செவ்வாய், 6 டிசம்பர், 2011

எதிர்ப்பு---இதயம் பேசுகிறது---13---4--1986

v®¥ò
            óä Mæu« M©Lfis¡ flªÂU¡F« nghY«!  v§F gh®¤jhY« òJik... thid K£L« f£ll§fŸ Úskhd jh®rhiyæš elkh£lnk fhnzh«!  jiuæš bršY« thfd§fŸ Kjš 銢RfŸ tiu xnu Ãì!
            #hf® f£ll¤Âš 13MtJ khoæš ÏUªj xU mgh®£bk©£oš mtŸ RtnuhukhŒ¢ rhŒªJ ã‹¿UªjhŸ.
            m«kh!... 2 Ãs° 2 v¤jid m«kh?
            bjhªÂuÎ g©zhnj, f«¥ô£liu nfŸ!”- aªÂu¤jdkhŒ gš tªjJ.
            m«kh.  brhšY«kh!” Û©L« FHªij ÁQ§»aJ.
            Ïu©L«, Ïu©L« v¤jid v‹gj‰F¡ Tl f«¥ô£liu nf£F« fhykhæ£lnj!’ mtS¡F¡ ftiyahf ÏUªjJ.
            g¡f¤J mgh®£bk©oš FHªijÍ«, jhÍ« Ï‹D« r©il ngh£L¡bfh©oUªjd®.
            ìuh, mYtyf« nghfnt©L«, cŸns th!” buhgh®£ mÂfhukhŒ miH¤jJ.
            ìuh- M«! mJjh‹ mtŸ bga®.  mtŸ bkJthŒ cŸns EiHªjhŸ.
            blèéõåš jiyt® ngr Mu«Ã¤jh®:
            #d¤bjhif äfΫ mÂfç¤Jé£lJ.  óäæš Ïl« nghjhjjhš gyiu rªÂuk©ly¤Â‰F mD¥ÃæU¡»nwh«.  m¥goÍ« Ïl« nghjéšiy.  mjdhš I«gJ ta‰F nkš cŸst®fŸ bfhšy¥gLt®...
            M... mtŸ ehoæèUªJ  m¢r¡Fuš vG«ÃaJ.  Ïbj‹d bfhLik!  mj‰F nkš gh®¡f¥ Ão¡fhkš blèéõid miz¡f K‰gLifæš, buhgh£ jL¤jJ.
            neh, jiytç‹ ng¢ir KGikahf¡ nf£f nt©L«.  njrg¡Â Ïšyhj brašfŸ fLikahf¤ j©o¡f¥gL«.
            ÏJ bfhLikæšiyah?  ìuh f©fëš Ú® têa¡ nf£lhŸ.
            neh! #d¤ bjhifia¡ Fiw¥gJ jiytuJ flik!” gykhf kW¤jJ.
            aªÂu¤Âl« nghŒ kDõ¤ j‹ikia v®gh®¥gjhtJ!  mtŸ vç¢rYl‹ ef®ªjhŸ.
            F£kh®å§ brfu£lç!”- mYtyf f«¥ô£l® Áç¤jJ.
            kh®å§!”  mtS« aªÂu¤jdkhf¥ gš brh‹dhŸ.
            K¡»akhd igšfŸ ÏUªjhš mij vL!”  Mizæ£lJ.  mtŸ efUifæš blèngh‹ kâ xè¤jJ.
            nkyÂfhç miH¤jh®.  nuh£oš xU ég¤J;  lh¡ì oiutç‹ fhšfŸ J©o¡f¥g£ld.  Mg¤jhd ãiyikæš ÏU¡»wh‹...  f«¥ô£lç‹ Mnyhridia¡ nf£lh®.
            ìuhé‰F¢ Áç¥ghf ÏUªjJ.  Ϫj¢ Á‹d éõa¤Â‰F¡ Tl f«¥ô£luh?  Ït®fŸ ÁªÂ¡fnt kh£lh®fsh...?
            f«¥ô£lçl« éõa¤ij¢ brh‹dJ«, oiutiu m¥òw¥gL¤Âé£L ouháif xG§F gL¤j¢ brhš v‹wJ.
            oiutiu v‹d brŒtJ?
            Ä› »«, jhdhfnt ÏwªJ nghth‹!”
            m¥goahdhš kU¤Jt cjé?
            njitæšiy
            mtŸ nkyÂfhçia¤ Jiz¡F miH¤jhŸ.
            V‹ rh®, kU¤Jt cjé brŒjhš ÃiH¢rhY« ÃiH¢R¡Fth‹, Ïšny? nf£lhŸ.
            brh‹dij¢ brŒ, mÂf¥Ãur§»¤jd« nt©lh«!”
            mtS¡F mGifahf ÏUªjJ.  miuehŸ éL¥ò vG¡ bfhL¤Jé£L¡ »s«ÃdhŸ.
            f«¥ô£l® mtis xU khÂçahf¥ gh®¤jJ.
            Anyh ìuh... v‹d th£lK‰¿U¡»whŒ?
            ϧnf äî‹fë‹ ml¡FKiw mÂfkh» é£lJ.  v§fhtJ Xoélyh« nghèU¡»wJ... rè¤jhŸ ìuh.
            mt‹ bkšy¢ Áç¤jthnw, Ú v§nf Xo v‹d ga‹?  M©, bg© khÂç totik¥nghL všyh mYtyf§fëY« ÅLfëY« e«ik ml¡FKiw brŒtnj f«¥ô£l®fŸ jhnd?
            Koahé£lhš ngh»wJ.  j‰bfhiy brŒJ bfhŸnt‹!” bt¿Íl‹ f¤ÂdhŸ ìuh.
            ìšè!  K£lhŸjdkhf¥ ngrhnj.  khiy MW kâ¡F nuhy°bAt‹ gh®¡»š rªÂ¥ngh«.  F£ig!”
            MWkâ¡F ìuh »s«ÃanghJ buhgh£ jL¤jJ.
            c‹id v§F« btëæš él¡TlhJ‹D c‹ mYtyf¤ÂèUªJ mtru¢brŒÂ tªÂU¡F.
            mtŸ mij y£Áa« brŒahJ goæw§»dhŸ.  Kjš Kiwahf m§F X® v®¥ò cUthtij¤ jiyik mYtyf¤Â‰F mtrukhf mJ jªÂ mo¤J¡ bfh©oUªjJ.
            moik¤jd¤ij mW¤bj¿ªj Mdªj¤Âš RjªÂukhf mtŸ elªjhŸ.
                                                                                    Ïja« ngR»wJ   13-04-1986

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக