வியாழன், 22 டிசம்பர், 2011

யார் பைத்தியம் ?

ah® ig¤Âa«?
            Ûdh«ghëläUªJ bg‰wtS«, cwédçš éjitahd ntW ÁyU« To mGJ, fj¿¤jhè th§f¥g£lJ.
            fdfè§f« ÏwªJ Ï‹nwhL gÂidªJ eh£fŸ fh‰whf¥ gwªJé£ld.
            mL¤J v‹d?  Ûdh«ghŸ mªj Å£onyna khäahUl‹ ÏU¥gjh, mšyJ jå Å£oš ÏU¥gjh? v‹w Ãu¢id.
            mj‰F¡ fhuz« mtS¡bf‹W xU thçR ÏšyhjJ jh‹!
            gy y£r¤J¡F¢ brhªjkhd fdfè§f¤Â‰F thæšyh¥ó¢ÁÍ«, ÏašÃnyna bk‹ikÍ« Md Ûdh«ghis mtuJ éjit¤ jhah® jh‹ nghŒ¥ gh®¤J Ko¤J it¤jhŸ.
            fzt® Ïwªj Ëd® j‹ xnu thçrhd fdfè§f¤Â‹ ÛJ všiya‰w ghr¤ij¡ bfh£o ts®¤jhŸ gh®tÂ.  ßis¡F¤ ÂUkz taJ tªjJ« C® thŒ¡fhf¤jh‹ ÂUkz« brŒJ it¤jhns jéu kd¥ó®tkhf mšy, m¥go xU K£lhŸjdkhd m‹ò ßisæl«.
            fdfè§fK« jhŸ brhšiy¤ j£lhj ßisahf ÏUªjh‹.  ÂUkz¤j‹W gy® K‹åiyæš kidéæ‹ ifia¥Ão¤J murhâ¡ fhiy¢ R‰¿aJjh‹.  mij¤ jéu rhF« tiu kidéia V¿£L gh®¡f¡ Tl Ïšiy.
            filÁ neu¤Âš mt‹ kd« fåªJ él¡ TL« v‹W gaªnjh v‹dnth M°g¤Âçæš.... mªj filÁ neu¤Âš Tl kidéia mDk¡féšiy gh®tÂ.
            Ûdh«ghë‹ thœ¡if¡ f¢nrç gh®t Ϛyhkš ÏUªÂUªjhš xU¡fhš fisf£oæU¡Fnkh v‹dnth?  gh®tÂæ‹ ÃŸis¥ ghr¤jhš RUÂæš ngj« V‰g£lJ.  uhf¤Âš nrhf« fyªjJ.   Ñ®¤jidæš Ñwš éGªjJ.  gšyéæš bjhšiy V‰g£lJ.
            Ûdh«ghŸ mªj Å£oš r«gs« Ïšyhj xU ntiy¡ fhçahf¤ jh‹ thœªjhŸ.
            fdfè§f« btëna nghdJ« gh®t Ûdh«ghë‹ Ãwªj Å£il¥ g‰¿¡ nfè ngRthŸ, mtis thæš tªjgo £LthŸ.  ÏJ tho¡if.
            bghW¤J¥ bghW¤J¥ gh®¡F« Ûdh«ghŸ Áy neu§fëš M¤ÂuK‰W v®¡f, gh®t bgçjhf¢ r¥jä£L mGJ, Ciuna T£o éLthŸ.  m¡f«g¡f¤jh® Xo tªJ érhç¡ifæš kUkfŸ j‹id mo¤J é£ljhf¥ bghŒ brhšè e«git¥ghŸ.
            ßis tªjJ« m¡f« g¡f¤jhiu rh£Á¡F miH¤J kUkfŸ mo¤jij C®íj« brŒthŸ.  ehsiléš ÏJ cwéd®fëilnaÍ« guéajhš Ûdh«ghŸ ig¤Âakhf¥ ngr¥g£lhŸ.
            Mdhš Ϥjid bfhLikfS¡F« Ûdh«ghŸ v®¤njh, gÂnyh brhštšiy.  bghWiknahL Áç¤J¡ bfhŸthŸ.
            jhahUl‹ nr®ªJ bfh©L fdfè§fK« Ûdh«ghis¥ ig¤Âa« v‹nw miH¥gh®.  jd¡F¡ nfhg« tU« neu« fzt® Ïšyhj nghJ khäahçl« ghŒthŸ Ûdh«ghŸ.
            ϤjidÍ« Å£L¡FŸ jh‹.  btëæš khäahuhtJ mtis ig¤Âa« v‹id ϧnf mo¤jhŸ m§nf mo¤jhŸ v‹W brhšthŸ.  Mdhš Ûdh«ghnsh khäahiu¥ g‰¿nah, j‹ fztiu¥ g‰¿nah xU th®¤ij Tl é¤Âahrkhfnth, Fiwthfnth brhštšiy.  v¤jid ca®ªj Fz«!
            fdfè§f¤Â‹ fhçabkšyh« KoªJ é£lJ.  ÏånkY« Ϫj Å£o š khäahU«, kUkfS« ÏU¥gJ Ïayhj fhça«, bg‰wtS« cl‹ Ãw¥òfS« Ûdh«ghël« ufÁakhf CU¡F miH¤j nghJ ešyhæU¡F v‹ khäah® ght« mt§f v¥go jåah ÏU¥gh§f  v‹W brhšèaij¡ nf£L mt®fS¡F mtëläUªj kÂ¥ò ToaJ.  ßisÍ« Ïšyhjjhš khäah® mÂf« bfhLikbrŒthŸ v‹W gaªj mt®fŸ Å£il Ïu©lhf¤ jL¤J ÏUtiuÍ« ÏU¡f¢ brhšy nt©oaJjh‹ v‹W bg© Å£lh® cW brŒJ bfhŸs fdfè§f¤Â‹ x‹Wé£l bgça¥gh vU¡F Kis¤jJ nghš Kis¤J-
            fdfè§f« j‹ brh¤JfS¡F cæš vG it¤ÂU¡»wh‹  v‹W xU F©il¤ Jh¡»¥nghl,
            cæyh!?  Ûdh«ghŸ c£gl všnyhU« Âif¥ò«, éa¥ò« mila cæè‹ rhuh«r« go¡f¥g£lJ.
            brh¤Â‹ bgU« gFÂia j‹ tê¢ brhªj§fS¡F«, jhahU¡F« vG it¤Jé£L xU ÁW bjhifia bl¥ghÁ£ brŒJ mj‹ t£oia k£L« Ûdh«ghS¡F bfhL¡F«goÍ«, Ûdh«ghŸ xU kdnehŒ¡fhç v‹gjdhš mªj¥ ig¤Âa¤Âl« Ïu¡f« fh£l¥g£oU¥gjhfΫ bgça kdJ g©â vGj¥g£oUªjJ.
            Ûdh«ghS¡F k£L« ÏJ fztuhš vGj¥gléšiy v‹gJ òçªjJ.  Vbdåš mtç‹ brh¤J KGtj‰F« cæèš fz¡F¡ fh£l¥gléšiy.  mtç‹ brh¤ijna Fiw¤J¡ fh£oæUªjJ.  mtS¡F¤ bjçÍ«, xU ešy rh¥ghL Tl Å£oš rik¤jšiy.  fil¡F¥nghŒ rhkh‹fŸ th§»dhš EhW, ÏUEhW v‹Wjh‹ fdfè§f« th§» tUth®.
            kidé¡F¥ òlit, JâkâfS¡F¡ Tl mt® brytê¤jJ Ïšiy.  Ãwªj Å£oèUªJ tUõ¤Â‰F nt©oa JâkâfŸ tªJéL«.  rZo m¥j ó®¤Â¡F¡ fdfè§f¤Â‹ cwéduhš Ûdh«ghS¡F m‹gë¥ghf tH§f¥g£l g£L¥òlitfŸ Tl¡ filæšjh‹ éHhé‰F¥ ÃwF éiy¡F¥ nghl¥g£ld.
            cæè‹ thrf§fŸ fdfè§f¤Â‹ cwéduhš nghèahf¤ jahç¡f¥g£lJ v‹gJ òçªJ« Ûdh«ghŸ kdJ¡FŸnsna kd« òG§»dhŸ.  Ϫj ãiyæY« mtŸ mikÂahfnt ÏUªjhŸ.
            Mdhš, Ûdh«ghë‹ cl‹ Ãw¥ò¡fS«, jhÍ« Âif¤J ÏJ  mãaha«, Ϫj cæš bršyhJ.  ÏtU¡F¤ jh‹ thçR Ïšiyna,  kidé¡F¥gh jhŒ¡F¥ gh vG it¡fnt©oaJjhnd! mij éL¤J V‹ Ï¥gobahU bfhLikia¢ brŠR£L¥ nghfQ«?  v‹W MS¡F MŸ ék®rd« brŒa Mu«Ã¤J é£ld®.
            bg‰wjhnah c‹id¥ ig¤Âa«nd cæèš vGÂé£lh§fo  v‹W fj¿ mGjnghJ Tl Ûdh«ghŸ ãiyFiyaéšiy.  tH¡fkhd Áç¥òl‹ V‰W¡bfh©lhŸ.  ÏWÂahf mtë‹ cl‹Ãw¥ò¡Ÿ j§fŸ rnfhjç¡F ÏiH¡f¥g£l mÚ f©L bfh¤bjGªj‹ éisÎ, nfh®£oš fdfè§f¤Â‹ brh¤J¤fŸ jhahU¡F«, Ûdh«ghS¡Fkhf¥ g»®ªjë¡f¥g£ld.
            bghŒ cæš jahç¤jt®fS«, rh£Á¡ ifbaG¤Â£lt®fS« bt£f§bf£L¥nghŒ Cuh® K‹ jiyFåªjh®fŸ.
            Jhuã‹W ig¤Âa¤Â‰F »il¤j m®Zl¤ij¥ ghU v‹W fdfè§f¤Â‹ cwéd®fŸ Vkhªj bt¿æš T¿dh®fŸ.
            Ûdh«ghŸ všnyhiuÍ« xUKiw neh£l« é£lhŸ.  ÃwF mikÂahf xU ãäõ« všnyhU« ešyh nf£L¡F§f.  v‹id Ϫj Å£ony gÂidªJ taÁny bfh©L tªJ é£lh§f.  Ϫj K¥g¤ijªJ tUõ¤Âny xUehŸ ã«kÂah thœªÂU¥ngdh v‹whš Ïšiy.  br¤J¥nghdt§fis¥ g¤Â brhšy¡TlhJ jh‹,  Ϥjid tUõ¤Âny v‹ fztçläUªJ xU m‹ò¥ gh®it, MWjyhd ng¢R mij¡ Tl eh‹ nf£lšny Ϫj Å£ony.  rjhr®tfhyK« v‹id¡ bfhLik¥gL¤Â¥ ßis¡F neuhf v‹id¥ nghf¡ TlhJ‹D jL¤J, v‹id ig¤Âa«D gyng® e«g it¡F«goahd bghŒ¡ fijfis¡ T¿a khäahiuÍ«  jhæ‹ m‹ò¡F moikah» v‹id rjh CU¡F¥ nghf¢ brhšèa fztiuÍ« Û¿ eh‹ Ϫj Å£ony ÏUªnj‹ v‹whš mJ v‹whtJ v‹ bghWik btšY« ešyJ el¡F«D e«ÃaJjh‹ fhuz«.  všyh¤ j䜥 bg©fisÍ« nghy¡ fšyhdhY« fztD‹D ãid¢R¡»£L mªj¡fšyhdt®fnshL thœªJ»£L ÏUªnj‹.  ghiwæny <u¥gir ÏU¡Fkh?  òFªj Å£o‹ m‹ò¡fhfΫ, ghr¤J¡fhfΫ V§»d vd¡F¥ ig¤Âa«D ng® f£odh§f.  mij Mnkh¡f it¡f Áy Tè¥g£lhs§fŸ, Jiz brŒjd.
            trÂahf ÏU¡F« bgça kåj®fS« Ϫj cæš vGj clªijahf ÏUªjh®fns, mt®fS¡F xU nfŸé.  xU éjitnahl gz¤J¡F¥ ngah mo¢Á¡»£O§fns ÏJ vªj tifæš  nr®¤Â?  v‹ fzt® thœªj fhy¤Âny ò©âa¤ij brŒany, ght¤ij¤jh‹ brŠÁ¡»£L ÏUªjh®.   MdhY« v‹ fG¤Âš jhè f£oat®.  mt® ešyJ, bf£lÂny vd¡F« g§F c©L.  mt® m¿ahkš brŒj ght¤J¡F¥ gçfhukh Ϫj¢ brh¤J¡fis mdhij éL¡F«, éjitfŸ ešthœé‰Fkh vG it¡f¥ ngh»nw‹.  ÏÂny ršè¡ fhir eh‹ bjhlkh£nl‹.  vªj xU bg©Q« fztål¤Âny m‹ig¤jh‹ v®gh®¥ghns jéu¥ gz¤ij mšy.  thHnt©oa fhy¤Âny thH Koahjt Ϫj tajhd fhy¤Âny Ϫj¥ gz¤ij it¤J¡ bfh©L eh‹ v‹d brŒa¥ ngh»nw‹?
            go¥ò«, m¿Î«, M‰wY« k£L« ÏUªjhš thœ¡if bt‰¿ bg‰WéL« v‹W v‹ fztiu¥ nghy¢ Áy® ãid¡»wh®fŸ.
            r¤ÂaK«, ne®ikÍ«, ÚÂÍ« mw¢ÁªjidÍ« ghg¤Â‰F mŠR« ngh¡F«, bjŒt mUS« Ïšiyba‹whš, v¤jid gz« ÏUªjhY«, v¤jid go¥ò ÏUªjhY« kåjå‹ thœ¡if bt‰¿ bgWtšiy.  v‹ thœ¡if k‰wt®fS¡F¥ ghlkhf£L«.
            Ú©l Ãur§fnk brŒJé£lhŸ Ûdh«ghŸ.  xU ešy fhça¤ij¢ brŒJé£l ÂU¥Âæš CŠrèš mk®ªJ f«Õukhf ModhŸ.
            cl‹Ãw¥òfŸ Âif¥ò«, éa¥òkhf ã‰f fdfè§f¤Â‹ cwéd®fŸ ig¤Âa« v‹gJ rçahf¤jhnd ÏU¡»wJ v‹W Ï¥bghGJ« KQKQ¡f-
            Mkh«, m‹ò¡fhfΫ, ghr¤J¡fhfΫ thœ¡ifiaÍ« Åzh¡»¡»£L, Ï¥g gz¤ijÍ« nt©lh«D brhšè£L¥ nghw eh‹ c§f gh®it¡F¥ ig¤Âa« jh‹”.
            äf, äf ca®ªJ nghd g©òfë‹ Ïja éyhr¤ijah ig¤Âa« v‹»wh®fŸ! éªijjh‹!!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக