செவ்வாய், 6 டிசம்பர், 2011

நேற்று வேறு இன்று வேறு --சாவி இதழ்--18-5-86

                         ne‰W ntW Ï‹W ntW
            éåjh jiy¢r‹ Ãurt¤Â‰fhf m«kh Å£o‰F tªÂU¡»whŸ.  K‹igél¡bfhŠr« fW¤J, f‹d¤Âš rij it¤J¥ óÁdh‰ ngh‹W ÏUªjhŸ.  gh®t¡F mtŸ xnu bg©.  mjdhš gh®¤J gh®¤J¢ brŒjhŸ.
            F§Fk¥ó ngh£l ghš, ÂdK« xU Ñiu, g¤J kâ¡F MuŠR #]°, kÂa« _‹W kâ¡F¤ j¡fhë #]° v‹W, v‹d jh‹ gh®¤J¢ brŒjhY« mtŸ jhŒikæ‹ óç¥ò clèš jh‹ bjçªjnj jéu mtŸ Kf¤Âš Ïšiy.
            rjh mtŸ f©fëš xU ga«.  N‹akhd gh®it, Áç¡F« nghJ Tl mš c©ikahd ky®¢Á Ïšiy.  xUntis Kjš Ãurt« v‹gjhš ga¥gL»whnsh?
            éåjhé‹ khäah® m¥gobah‹W« buh«g ešytŸ mšy.  ÏUªjh‰nghèUªJ, ig¤Âa¡fhu¤jdkhd Ãothj« Ão¥ghŸ tuj£rizna nt©lhbk‹W brhšèé£L¤ ÂUkz« KoªjJ« mij th§» th, Ïij th§»th v‹W brh‹dtŸ jhnd!  Ï¥bghGJ VjhtJ bgçjhf ãgªjid ngh£oU¥ghnsh?
            éå, FHªij¡F Ïu©L gÎåš bræD«, Ïu©L gÎåš fh¥ò«, miu¥gÎåš nkhÂuK« nghlyh«D ÏU¡nf‹.  mJ¡bfšyh« Ï¥g v‹d«kh mtru«?  VjhtJ ntQä‹dh eh‹ nf£»nw‹, Mis éL  éU£bl‹W gL¡ifæš rhŒªJ bfh©lhŸ éåjh.
            ÃurtehŸ beU§f, beU§f btëæš brhšy Koahj, étç¡f Koahj cz®¢Á¡ Féaèš mtŸ beŠR jLkh¿aJ.
            ja§»¤ ja§» m«khél« mtns brh‹dhŸ.
            m«kh vd¡F¥ Ãw¥gJ M© ßisahf ÏUªjhš jh‹ eh‹ khäah® ÅL nghf KoÍ«.  bg©zhf ÏUªjhš ϧnfna ÏU¡f nt©oaJ jh‹.
            ah® m«kh m¥go¢ brh‹dJ?
            v‹ khäah®!”
            mo¥ghé, mt bg©zh, ngah?  Ïbj‹d bfhLik? my¿é£lhŸ gh®tÂ.  Ë, c‹ fzt® v‹d brh‹dh®?  ãjhdkhf¡ nf£lhŸ.
            mt®, m«kh ng¢R¡F vÂuhf v¥bghGJ ngÁæU¡»wh®?  éåjh vç¢ryhdhŸ.
            éåjh!  ÏJjh‹ c‹ ftiyah?  Ú ftiy¥glhnj!  flΟ e«ik¡ ifél kh£lh®.  cd¡F M© ßisjh‹ Ãw¡F«.  v‹W  cWÂahf¡ T¿dhŸ gh®tÂ.
            kfis¤ nj‰¿dhY« cŸS¡FŸns gakhf ÏUªjJ gh®t¡F éåæ‹ khäah® Fz« bjçªjJ jh‹.  mtŸ Ãothj« Ão¤jhš Ão¤jJ jh‹.
            Ïu©L tUl« FHªij Ïšyhkš ÏUªjhŸ.  m¥gona ÏUªÂU¡fyhnkh?
            tè f©lJ« éåjhit M°g¤Âçæš nr®¤J¤ bjŒt¤ijbašyh« nt©o ã‹whŸ gh®tÂ.
            xU kâ neu¥ nghuh£l¤Â‰F¥ ÃwF Fth¢ r¤j« nf£lJ«, gh®t gj£l¤Jl‹ miwæDŸ XodhŸ.
            m®¢ÁahY«, ga¤jhY« ka¡fkhæUªjhŸ éåjh.
            RWRW¥ghf Ïa§»dhŸ gh®tÂ.  gz« if kh¿aJ.
            f©éê¤j éåjh Kjèš g¡f¤Âš gh®¤jhŸ.  mij¡ f©Q‰w gh®t mU»š br‹W éåjh, M© FHªijjh‹ ÃwªÂU¡F, v‹ ngu‹ v‹ t承š ghš th®¤J é£lh‹. v‹W glgl¥ghf¥ ngÁdhŸ.
            m«kh, flΟ fh¥gh¤jhé£lhY« Ú v‹id¡ fh¥gh¤j it¢ÁLnt‹D vd¡F¤ bjçÍ« m«kh.
            v‹...d... brh...š...nw éåjh?
            Mkh«kh, c©ikia¢ brhšY, Ϫj¡ FHªij v‹DilaJ jhdh?
            V«kh éåjh Ï¥go¡ nf£»nw?  c‹ FHªij jh‹  mtrukhf¢ brh‹dhŸ.
            m«kh, v‹ bg© FHªijia ah® »£l¡ bfhL¤nj?  mªj¡ FHªijia¡ bfh©lh«kh?  f©fëš Ú® têa¡ nf£lhŸ.
            mJ... tªJ  rkhë¤jhŸ gh®tÂ.
            m«kh, c‹ bg© ešyh thHQ«»w c‹ Mir ãahakhdJjh‹.  V‹dh Ú xU jhŒ.  mnj nghš v‹ bg© ešyhæU¡fQ«D eh‹ ãid¡»wJ j¥Ãšiyna!  mt® v‹id¤ jŸë it¢ÁLthnuh‹D gaªJ v‹ FHªijia Ú kh¤Â£nl.  Mdhš, eh‹ cænuhL ÏU¡»wtiuæš v‹ FHªij v‹»£ljh‹ tsuQ«D eh‹ ãid¡»nw‹.  v‹ FHªij mdhijah tsUtij eh‹ éU«gkh£nl‹.  vd¡F¥ bg© FHªij jh‹ Ãw¡F«D lh¡l® gçnrhjid _y« brhšè£lh®.  mij mê¢ÁL‹D v‹ fztU« brh‹dh®.  eh‹ kW¤J£nl‹.  ne‰W tiu mij ãid¢R tU¤j¥g£lJ c©ikjh‹.  Mdhš Ï‹W eh‹ jhah»é£nl‹ v‹d ÏilôW V‰g£lhY« v‹ FHªijia ÏH¡f eh‹ jahuhæšny.  cd¡F« eh‹ Rikah ÏU¡fkh£nl‹.  v‹ brhªj¡ fhèš ã‹D v‹ FHªijia eh‹ fh¥gh‰¿¡ bfhŸ»nw‹.  ¥Ç°, Ó¡»u« v‹ FHªijia¡ bfh©lh«kh eh‹ gh®¡fQ« v‹W Ô®khdkhf¢ brh‹dhŸ éåjh.
            gh®t mtru mtrukhf XodhŸ FHªijia kh‰w.
                                                                                                            rhé    18-05-1986

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக