fhzéšiyah Ú§fŸ? kiwKfkhf if¡fofhu¤ij Phgf_£odh‹.
            Ïšiyna! v¥bghGJ« nghšjh‹ Ú ÏU¡»whŒ v‹wh® m¥gh.
            M¤ÂuK‰w rutz‹ Mkh«, eh‹ ešytdhf ÏUªJ v‹d yhg«?  ešytdhf ÏUªjhš fofhu« th§»¤ jU»nw‹ v‹W brh‹Ü®fŸ Mdhš th§»¤ juéšiy.  Ë V‹ eh‹ ešytdhf ÏU¡f nt©L«  ešytD¡F¡ fhyäšiy v‹W glglbt‹W ngÁé£L btëna¿dh‹.
            m¥gh Áç¤J¡ bfh©lh®.
            fofhu« »il¡fhj Vkh‰w¤Âš tF¥Ãš Tl mt‹ ahçlK« mÂf« ngréšiy mt‹ Kfth£l¤ij¡ f©l MÁça®, rutzh, c‹ cl«ò¡F v‹d? v‹W nf£lh®.
            jiyia tè¡»wJ rh®!” v‹W bghŒ brh‹dh‹ rutz‹.
            m¥goahdhš XŒÎ vL¤J¡ bfhŸ  v‹W MÁça® brhšy, ò¤jf¤ij vL¤J¡bfh©L Å£o‰F òw¥g£lh‹ rutz‹.
            tU« têæš xU tajhd »Hé mtid¡T¥Ã£L j«Ã ka¡fkh tUJ mªj¡ filæny v‹ ngu‹ ㉻wh‹ mtid¡ T¥Ãnl‹ v‹W brh‹dhŸ.
            rutz‹ Kf¤ij¡ fLikahf it¤J¡ bfh©lh‹.  Mkh« Ϫj cjéia¢ brŒtjhš vd¡F v‹d e‹ik éisa¥ngh»wJ kdJ¡FŸ v©âathnw KoahJ, ntW Mis¥ ghU§fv‹W bfh^ukhf¢ brhšè é£L¢ br‹wh‹.
            gH¡f¥g£lt®fŸ Tl Ït‹ Fzkh‰w¤ij¡ f©L éa¥gilªjh®fŸ.
            rutz‹ vij¥g‰¿Í« ftiy¥gléšiy.  Ϫj Ïu©L thu§fëš mt‹ f‰W¡bfh©l ghl« ešytdhf ÏUªJ xU yhgKäšiy v‹gJ jh‹.
            ÁªÂ¤jgona el¡ifæš jh‹ mJ elªjJ.
xU Á‹d¥ bg© FHªij, _‹W taÂU¡F«.  filæš rhkh‹ th§»¡ bfh©oU¡F« m«khit é£L é£L js®eil ngh£L bkæ‹nuh£oš tªJ bfh©oUªjJ.  vÂnu btFntfkhf xU g° tªJ bfh©oUªjJ.
            xU ãäl« mt‹ j‹kdR¡FŸ it¤ÂUªj ituh¡»abkšyh« kwªJ nghdtdhŒ, j‹ cæiuÍ« k¡fhkš Xo¢ br‹W mªj¡ FHªijia¤ Jh¡»¡ bfh©L rhiy Xukhf¤ jhé¢ br‹wh‹.  m¥nghJ mt‹ ãiyjLkh¿¡ ÑnH éGªjh‹.
            ga¤Âš FHªij myw, rutzD« ga¤Âš ka¡fK‰wh‹.
            f©éê¤j nghJ mtid¢ R‰¿ mtdJ m¥gh, m«kh, mªj¡ FHªijæ‹ bg‰nwh® M»at®fŸ ã‹¿Uªjd®.
            rutz‹ j‹ ifia¤ Jh¡»¥ gh®¡ifæš ò¤j«òJ¡ fofhu« gsgs¤jJ.
            m¥gh brh‹dh® Mkh« rutzh, Ú FHªijæDila cæiu¡ fh¥gh‰¿ajhš mªj¡ FHªijæ‹ m¥gh cd¡F Ϫj¡ if¡fofhu¤ij m‹gë¥ghf tH§»æU¡»wh®.  Ï¥g ÂU¥Âjhnd?
            m¥gh, v‹id k‹å¢RL§f m¥gh, ešytdh elªjh VjhtJ gçR »il¡F«, m¥go‹D ãid¢R eh‹ ešytdh el¡f Ka‹nw‹.  mJ rçæšiyjh‹.  Mdhš, Ï¥nghJ v‹idÍ« m¿ahkš, Xo¥nghŒ¡ FHªijia¡ fh¥gh¤Ând‹.  fofhu« »il¡Fbk‹W eh‹ Ïij¢ brŒaéšiy m¥gh  f©fëš Ú® têa mt‹ Ï¥go¡ T¿dh‹.
            m¥gh mU»š tªJ mtid¤ j£o¡bfhL¤jh®.  ftiy¥glhnj rutzh.  c‹ ešy kdR vd¡F¥ òçÍJ.  j‹dyk‰w nritjh‹ ca®ªjJ.  mij v‹iw¡Fnk Ú kw¡f¡ TlhJ v‹wh®.
            Ï¥bghGbjšyh« rutz‹ vªj¥ gyidÍ« v®gh®¡fhkš všnyhU¡Fnk cjé brŒ»wh‹.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக