செவ்வாய், 6 டிசம்பர், 2011

உன் பங்கு... என் பங்கு ...--தேவி --6-8-86

c‹ g§F...  v‹ g§F
            vd¡F m¥gnt bjçÍ«.  eh‹ v¤jid go¢R, go¢R brh‹nd‹.  nf£oah?  buh«g nkjhéah c‹id ãid¢R brŠnr, Ï¥g v‹d M¢R?  m¤jidÍ« ngh¢R m¥gh.
            gz«, gzK‹D gwªÂna, ÏU¡»w ntiy nghjhjh?  V‹ mfy¡fhš it¡fQ« m«kh.
            brhšwtbdšyh« K£lhŸD ãid¥ò.  brhšy¢ brhšy¡ nf£fhk mÂf¥ Ãur§»¤ jdkh elªnj, Ï¥g mDgé.  c‹dhy v§fS¡F¡ bf£l bga® - m©zh.
            m¤jid ngUila brhšy«òfisÍ« jiy Fåªjthnw jh§»¡ bfh©lh‹ uFtu‹.
            Ãìd°dh m¥go¤jh‹! nkny Jh¡»é£lhY« éL«.  Ïšny xnuaoah¡ ÑnH Ïw¡» éL«.  Ϫj¢ Á‹d éõa« Tlth bjçahJ.
            ml, njhšé͉wtD¡F MWjyh Ïu©L th®¤ij brhšy nt©lh«.  btªj ò©âš ntiy¥ ghŒ¢rhkyhtJ ÏU¡fyh«?  Mdhš Ϫj cyfnk ÑnH éGªjtid vGªÂU¡f élhk ä¡»wJ jh‹ gH¡f«.  mªj¥ gH¡f¤Â‰F Ït®fŸ k£L« éÂéy¡fh v‹d?
            Ït®fŸ všnyhiuÍ« él mÂf« gh¡f¥g£ltŸ Áahkë jh‹!  V‹dh, mtŸ m¥gh ngh£l eh‰gJ gÎD« m«ngš!
            mtŸ Mu«g¤Ânyna v®¤jhŸ.  ÏU¡»w r«gs« nghJ«.  ÁWf¡ f£o¥ bgUf thHQ«!  irL Ãìd[&« nt©lh«, x©Q« nt©lh«.  brhšwij¡ nfS§f!”
            Ïijbašyh« Û¿¤jh‹ brašg£lh‹.  Ï¥ngh?  m¤jid gz¤ijÍ« RU£o¡ bfh©L e©g®fŸ Xo é£lh®fŸ.
            Ït®fSila brhšy«òfns Ï¥go ba‹whš kidéæDilaJ v¥go ÏU¡Fnkh v‹W mt‹ bjçªJ bfhŸs éiHªjh‹.
            bkšy¤ ÂU«Ã¥ gh®¤jh‹.
            mL¥go fjnthu« Áahkë rydä‹¿ ã‹W bfh©oUªjhŸ.  c‹ g§if Mu«Ã!”  v‹gJ nghš mtël« br‹wh‹.
            rh¥Ãl th§f, mikÂahf¡ T¿dhŸ.
            Ϫj mik mL¤J V‰gl¥nghF« òaY¡F m¿F¿nah?  cuY¡FŸ jiyia é£lh»é£lJ cy¡if¡F¥ gaªJ MFkh?
            Áahkë, V‹ mikÂah ÏUªJ v‹id¡ bfhšnw? c‹ g§ifÍ« Mu«Ã f©fŸ fy§f¡ T¿dh‹.
            Ïnjh ghU§f, x©iz brŒawJ¡F K‹nd ešyh nahÁ¡fQ«.  KoŠr¥òw« mij¥ngÁ, ãid¤J¡ ftiy¥glwÂny v‹d yhg«?  nk‰bfh©L Mf nt©oaij ftå¥ngh« nghdij¥g¤Âna ÏånkY« ãid¡fhÔ§f, ngrhÔ§f!  vGªJ th§f rh¥Ãl!” mikÂahf¡ T¿dhŸ.
            nrhWnghl k£Lkšy, nrh®ªj neu¤ÂY« ifbfhL¥gJ xU kidéæ‹ flik v‹gij cz®¤Âa Áahkëæ‹ m‹Ãš be»œªJ nghdh‹ uFtu‹.  mªj m‹Ãš nghdijbašyh« Ïå Û£Lélyh« v‹w bj«ò ÃwªjJ.                                                                                                                                             

 njé  06-08-1986

1 கருத்து:

  1. un pangu arpudhamana ezhuthakalai pathipathu

    en pangu un pathipinai rusithu vimarsipathu..

    ungal ezhuthukal valam vara vazhthukal.

    - tamil kavi

    பதிலளிநீக்கு