வியாழன், 17 நவம்பர், 2011

கவிதை சிதறல்

féij¢ Ájwš

            r§fu Ahèš el¡f¥nghF« féau§f¤Â‰F bršy òw¥g£L¡bfh©oUªjh‹ fé¥ça‹.
            ryit¡F¥ ngh£oUªj fj® í¥ghitÍ«, fj® ntZoiaÍ« cL¤Â¡bfh©lh‹.
            x‹¿u©L gšY¥nghd Ó¥ghš jiyia thç¡bfh©L, °lh©oš kh£oæUªj mtdJ xnu brh¤jhd mªj n#hšdh igia vL¤J kh£o¡bfh©L, njŒªJnghd brU¥ig¡ fhèš EiH¤J¥ òw¥gLifæš
            ãšY§f !”  Mizæ£lhŸ mtdJ rfj®äâ.
            v‹d? v‹gJnghš mtis V¿£lh‹.
            Jë mçÁ Ïšny Å£ny mJ¡F xU tê g©â£L m¥òw« ngh§f féghl fhurhukhf¡ T¿dhŸ.
            gš brhšyhkš »s«Ãa mtid iffis K‹ Ú£o kiw¤J¤ jL¤J, Ï¥go gš brhšyhkš nghdhš v‹d m®¤j«?  ÏUªj ntiyiaÍ« féij¡fhf é£lhæ‰W f£oa kidéia m¥go él KoahJ,  kdÁny bgça rh¡uO°D ãid¥ngh? rhodhŸ.
            mj‰F« mt‹ mtis r£il brŒahkš bk‹ikahf mtis xJ¡»é£L btë elªjh‹.
            mtŸ fh¢, _¢br‹W f¤JtJ bjUKid tiu nf£lJ.
            r£bl‹W vç¢ryh»¥nghdJ mtD¡F v‹d thœ¡if ÏJ!  RjªÂukhf RthÁ¡f¡ Tl Koahkš . . . xU fhy¤Âš Ϫj féij¡fhf¤jhnd v‹id éu£o éu£o neÁ¤jhŸ.  Ï‹W . . .  féijia¤ Jh¡» F¥igæš nghl¢ brhš»whns!
            _£ mΣlh»¥ nghdjhš éu¡ÂnahL elªjh‹.  féau§f¤Â‰F nghf kd« Ïl§bfhL¡féšiy.  Å£o‰F¥ nghfΫ Ão¡fhkš nfhéiy neh¡» elªjh‹.
            nfhéè‹ btë¥Ãufhu¤Âš fhš Ú£o¥ gL¤J R‰W¥òw NœãiyiaÍ« kwªJ ÁªÂ¤J¡ bfh©oUªjh‹.
            Ïjkhd fh‰W mt‹ cliyÍ«, kdijÍ« MRthr¥gL¤ÂaJ.
            mU»š F¥bg‹W #h kšèifæ‹ eWkz« mt‹ ehÁia¤ jh¡f Áªjid fiyªjh‹.
            vÂnu ó¡TilÍl‹ f©kâ mtå‹ Ïåa Áne»Â, f« uÁif.
            v‹d fé ϧnf gL¤ÂU¡Ñ§f?
            Kfbkšyh« nrhfkhf v‹dJ njtjh° ngh°.
            c©ikjh‹ f©kâ féijia¥ Ãçªj njtjh°jh‹.
            Ãç¥gJ ahnuh?
            rh£rh¤ v‹ kidéjh‹!” v‹wh‹ tU¤j¤Jl‹.
            v‹d éõa«, bfhŠr« éçthf¢ brhšY§fns‹.
            nf£lJjh‹ jhkj« r‰W K‹ Å£oš elªj ãfœ¢Áia brh‹d fé¥ça‹, V‹ f©kâ bg©fŸ všyh« Ï¥go ÏU¡»Ö®fŸ, bghJthf bg©fŸ urid ä¡ft®fŸ v‹W brhšth®fŸ Mdhš vd¡F thŒ¤jJnth, féij¡fhf¤jh‹, v‹id neÁ¤jhŸ v‹ kidé Ï‹W féijiana btW¡»whns.  V‹ Ï¥go kh¿dhŸ Ïšiy urid ÏU¥gjhf Kjèš eo¤jhnsh x‹Wnk òçaéšiy.  urid Ïšyhj mtSl‹ v¥go¤jh‹ eh£fis fl¤j ngh»nwndh bjçaéšiy Úna brhš f©kâ mtŸ brŒawJ rç‹D gLjh?
            bfhŠr« ãjhå¤j f©kâ brh‹dhŸ.
            mtŸ brŒjJ bfhŠr§Tl rçæšiy jh‹.  rçahd K£lhŸ c§f kidé I Û‹ c§fis fšahz« g©â»£lJ j¥ò¤jh‹.
            f©kâ Ú v‹d brhšnw?
            Ënd v‹d rh®?  vªj xU bg©Q« czÎ, cil, ÏU¥Ãl« m¥go§»w mo¥gil¤ njitfis ãiwnt‰W»w fztid¤jh‹ kÂ¥ghŸ.  ngh‰WthŸ.  Ú§fS« bfhŠr« trÂnahL ÏUªJ féij vGÂdh mtS« uÁ¤ÂU¥ghŸ, mo¥gil¤ njitia Ú§f ãiwnt‰whkš ÏU¡F« nghJ féP‹ mtS¡F Phgf« tUtšiy.  fzt‹ jh‹ Phgf« tU»wJ.
            Ú§f féP®.  bré¡F czÎ Ïšyhj nghJ Á¿J tæ‰W¡F« <a¥gL«D tŸStU« brhšèæU¡fyh« mij Ú§fŸ nk‰nfhŸ fh£lyh«.  mJ¡fhf btW« féijfis¤ ‹D£L c§fshš k£Lkšy ahuhY« cæ® thH KoÍkh?  c§f kidé °jhd¤Âny ehndh, fšgdhnth, féjhnth ahuhf ÏUªjhY« Ïijna¤jh‹ brŒnth«  V‹dh gÁ¡ bfhLik ghuh£l¢ brhšyhJ.  uÁ¡f¢ brŒahJ.
            v§fis¥ nghš btëæš ã‹W c§f féijfis uÁ¥gJl‹ ã‰fhkš c§fis kzªJ bfh©lJ c§f kidé brŒj bgça j¥òjh‹ [h®.  Ãur§fnk brŒJ é£L f©kâ elªjhŸ.

                                                                                                                     -  Ïåacja«

1 கருத்து: