ஞாயிறு, 4 டிசம்பர், 2011

தனிமை---பெண்கள் மலர்---ஜூலை2007

R²ûU
B«Wm NÕW A¥«p
AZLô] TeL[ô
Ae¡eÏ úTôn YW
AmTô£Po LôÚ
ÑûYVô] £tßi¥dÏ
ûUdúWôYu AÓl×
AYNWj úRûYdÏ
H.¥.Gm.LôoÓ
ÅhÓdÏsú[úV
TPm TôodL
úaôm §úVhPo
CÚkR CPj§­ÚkúR
ULàPu úT£ U¡Z
CuPoùSh YN§
Ut\YoL°Pm
Gu ULu AùU¬dLô®p
G] ùTÚûUdÏm
U¡rf£dÏm
Sôu ùLôÓjR ®ûXRôu
ÑYôWvVªpXôR
CkR R²ûU!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக