வியாழன், 22 டிசம்பர், 2011

அன்புள்ள அம்மா

m‹òŸs m«kh....
            m‹òŸs m«kh,
            Ï¡foj¤ij¡ f©lJ« cd¡FŸ V‰gL« cz®¢Á nfhgkh? tU¤jkh?  btW¥gh?  v‹gij v‹dhš ã®zæ¡f Koaéšiy.
            Ú k£Lkšy vªj m«khth ÏUªjhY« Ï«_‹¿š Vnjh xU cz®¢Áia milªnj ÔUth®fŸ.
            c‹idé£L eh‹ éy» tªÂU¡»nwnd jéu, c‹åèUªnjh, c‹ v©z§fëèUªnjh eh‹ xU beho Tl éyféšiy.  eh‹ e‹¿ bf£ltŸ mšy m¥gh Ïšyhkš v‹id Ú ts®¡f v‹d ghLg£lhŒ Ï‹wsΫ kw¡féšiy.  ghräšyhjtS« mšy, c‹idé£L¥ Ãça vd¡F k£L« kd« tªjjh v‹d?
            c‹Dila mªj v©z¤Â‰fhf eh‹ bgçJ« tUªJ»nwnd jéu, c‹ ÛJ Vndh v‹dhš nfhg¥gl Koaéšiy.  Ï‹D« brhšy¥ nghdhš c‹ÛJ vd¡F mséšyh¥ gçjhgK« c©lh»wJ.
            gyEhW ikšfS¡F m¥ghš Ï‹W eh‹ ÏUªjhY« v‹ kd« k£L« c‹id¤jh‹ R‰¿ tU»‹wJ.
            ÁW taÂnyna m¥gh ÏwªJ nghdJ« v‹id e«Ã¤jh‹ Ú cæ®thœªjhŒ c‹ m‹ò KGtijÍ« v‹ål« brY¤ÂdhŒ.  c‹ thœ¡ifæ‹ g‰Wnfhny eh‹ M»¥ nghdjhš v‹id Ú mÂfkhf neÁ¤jhŒ  neÁ¤jhŒ v‹gijél v‹id M©lhŒ v‹W brhštJjh‹ bghUªJ«.
            e« Å£L K‰w¤Âš c£fh®ªJ ãyhéš nrhW C£L«bghGJ v¤jidnah fijfis¢ brhšèæU¡»whŒ.  mªj eh£fŸjh‹ v¤jid u«äakhdit!
            eh‹ vJ nf£lhY« th§»¤jªJ v‹Dl‹ éisaho, e‰ò¤Âia òf£o v¤jidnah Áw¥ghf v‹id¢ Óuh£odhŒ.  eh‹ Ï¥bghGJ ãid¡»nw‹ mªj¡ FHªij¥ gUt¤Ânyna eh‹ ÏUªÂU¡f¡ Tlhjh v‹W!
            xU rka« Ôghtëa¥g, v®ţL u«ah g¡f¤J Å£L m®¢rdh všyh« g£L¥ghthil f£oæUªjbghGJ e« ãiy bjçahkš vd¡F« g£L¥ ghthil jh‹ ntQä‹D Ãothjkh mGj¥g, Ú Ïubtšyh« ijaš äîndhL«, gfèš gy Å£oš gyfhu« ngh£L« vd¡F¥ g£L¥ghthil vL¤J¤jªnj.  m¥g¡Tl clš mH‰Áahš cl«ò Koahknghæ Ïu©L ehŸ gL¡ifæš ÏUªjhŒ.  Ï‹bdhU rka«, gL¡ifæš ÏUªj njŸ v‹id bfh£od¥g, v‹ndhL nr®ªJ ÚÍ« my¿ v‹id x›bthU lh¡l® Ålh Jh¡»¡»£L¥ nghŒ v‹ FHªijia ešyh¥ghU§f, mtjh‹ v‹ thœé‹ Mjhunk v‹W Ú Jo¢r Jo¥ig ãid¢rh Ï¥g¡ Tl v‹ f© fy§FJ.
            Ï¥gobašyh« m‹ig¡ bfh£od m«kh jh‹ eh‹ gUt« milŠrJ« monahL kh¿¥nghnd?  vJ c‹id khwit¤jJ?  eh‹ gUt« milŠr éõa¤ij Ú k»œ¢ÁnahL v®ÅL, g¡f¤J ÅLfëbyšyh« brh‹d¥g mt®fŸ buh«g k»œ¢Á, Ïånkš jh‹ cd¡F¡ fZl«.  mtis¡ fšahz« g©â¡ bfhL¤J£L Ú v¥go ÏU¡f¥ ngh»whnah v‹W nf£l bghGJjh‹ cd¡FŸ mªj khWjš njh‹¿æU¡f¡ TL«.
            mj‰f¥òw« ghr¤ij¥ bghêªJ bfh©oUªj c‹ f©fŸ f©o¥ig¡ f¡f Mu«Ã¤jd.  gŸëæèUªJ tu¤ jhkjkhdhY« Tl Ú v‹id¤ £l Mu«Ã¢nr!  fij¥ ò¤jf¤ij¤ bjhl¡TlhJ‹D jilnghl Mu«Ã¢nr!
            fhuzäšyhkš, m®¤jäšyhkš m¿Îiufis rjh vd¡F btW¥ò V‰glw msΡF¢ brhšy Mu«Ã¢nr, mJk£Lkh nk£rh ou° ngh£L¡fTlhJ, Áç¤J¥ bg©fël¤Âš Tl ngr¡ TlhJ v‹bwšyh« brh‹dJ k£Läšyhkš eh‹ v§F br‹whY« v‹id ãHšnghy¥ Ë bjhl®ªnj.
            všyht‰¿‰F« eh‹ bghWikahf¤jh‹ ÏUªnj‹.  ehŸ ngh¡»š c‹ ãiy kh¿éL« v‹W ãid¤nj‹.  Mdhš ehŸ Mf, Mf c‹ f©fhâ¥òfS« f©oõ‹fS« mÂfkhæd.  v‹id Ú csÎ gh®¡f¡ Tl JâªjhŒ.  ϤjidÍ« cd¡F v‹ål« cŸs m‹ghš éisªjJ vd v©â cd¡F¥ gaªJ c‹ ng¢ir¡ nf£L¡ bfh©L c‹id¢ br¡FkhL khÂç¢ R‰¿¡ bfh©oUªj bghGJjh‹ mªj Kuëjuid¢ rªÂ¢nr‹.  mt®jh‹ v‹ mf¡ f©fis¤ ÂwªJ é£lt®.  ÅL, fšYhç v‹W ÏUªj vd¡F cyf¤Âš mDgé¡fΫ, uÁ¡fΫ, bjh©L brŒaΫ Ï‹D« v¤jidnah éõa§fŸ ÏU¡F v‹W m¿ÎW¤Âdh®.
            fÄš »¥uhidÍ«, iguidÍ« mt®jh‹ vd¡F m¿Kf¥gL¤Âdh®.
            mtç‹ e£ò ghiytd¤Âš xU nrhiyia¥ gh®¤jJ khÂç ÏUªjJ.  c‹idél v‹ cz®Îfis mt® Rygkh òçŠR»£lh®.  ehD« mtU« fÄš »¥uhidÍ«, iguidÍ« eh£fz¡»š ngÁndh«.  bghGJ »il¤jnghbjšyh« M‰¿‹ ryry¥igÍ«, brG ku§fë‹ br«kh®ªj kjkj®¥igÍ« neu« nghtJ bjçahkš uÁ¤njh«.  Mdhš Ú ÏJ m¤jidÍ« j¥gh òçŠR»£nl.  fhkhiy¡ f©fS¡F¥ gh®¥gbjšyh« kŠrŸjhnd!  Ú k£L« éÂéy¡fh?
            mtndhL Xo¥nghŒ éLntndh v‹W Úahfnt ãid¢R»£L mtid¤ jåahf¥ gh®¤J f©lgo £odhŒ.  v‹idÍ« rhilkhilahf¤ £ond.  mijÍ« eh‹ bghW¤J¡»£nl‹.  Mdhš mj‰F nkY« c¢r¡f£lkhf eh‹ fšahz« g©â¡f miyawjh Úahf ãid¢R»£L tY¡f£lhakhf mªj äUj§f¡fhuid vd¡F f£oit¡f¤ £l«ngh£nl v¤jidnah vL¤J¢ brhšèÍ« nf£fhk v‹id, bg¤j bg©izna e«ghkš miwæš Áiw it¢nr, eh‹ r«k¡fh£o Jh¡F¥ngh£L¡Fnt‹D äu£ond.  eh‹ c‹ÛJ it¢ÁUªj m‹igna v‹id v®¡f¡ Toa MÍjkh¥ ga‹gL¤j Mu«Ã¢nr.
            mjdhšjh‹ eh‹ Xo¥nghnd‹.  K£lhŸ jdkhd m‹Ãdhš ahU¡F« vªjéj¥ gaD« Ïšny«kh.  eh‹ c‹ _ykhf tªÂU¡fyh« Mdhš c‹DilatŸ mšy m«kh.  c‹ m‹ig Ú më¡fyh«.  c‹ v©z§fis më¡f¡TlhJ.  c‹ njitfisÍ«, v©z§fisÍ« Ââ¡f¡ TlhJ.  eh‹ Ï¥go Xotªj‰F¡ fhuznk c‹ m‹ghš V‰g£lJ jh‹.  Mkh, Ú ãid¢r khÂçna eh‹ Xo tªJ é£nl‹.  Mdhš, Ú ãid¤j khÂç KuëjuDl‹ mšy.
            Mkh« m«kh, eh‹ všyh cæ®fël¤ÂY« m‹ò brŒant òw¥g£L tªnj‹.  m¥g... fšahz« m¥go‹D Ú nf£»wj fhš éG»wJ.  eh‹ fšahz« g©â¡fny.  V‹dh ehD« c‹id khÂçna xU bg©iz¥ bg‰bwL¤J mj‹ÛJ v‹ndhl MirfisÍ«, njitfisÍ«, v©z§fisÍ« Ââ¡f eh‹ éU«gny.  mijél cyf¤Âš cŸs m¤jid ng®fël¤ÂY« m‹ò brY¤jnt éU«gnw‹.
            Mkh« m«kh, eh‹ m‹id bju[hél« mil¡fy« M»æU¡»nw‹.  mt® gâfëš ehD« g§bfL¤J¡ bfhŸ»nw‹.  mÂny vd¡F M¤kÂU¥Â »il¡FJ.  Ú ts®¤j kfŸ jtwhd ghijæš nghfiy v‹»wij Ú cz®ªjh nghJ«.  mj‰fhfnt Ϫj¡ foj« vGJ»nw‹.  ÚÍ«, ehD« ÃçŠR ÏU¡»wJ jh‹ cd¡F« ešyJ, vd¡F« ešyJ.
            filÁahf x‹W, v‹id k‹å¤JéL c‹id é£L¥ ÃçªJ tªjj‰fhf.
                                                                                                v‹bw‹W« c‹ Ãça kfŸ
                                                                                                                R. ukhnjé

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக