வியாழன், 22 டிசம்பர், 2011

அம்மா வாங்கிய பேனா கோகுலம் --87

m«kh th§»a ngdh
            m«kh th§» tªj ngdhit¥ gh®¤jJ« nfhòΡF xnu k»œ¢Áahf ÏUªjJ .
            Xo¢br‹W m«khit¡ f£o¥ Ão¤J¡ f‹d¤Âš K¤jä£lh‹.
            buh«g e‹¿ m«kh.  ngdhit¡ bfhL§f m«kh, nf£lh‹ nfhò.
            nfhò, Ϫj¥ ngdh cd¡fšy!” m«kh brh‹dJ« Mtbyšyhk toªJél m®¢ÁÍl‹, Ë ahU¡f«kh? v‹wh‹.
            ÏJ c‹ e©g‹ mªj ViH ghòΡF.
            eh‹jh‹ m«kh ngdh nf£nl‹!”
            Újh‹ Ïu©L, _‹W ngdh it¤ÂU¡»whna!  Mdhš, mªj ghòél« ngdhnt Ïšny§»wJ Ï¥g¤jh‹ v‹ ãidΡF tªjJ.  mjdhny Ïij mt‹ »£nl bfhL¡f¥ ngh»nw‹.
            mij¡nf£lJ« nfhòé‹ Kf« RU§»¥ nghŒ é£lJ.  m«khé‹ nkš  mtD¡F Ï¥bghGJ nfhg«, nfhgkhf tªjJ.
            Ϫj¥ ngdhit ghò»£nl bfhL¡»wÂdhny v‹ nkš cd¡F¡ nfhg« Ïšiyna!”
            m«kh nf£lJ« nfhg¤ij kiw¤J¡ bfh©L Ïšny«kh? v‹wh‹.
            mt‹ thŒ brh‹dhY« mt‹ Kf¤Âš ÏUªj nfhg¤ij m«kh òçªJ bfh©lhŸ.
            Ïnjh ghU nfhò, cd¡F eh‹ ÏU¡»nw‹.  c‹ m¥gh ÏU¡»wh®.  Mdhš ghòΡF ah® ÏU¡»wh®fŸ?  m«kh ÏwªJ nghæ£lh§f.  mt‹ m¥ghnth nehahë.  v¥nghJ« e«ikél¡ fZl¥glwt§fS¡F ehk cjé brŒjhš flΟ ek¡F cjé brŒth®.  v§nf Úna k»œ¢ÁnahL Ϫj¥ ngdhit¡ bfh©L nghŒ ghòél« bfhL¤Jé£Lth.  gh®¥ngh«”.
            nfhò nghèahd k»œ¢ÁnahL ngdhit ghòél« bfhL¤Jé£L tªjh‹.
rkhjhd« milahj kd¤njhL gŸë¡F¢ br‹wh‹.
            ghò všnyhçlK« nfhò bfhL¤j ngdhit¡ fh£o, nfhòé‹ bgUªj‹ikia vL¤J¢ brh‹d bghGJ nfhòé‰F xUòw« bgUikahf ÏUªjhY« xUòw« vç¢ryhfΫ ÏUªjJ.
            m‹W khiyna nfhòΡF X® m®¢Á fyªj k»œ¢Á V‰g£lJ gŸëæš.
            br‹wthu« elªj f£Liu¥ ngh£oæš mt‹ Kj‰gçR bg‰wjhf m¿é¤J¥ òJ Ënuh ngdh x‹W gçrë¡f¥g£lJ jiyikahÁçauhš!
            giHa tU¤j« kiwªJ nghf òJ¥ ngdhÎl‹ k»œ¢ÁnahL«, bgUiknahL« Å£o‰F¢ br‹W m«khél« j‹ ngdhit¡ fh£odh‹.
            nfhò, eh‹ fhiyænyna brh‹nd‹ mšyth?  flÎS¡F¥ Ão¢r éõa¤ij eh« brŠrh flΟ ek¡F¥ Ão¢r éõa¤ij¢ brŒthU‹D!  eh« ghòΡF¡ bfhL¤jJ rhjhuz¥ ngdh Mdhš flΟ cd¡F¡ bfhL¤jnjh xU ca®thd Ënuh ngdh v‹whŸ.
            c©ikjh‹ m«kh!  ehD« Ïånkš e«ikél¡ fZl¥ glwt§fS¡F v‹dhš KoŠr cjéia¢ brŒnt‹  v‹W brh‹d nfhòit¥ bgUiknahl c¢ÁnkhªjhŸ m«kh.
                                                                                                         nfhFy« et«g® ‘87’

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக