வியாழன், 22 டிசம்பர், 2011

ஜூவாலை

             {thiy
            j£oš bfhŒJ it¤ÂUªj âÁ bkh¡FfŸ f£l霪J R‰W¥òw¤ijna Rfªjkh¡»d.  fÂut‹ fhŒªJ fhŒªJ fis¤J¥ nghdtdhŒ nkšÂiræš ka§» Åœªjh‹.  ÏUnshå‹ murh£Á Mu«gkh»aJ.  g¤J #hk« tiu a¡Ptš»a® tuéšiy.
            fh®¤Âahæå R¤jkhd ghç#hjky®.  ãiy FiyªJ nghæUªjJ.  a¡Ptš»a® V‹ Ï‹D« tuéšiy?  tuntkh£lhnuh?  khR kWt‰w kdš khÂç¡bfh‹whŒ¢ rªnjf C®ty«.  têia¥ gh®¤J¥ ó¤J¥ nghd éêfë‹ Ïik¡ fjÎfŸ ÑnH Ïw§f kW¤jd.
            tH¡f¤J¡F khwhf Ï‹W mt® m§nfna j§» é£lhnuh?  çîg¤Âå cŸs« jlhf¤Â‹ jhkiu nghy¡ T«ÃaJ.  ik¤nuæ x‹W« ka¡F¡fhç Ïšiy v‹whY« fzt® v‹W tU«nghJ Kåtç‹ g¤ÂåahY« bg© bg© jhnd?
            f‰gid¥ gwit Koªjtiu Áwfo¤J¡ fis¤J¤ j‹ Å£L¡F¤ jhnd jhë£L¡ bfh©lJ.  a¡Pš»a® ik¤nuæÍl‹ g®z rhiyæšjh‹ ÏuÎ j§»æUªjh® v‹w brŒÂ k‰w Ól®fë‹ _y« fh®¤Âahæå bréfëš brªjzyhŒ EiHªjJ.  nrhf« kiwªJ nfhg« Õ¿£L Ïja¤ij cY¡»aJ.
            ik¤nuæ th¡F Û¿æU¥ghnsh?  ÏuÎ KGJ« éêfŸ JŠréšiy.  tŠÁ¤J é£lhnsh ik¤nuæ?  FH¥g nkf« ãyÎ Kf¤ijna ÏU£lh¡»aJ.
            fhiy Ïs«nghJ;  a¡Ptš»a® fjit¤ j£odh®.  mtrukhf vGªjtŸ xUfz« ãjhå¤jhŸ.  fjit¤ Âw¡fΫ jLkh¿dhŸ.  mL¥ig¥ g‰w it¡fΫ Koahkš Ô¡F¢ÁfŸ jLkh¿d.  ghš Tl¡ fhuzäšyhkš bgh§»aJ. ifæèUªj gh¤Âu§fŸ ÑnH éGªJ fh®¤Âahæå‹ rŠry¤ij¤ Jšèakhf¥ òy¥gL¤Âd.
            a¡Ptš»a® VJ« m¿ahjt® nghš miu¡ f©iz _oæUªjh®.  cjLfëš Ïseif.
            bg©nz V‹ rŠry«?
            x‹Wäšiy Rthä!” -  ngij j¤jë¤jhš jiuÛdhf,
            ik¤nuæ Ï‹W ϧF tUthŸ
            K‰W« m¿ªjtç‹ kd« ÏtŸ rªnjf¤ijÍ«, f©L bfh©lnjh?  ÂL¡»£lhŸ.
            ik¤nuæ th¡F¤ jtwkh£lhŸ, Vbdåš mtŸ xU jtnah»,
            òç»wJ
            a¡Ptš»aç‹ PhdK«, òfG« ehL KGtJ«  guéæUªj rka« -
            khiy ka§F« ntisæš bfh¤Jky®¤ njh£l« x‹iw¥ nghš mHF äëu elªJ tªjhŸ ik¤nuæ.
            jhna! vd¡F c‹ fztiu ÂUkz« brŒJit v‹W mªj¤ nj‹ ky® nf£lJ« Âif¤jhŸ.  ngij Ïšiy v‹W brhšy¤ bjçahjtshæ‰nw fh®¤Âahæå Ïšiy v‹W brhšèé£lhŸ ÏtS¡nf Ïšiy v‹W M»éLnkh?
            m‹idna, eh‹ c‹ fztiu kz¡f éU«òtJ mtç‹ Phd¤ij¥ bgwnta‹¿¤ njf Ï¢ir¡fhf mšy.  xU gUt« milªj bg© Mâl« ghl« f‰gij Ϫj cyf« V‰fhJ.  mj‰fhf Ϫj¤ ÂUkz« xU ftr«, m›tsnt! v‹id Ú e«gyh«
            e«ÃdhŸ fh®¤Âahæå.  Ï‹W fztU« e«g¢ brhš»wh®. Koaéšiyna!
            ãyh¡fhy«, j£l¥g£l a¡Ptš»aç‹ Foš fjÎfŸ c¤jué‰fhf¤ ja§» ã‹wd.
            ik¤nuæ tªjhŸ.  ky®¤njh£lkhf m‹W;  m¿Î¡ Tlkhf, ntjghl« Mu«gkh»aJ.  cŸns fh®¤Âahæåæ‹ cŸs« bfh¤J¡ bfh©oUªjJ.  ehêif Xo¥ gfY« kiwªjJ.  ghlnkh vŠÁæUªjJ.
            ik¤nuæ, Ï‹W ÏuΠϧF j§»¢ bršyyh«  Phd¥ ngbuhë Mizæl, ntjé¤J mij V‰W¡ bfh©lhŸ.
            eL#hk«, ik¤nuæ jd¡F xJ¡f¥g£l miwæš jt¤Âš MœªÂUªjhŸ.
            fhŒªj ãyÎ a¡Ptš»aU¡F¡ fhŒ¢riy V‰gL¤ÂaJ.  jdJ cz®Îfis ml¡f Koahkš fh®¤Âahæåia miz¡f Kay... nghJ«, ik¤nuæ ÏU¡»whŸ fh®¤Âahæåæ‹ Fuèš fdš bj¿¤jJ.
            Áç¤jh® a¡Ptš»a®.
            mtis¥ g‰¿¡ ftiy nt©lh«.  jt¤Âš, _œ»dhš mtŸ #lkh» éLthŸ.  ga¥glhnj!”
            v‹d brhš»Ö®fŸ!?”
            Ú ãid¥gJnghš ik¤nuæ¡F cy»aš g‰W »ilahJ.  fhk«, Fnuhj« ngh‹w cz®ÎfŸ »ilah,  mtŸ xU jtnah»,  nt©Lkhdhš mtis vG¥Ã¥ gh®
            vG¥Ã, vG¥Ã fh®¤Âahæåjh‹ Jt©L nghdhnsa‹¿ ik¤nuææ‹ ikéê kyuntæšiy.  ehlfkhf ÏU¡Fnkh?  FH«ÃdhŸ fh®¤Âahæå.
            bgçjhf¢ Áç¤j a¡Ptš»a® j©Ùiu¤ jiyæš C‰W v‹wh®.
            fh®¤Âahæå xU Fl« Úiu ik¤nuææ‹ jiyæš C‰w, mikÂahf¡ f© éê¤j ik¤nuæ Rthä, k‹å¡f nt©L«.  jt¤Âš MœªJé£nl‹, v‹d nt©L«?
            fh®¤Âahæå¡F éa¥ghf ÏUªjJ.  v®ghuhj éj¤Âš xU¤Â gjwkh£lhnsh?  v‹d xU mikÂ?  fzt® brh‹dJ ã#« jh‹!  ÏtŸ rhjhuz¥ bg©zšy!
            Áªjidæš Áy fz§fŸ Áj¿d.
            bjŒÅf xë bghUªÂa ik¤nuæia¥ gh®¡fnt TÁ¥ nghd fh®¤Âahæå xU gçR¤jkhd f‰óu {thiyæ‹ K‹ j‹Dila ngjik mêªj nghtij cz®ªjtshŒ ik¤nuææ‹ fhšfëš éGªJ ik¤nuæ v‹id k‹å¤JéL v‹whŸ.
            fhuz« òçahkš ik¤nuæ éê¤J¡ bfh©oUªjhŸ.
            xU mG¡Fkd« R¤jkhd ÂU¥Âæš Áç¤J¡ bfh©oUªjh® a¡Ptš»a®.
                                                            k‹id Ïuhrnfhghy Rthä fiy¡ fšYhç                                                                                                            M©L ky®  (87 88)

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக