வியாழன், 22 டிசம்பர், 2011

அணையா விளக்கு

mizah és¡F
            ehzh, cd¡F éõa« bjçÍkh?  e«k yèjh nkl« fšahz« g©â¡»£lh§fsh«
            u§frhä brh‹dJ« m®¢Áahš ifæš cŸs ng¥g® ÑnH éH th£ eh‹br‹°, cd¡bf‹d ig¤Âakh Ão¢ÁU¡F Ï¥gobahU òuëia¡ »s¥Ã él? nfhgK‰wh‹ ehzh v‹w ehuhazrhä.
            Mkh©lh, ehzh, ehD« m¥go¤jh‹ éõa¤ij¡ nf£lJ« gj¿¥ nghnd‹.  Ëd® nkl« Å£L ntiy¡fhuål« nf£lbghGJ mJ c©ik jhbd‹W« mj‰F¤ jhnd rh£Á¡ ifbaG¤J¥ ngh£ljhfΫ brh‹dh‹.
            m¥go, ahiulh fšahz« g©â¡»£lh§f?  Ï‹dK« e«ghkšjh‹ nf£lh‹ ehzh.
            mt§f Å£y j§»æUªjhnd, ntiy »il¡fhk mdhij gh°fu‹ mtid¤jh‹!”
            v‹dJ!?  Ú....... brhšwJ ....... c©ikjhdh?  m®¢ÁahY«, éa¥ghY« Âz¿¥nghdh‹.
            mj‰FŸ, mt®fŸ r«ghõizæš FW¡»£lhŸ ehzhé‹ kidé fkè.
            vd¡F m¥gnt bjçÍ« Ï¥gobahU mÁ§f« el¡F«D!  fšahz« nt©lh‹D£L Ϫj¥ bg©fŸ brhšwbjšyh« R¤j A«g¡.  Ϫj¥ igaid Å£ony bfh©lhªJ it¢R¡»£l¥gnt bjçÍ«.  Cbušyh« f©lgo ngÁd¥g¡Tl Ú§fjh‹ v§f nkl« m¥go¥g£lt§f Ïšny‹D cr¤Âah Jh¡» it¢R¡»£O§f, Ï¥g v‹d brhšÖ§f?
            fkè.  cŸns ngh.  v§f nkl¤ij¥ g‰¿ Ïånkny xU th®¤ij Ú brh‹dhY« ϧnf xU bfhiyna éG« r¥jä£lh‹ ehzh.
            A&¡F« beho¤J¡ bfh©nl cŸns nghdhŸ fkè.
            ehzhé‰F¤ jiy R‰¿aJ.  nkl¤Â‰F I«g¤jhW, mšyJ I«g¤njG taJjh‹ ÏU¡F«.  Ï‹D« Ïu©blhU tUl¤Âš çila® M»éLth®.  Ϫj rka¤Âš nghŒ ÂUkzkh?  ntW ahuhtJ Ï¥go¢ brŒJ bfh©lh®fŸ v‹whš Tl e«gyh«.  Mdhš... yèjh nkl« m¥gobašyh« nyÁš cz®¢Átr¥gl¡ ToatU« mšynt.  nkl« Ϫj CU¡F tªj bghGJ K¥gJ¡FŸjh‹ ÏU¡F« taJ.  Mis ka¡F»w mHF.  Átªjnkå.  mikÂahdKf«.  v¥bghGJ« ò‹KWtš jtG« yºRä flh£r« bghUªÂa Kf«, M®¥gh£läšyhj mikÂ¥ ng¢R, mªj ÏstaÂnyna V‰g£Lé£l m¿Î K®¢Á Ïitbašyh« ehzhÎl‹ nr®ªJ všyh khzt®fisÍ« f£o¥ ngh£oUªjJ.
            jiyikahÁça® Tl nkl¤Âl« kçahij it¤ÂUªjh®.  nkl¤Â‰F ghuè[° tªj m«khit¤ jéu ntW ahU« »ilahJ.  fhiyæš vGªJ mªj m«khΡF mikÂahf Á£ir brŒjij¥ gh®¤J ehzhΫ e©g®fS« éaªÂU¡»wh®fŸ.  Ϫj Á‹d taÁnyna v¥go Ϥjid bghWik, bghW¥ò v‹W.
            mªj taÁbyšyh« tuhj Mir v¥go?  ehzhΡF¤ bjçªJ yèjhnkl« jd¡bf‹W vijÍnk brŒJ bfh©lJ »ilahJ.  mt§f m«kh Ïwªj ÃwF« Tl¤ j‹ tUkhd¤Âš jd¡F¥ nghf ÛÂia mdhij¥ iga‹fS¡F ÓUil, ò¤jf« th§f¤jh‹ tH§»æU¡»wh®fŸ.
            Ï¥g mt§f fšahz« g©â¡»£lh§fns, mªj mdhij¥ga gh°f®, mt‹Tl mt§f khzt‹jh‹.  ntiy »il¡fšny, yŠr« bfhL¡fΫ têæšny‹D tªJ ã‹d¥g, mt§f FL«g¤J¡F k£Lkšy mtD¡F« mt§fns nrhW ngh£ljh nfŸé¥g£lh‹ ehzh.
            m¥go, mªj Á‹d taÁny všnyhU¡F« ãHšjU« kukh ÏUªj nklkh Ï‹id¡F Ï¥gobahU Ïêthd fhça¤ij¢ brŠÁU¡fh§f!
            Cbušyh«, MS¡F MŸ mt®fŸ cjé bg‰wt®fŸ Tl th®¤ij¡F th®¤ij Jh‰¿dh®fŸ.
            nõ¡°~Ãa®, be¥nghèa‹ tifawhény nr®ªJ£lh§flh e«k nkl« v‹W e©g®fŸ nfè ngÁdh®fŸ.
            V‹ Ï¥go¢ brŒaQ«, mt§f fšahz« g©â¡fQ«D ãid¢ÁUªjh, gŸë¡F¥ òÂjh tªj #f‹dhj‹ rhiu g©âæUªÂU¡fyhnk!  mtU¡F nkl¤J¡»£l kÂ¥ò k£Lkšy Mœªj m‹ò« c©nl!  nkl¤J¡F¥ gaªJ j‹ m‹ig ehzh»£l v¤jid jlit brhšèæU¡fh®.  mij¥gh®¤J ehzh xU jlit nkl¤Âl« Jâthf br‹W Ú§f V‹ nkl«!  #f‹dhj‹ rhiu fšahz« g©â¡f¡ TlhJ‹D  nf£lj‰F  Tl nkl« nfháfhkš Ïšny ehzh!  v‹dhy ahiuÍ« fšahz« g©â¡fKoahJ všnyhUnk v‹ f©fS¡F rnfhju®fshf¤jh‹ bjçawh§f m¥go‹D m‹id¡F j¤Jt« ngÁd nklkh Ï‹W Ϥjid ta‰F nkny, nfty« j‹id él, Á¿atid, j« khztidna kzªÂU¡fh§f.  nr!  v‹d ÏUªjhY« jh‹ xU ruhrç¥bg© v‹W ã%âR£lh§fns! mtD¡F nkl¤ij¥nghŒ gh®¡fnt Ão¡féšiy.
            xU khj« br‹¿U¡F«.
            xUehŸ mtru«, mtrukhf tªj bu§frhä ehzh, [hç ãô°, ne‰Wkhiy e«k yèjh nkl« Ah®£ m£lh¡»ny ÏwªJ£lh§f.
            v‹d!  m®¢Áahš thail¤J¥ nghŒ ã‹wh‹ ehzh.
            Mkh«, ehzh, mt§f ntiyæèUªj bghGnj ÏwªJé£ljhš mªj ntiy M£nlhkh£o¡fhf gh°fU¡F »il¡Fkh« rf MÁça®fŸ ngÁ¡ bfhŸ»wh®fŸ.
            Ϥjid ehŸ bjëéšyhkš nkl¤ij¥g‰¿ FH«Ã¡ bfh©oUªj ehzhé‹ _isæš gy nfŸéfS¡fhd gšfŸ gë¢Á£ld.
            xUés¡if V‰Wtj‰fhf¤ j‹idna mê¢R¡»£l mªj mizah és¡»‹ j¤Jt« mtD¡F Ï¥bghGJ e‹whf¥ òçªjJ.
            nkl« v‹id k‹å¢ÁL§f  mªj ešy M¤khé‹ mo¥gil uhf¤ij¥ òçªJ bfhŸshkš k‰wt®fis¥nghš ehD« ãid¤J é£nlnd v‹W f©Ù® t‰W«tiu mGjh‹ ehzh.
            bgU« ky®tisa« bfh©L nghŒ it¤J nkl¤ij têaD¥Ã it¤J é£L tªjh‹ ehzh.  mt‹ kh‰w¤Â‰F fhuz« òçahkš u§frhäÍ«, fkèÍ« thail¤J ã‹wh®fŸ.
                                                                                                                        ä‹äå

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக