செவ்வாய், 6 டிசம்பர், 2011

ஜடை---மின்மினி--6-6-87

#il
            ntyŒa‹ fhiu mGªj¤ Jil¤J¡ bfh©oUªjh‹.  mtD« v¤jidnah Ïl§fëš ntiy brŒÂU¡»wh‹!  ÏJ khÂç Kjyhëia¥ gh®¤jnj Ïšiy.
gh®¡f nkh£lhthf ÏUªjhY«, Kjyhë bgh‹Du§f¤Â‰F¤jh‹ v¤jid FHªij kdR!  Å£oY« mtD¡F mÂf ntiy Ïšiy.  brofS¡F¤ j©Ù® C‰WtJ«, Kjyhë fhçš nghwJ« jh‹ ntiy.
            kidé brtªÂ ÏwªjÃwF ntyŒaD¡F cyfnk ÏU©LnghdJ. kd« js®ªJ nghdš ç¡õh ä¡f Koahkš, clY« js®ªJ nghdJ.  xU khj« tiu ig¤Âa« Ão¤j khÂç¡ »lªjh‹.
            rçahf¢ rh¥ÃLtšiy, Jh§Ftšiy.  ç¡õh X£lΫ nghtšiy.  vj‰F¥ nghf nt©L«?  ahU¡fhf¢ r«gh¡f nt©L«?  ç¡õh X£L« e©g®fŸ gy® mtid xUthwhf¤ nj‰¿d®.  filÁahf¥ g¡f¤J C® #Û‹ bgh‹Du§f¤Âl« ntiy nf£L tªjh‹ nt©lh btW¥ghf!
            ntiy¡F tªJ xU khj« Mæ‰W.  KjyhëÍila ešy Fz§fŸ mtD¡F¥ Ão¤J¥ nghæ‰W mtU« mtid m‹nghL el¤Âdh®.
ntyŒah  Kjyhë T¥Ã£lJ« mt‹ f‰gid fiyªjh‹.
            fh® buoah ÏU¡fŒah gânthL brh‹dh‹.
            ntyŒah! fh£L g§fshΡF ÚÍ« v‹ndhL Ï‹id¡F thuhŒ!  V¿¡f bgh‹Du§f« fhçš mk®ªJ °lh®£ brŒa ntyŒa‹ mÂra¤njhL Ëòw Ó£oš ml¡f xL¡fkhf mku¡ fh® òw¥g£lJ.
            všyh Ïl¤J¡F« bgh‹Du§f« mtid miH¤J¡ bfh©L nghdhY« fh£L g§fshΡF ÏJtiu mtid miH¤J¥ nghdšiy.  ÏJjh‹ Kjš jlit.
            fhU‹dh brtªÂ¡F v¤jid Mir?  Mdhš Ït‹ r«gh¤Âa¤Âš mbjšyh« ãiwntW»w éõakh?  thlif bfhL¤J¡ Tl mtis fh®ny miH¢Á£L nghfKoahJ.  mt nghdËò mtD¡F Ï¥g¡ fhU rthç v‹djh‹ mt‹»£l mt Ãçakh ÏUªjhY« ghé kf v‹d fhuz«D brhšyhknyna Jh¡Fkh£o¡»£L¢ br¤J nghdhns,  mij¤jh‹ mtdhš jh§»¡f Koany!  giHa ãidéš cU»¥ nghdtD¡F¡ fh®, g§fsh thrèš ã‹wJ Tl ãidéšiy.
            ntyŒah,  vªj nyhf¤Âny ÏU¡»nw... Ïw§F!”  bgh‹Du§f« mj£odh®.  bt£f¥g£ltdhf Ïw§»dh‹.
            mªj mHfhd g§fshit¥ gh®itæ£L kiy¤jthnw Kjyhë Ë br‹wh‹ ntyŒa‹.
            cŸns br‹W nrhghéš mk®ªj bgh‹Du§f« ntyŒaål« rhé¡bfh¤ij¡ bfhL¤J¡ F¿¥Ã£l rhéia milahs« fh£o xU %ik¤ ÂwªJ mÂYŸs Rt®¡fofhu¤ij¡ fH£o¡ bfh©L tUkhW gâ¤jh®.
            cŸns br‹w ntyŒa‹ kiy¤J¥ nghdh‹.  Rtiu¢ R‰¿Y« mt‹ gh®it XoaJ.  éêfŸ éa¥ghš éçªjd.  Rtbu§F« kh‹ bfh«ò, ÁW¤ij¤ jiy, fh£L vUik¤jiy, xU _iyæš.... mbj‹d?  mt‹ f©fŸ Ïik¡f kwªjd.  ntfkhf mUnf br‹wh‹.  bg©â‹ Úskhd Iil x‹W kh£l¥ bg‰¿UªjJ.  ešyt® v‹W ãid¤njhnk!  Ϫj FzK« c©lh Ïtçl«!
            fhuz« Ïšyhkš mtD¡F¢ brtªÂ Phgf« tªjJ.  mtŸ #ilÍ« Ϥjid ÚskhdJjhnd.  mtŸ elªJ bršY«bghGJ mJ m¥goÍ« Ï¥goÍ« mirÍ«nghJ mt‹ j‹idna g¿bfhL¤J éLthnd!  mªj Úskhd Iil¡fhf¤jhnd mt‹ mtis éU«Ã¤ ÂUkz« brŒJ bfh©lh‹.  mUnf br‹W mªj #ilia¡ ifahš vL¤J¥gh®¤jh‹.
            v‹dlhg©nw.  fofhu¤ij vL¡f Ϥjid ehêah?  bgh‹Du§f¤Â‹ Fuš äf mU»š xè¤jJ.
            Ïšny vrkh‹, Ϫj mÂra¤ijbašyh« gh®¤J uÁ¤nj‹.
            X, mJth! mJ xU mHfhd khndhl #il!”
            khD¡F VJ§f vrkh‹ #il »©lyhf¡ nf£lh‹ ntyŒa‹.
            bg© khDlh, buh«g ehsh¡ f©â it¢nr‹.  filÁæny, v‹ tiyæny kh£odJ mtnshl #il k£L«jh‹.  mt j¥Ã Xo£lhlh.
            mt ahU§f vrkh‹, vªj CU?
            g¡f¤Ânyjh©lh.  fUnty«g£o »uhk«.  khça«k‹ nfhéY¡F¡ »H¡fhy xU nfho ÅL Ïšny, mJjh‹ mt ÅL.  F£o khãw«jh‹dhY« Kfbt£Llh.  ahnuh ç¡õh¡fhu‹ bg© rhÂah«. Mis it¢R Vkh¤Â¡ bfh©lhªnj‹.  filÁæny j¥Ã¢R Xod¥ngh ifæš kh£Ld Iilia f¤jç¢Á£nl©lh.  Ko buh«g mHfh Ïšny?  Fo bt¿æš ufÁa« m«gykhdJ.
            ntyŒaD¡F Phgf« tªjJ.  brtªÂæ‹ Ãz¤ij vç¡ifæš mtsJ #il ÏšyhkèUªjJ.
            vrkh‹ mtsh! mªj brtªÂia vd¡F ešyhnt bjçÍ«.
m¥g, v‹id mt»£l miH¢R£L¥ ngh¿ah?  Mir nkhj¡ bfŠÁdh® bgh‹Du§f«.
            Ïnjh, Ï¥gnt v‹W brhšèago mªj Iilia vL¤jh‹ ntyŒa‹.
            #il vJ¡Flh ntyŒah?
            ÏJ _ykhjh‹ Kjyhë, mt»£l nghfD«.
            f©fëš Át¥ngw ntyŒa‹ mªj Iilia bgh‹Du§f¤Â‹ fG¤ij¢ R‰¿¥ngh£L ÏW¡f¤ bjhl§»dh‹.
                                                                                                ä‹äå         06-06-1987

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக