செவ்வாய், 6 டிசம்பர், 2011

அங்கே என்ன இருக்கு---கல்கி 20-9 -1987

                    m§nf v‹d ÏU¡F?
            Å£o‰FŸnsna Ú¢ršFs«, éisah£L ikjhd«, ifj£odhš XL« fh®, fhªj éirahš nkny, ÑnH nghF« bg‹¡é‹fŸ.  nghÄ° irundhL XL« fh®... Ï¥go ÅL KGtJ« v¤jid v¤jidnah btëeh£L éisah£L¢ rhkh‹fŸ!
            Mdhš, uFuhk‹ FHªijfshd r§ÑjhΫ, Rä¤uhΫ Ïit m¤jidiaÍ« xJ¡»é£L¢ rjh mL¤j Å£L¡nf nghtJ jh‹ mtD¡F¥ Ão¡féšiy.
            mtD« v¤jidnah Kiw f©o¤J¥ gh®¤J é£lh‹;  mt®fŸ nf£lghošiy, m¥go mªj Å£oš v‹djh‹ ÏU¡»wJ?  éisahl¡ Tl  Ït®fŸ tabjh¤jt®fŸ »ilahJ.  xU fzt‹, kidé fšahztaš xU f‹å¥bg©.  mtD¡F¥ òçah òÂuhf ÏUªjJ.
            V«kh, Ϥjid rhkh‹fŸ th§»¥ ngh£oU¡nf‹.  m§nf nghŒ v‹d éisah£L?  v‹W mt‹ nf£l bghGJ...
            ngh§f¥gh, Ïbj‹d ÅL! mªj Å£L thrèny f«Ã ÏU¡F.  #hèah mš V¿ Mlyh«.  mHfhd ©iz ÏU¡F!  V¿ Ïw§»¡ F¡fyh«.  m¥òw« bfhšiyæny ÏU¡»w khku¤J ãHènyÍ« éisahlyh«...
            FHªijfŸ t®â¤jij¡ nf£l bghGJ, uFuhkD¡F¢ Áç¥ghf ÏUªjJ.  ÏU¥ÃD« FHªijfis K‹å£L mtD¡FŸnsna xU Ô®khdK« V‰g£Lé£lJ.
            xU khj¤Â‰F¥ Ë...
            mÂf¤ bjhifahdhY« guthæšiyba‹W mªj Å£il éiyngÁ Ko¤Jé£lh‹.  mªj k»œ¢Áia¡ FHªijfël« g»®ªJ bfhŸs éiuªjh‹.
r§Ñjh!  Rä¤uh c§fS¡F mªj ÅL jhnd Ão¡»wJ!  ngh§f... nghŒ #hèah éisahL§f!  Ïånkš mJ e« ÅL, v¥gΫ, nghfyh« éisahlyh«!
            Mdhš FHªijfŸ efuéšiy.  rjh fhyK« vijnah g¿bfhL¤jt®fŸ nghš ÏUªjh®fŸ.
            V«kh, mªj Å£L¡nf nghfiy? f«Ãæny Mlyh«;  ©izæny F¡fyh«! V‹ nghfkh£nl§»Ö§f, brhšY§f«kh?  uFuhk‹ òçahkš FH«Ã¡ nf£lh‹.
            mªj Å£y všyh« ÏUªJ v‹d¥gh?  v§fis¡ f«Ãæny Jh¡»é£L Ml¢brhšè uÁ¡f, mªj m¡fh Ïšiyna!  MirnahL fliy mé¢R C£lw M‹£o Ïšiyna!  mjdhny v§fS¡F m§nf nghfnt Ão¡fiy¥gh...   éu¡ÂnahL ngÁd, FHªijfŸ.
            eh‹ xU K£lhŸ! ÅL v‹gJ btW« f£ll« k£L« jh‹ v‹wšyth ãid¤J é£nl‹...  v‹W kd¤J¡FŸnsna m§fyhŒ¤jh‹ uFuhk‹.
                                                                                                             fš» 20-09-1987

2 கருத்துகள்:

 1. அன்புள்ள ரசிகர்களே உங்களின் சிறந்த விமர்சனத்திற்கு மாதம் ஒருமுறை குலுக்கல் முலம்
  தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு LNP வழங்கும் GIFT X BOX கொரிஎர் முலம் அனுப்பிவைக்கப்படும் நவம்பர் மாத பரிசினை பெற்றவர்
  தமிழ் கவி அவர்கள்
  சரஸ்வதி ராஜேந்திரன்

  பதிலளிநீக்கு
 2. அன்புள்ள ரசிகர்களே உங்களின் சிறந்த விமர்சனத்திற்கு மாதம் ஒருமுறை குலுக்கல் முலம்
  தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு GIFT X BOX கொரிஎர் முலம் அனுப்பிவைக்கப்படும் டிசம்பர் மாத பரிசினை
  வழங்க இருப்பவர்கள் SAVANT AUTOMATION (KING OF SOLAR ENERGY) CHENNAI
  சரஸ்வதி ராஜேந்திரன்

  பதிலளிநீக்கு