சனி, 2 ஜூன், 2012

முறைமாமன் --தினபூமி -- மங்கையர்பூமி

Øû\UôUu
            ÅWmUô, BjRô ùNôu]ÕdLôL ¨ NmU§dLàmà AY£Vªpú. Eu ¨_Uô] A©lWôVjûR ùNôpXXôm.   Sôu ARtLôL YÚjRlTÓYu ApX, AûR ¿ ׬gÑdLÔm...
            YôndLô­p ØLm, ûL LôpLû[ LÝ®dùLôiÓ RûX«p Lh¥«ÚkR ÕiûP A®rjÕ ØLjûRj ÕûPjRT¥úV ùNôu]ôu UÚÕ.
     NôlTôhÓj ÕôdûL UWjR¥«p ûYjÕ®hÓ UôUû] ¨ªokÕ TôojRôs ÅWmUô, AYÞdÏ GÕÜm ׬V®pûX, ÏZlTjúRôÓ ¨u\ôs.
     Gu] ×sú[... ׬VûXVô? ARôu J]dÏm G]dÏm LiQôXm TiQ Yo\ ùYs°d¡ZûU ØáojRm ûYdL BjRô Sôs Tôoj§ÚdúL... AûRRôu ùNôpú\u...
     UôUô, E]dÏ CkR LiQôXj§úX CxPªpûXVô?
     AÕ CpúX ×sú[... Gu AdLô CÚkRô AY Gu] ¨û]lTôú[ô? Gu UôUu AdLôûY ùNôpXôúX NôL¥f£hÓ Euû]lTj§ LYûXlTPôU, G¬g£hÓl úTô«hPôo.  BjRô GÓjÕ Y[ojRRtLôL CRtÏ ¿ NmURm ùNôpXÔmà AY£Vm CpúX, Hu]ô E]dÏuà EQoÜLs CÚdÏm.  A§úX BNôTôNeLs CÚdϪpûXVô ARtLôL úLh¡ú\u
            EiûURôu UôUô.  E]dÏ CkRd LiQôXj§X NmURm]ô, G]dÏm NmURmRôu UôUô
            Gu AdLô ùTiûQ Lh¥dL G]dùLu] LNdÏUô Gu]? ùLôgNm G]dÏ YVÑ áP... Gu áhPô°Ls GpXôm ¡iPp TiÔYôeL, TWYô«pûX, úNôjûRl úTôÓ×sú[.
     UÚÕ®u T§Xôp ÅWmUô ØLm ùYhLjRôp £YkRÕ.
     UÚÕ Nôl©hÓ Ø¥kRÕm ÕôdûL GÓjÕd ùLôiÓ YVpYWl©p EpXôNUôL £²Uô TôhûP ØÔØÔjRYôß SPkRôs ÅWmUô.
     ÅhûP AûPkR ÅWmUô AeÏ ¨u±ÚkR áhPjûRl TôojÕ §ûLjÕ ¨uß ®hPôs.
     CRlTôÚ ¡Z®... ùTjRYu Sô²ÚdL Gu UYÞdÏ ¿ Gu] LiQôXm Ti\Õ?
            Sôu AYú[ôP BjRô
            CkR ¡iPp, úL­ GpXôm úYiPôm.  Gu UL ÅWmUôûY Gu ReLf£ UYu Y¥úYÛÜdÏjRôu LhP\Rô YôdÏ ùLôÓj§ÚdúLu A¥jÕ UôVu úT£]ôu.
     ùT¬V Nj§VYôu.  CjRû] Sô[ô Bû[ LôúQôm.  ClT YkÕhPôÚ... Gu]lTô CeL áhPm úTôeL AlTôX  ¡Z® NlRm úLhPôs.
     ARtÏs Fo ùT¬VYo WôUNôª Ïßd¡hPôo.
     CkR TôÚ ùT¬VmUô, ¿ ClT¥ HPôáPUô úTN\Õ SpXô«púX.  Gu] CÚkRôÛm ÅWmUô UôVú]ôP ùTôiÔ.  AYo¡húP JÚ YôojûR ¿ CÕTt±d úLh¥ÚdLÔm úLh¥Vô?
     AkR BÞ VôÚnVô CûR úLdL?
            Gu] ùT¬VmUô úLh¡ú\, UôVu Eu Uôl©sû[ ÅWmUôúYôP AlTu, Eu ULÞdÏl ×Ú`u, ¿ ClT¥d úLdLXôUô?
            ×Ú`u ùT¬V ºûU«p CpXôR ×Ú`u... LiêP\ YûWdÏm Lh¥]Yû[ LûW úNod¡\YàdÏl úTÚRôu ×Ú`u,  SôÛ ùTjRôl×X Gu ULû[ SpXT¥Vô ûYfÑl ùTôûZfNô]ô? SpXReLô úTôX CÚkR Gu ULúUX NkúRLlThÓ SPjûR ùLhPYsà úTÑ]ôu.  AY úWô`dLô¬ Y«jÕX ×\kRY SôiÓ¡hÓ ùNjÕhPô, ùNjR©\Ï JÚ Sô[ôYÕ YkÕ ùTjR ULû[l Tôoj§ÚlTô]ô? ùTjRY]ôm, CYàdúLÕlTô ×sû[... YkÕhPôàeL ùT¬Nô, úTôeûLVô AlTôX...
            CkRôl TôÚ ¡Z®, CûR ¿ ùNôpXdáPôÕ, Eu úTj§ ùNôpXÔm.  AÕ ùNôu]ô SôeL úLhÓd¡ú\ôm.  ÅWmUô EeLlTàdÏ ¿ Gu]mUô T§p ùNôpXl úTô\, Øu]ôX YkÕ ùNôpÛmUô.., ùT¬VYo WôUNôª ùNôu]ôo.
     ÅWmUô LmÀWUôL Øu YkRôs.  Ñt±Ûm GpúXôûWÙm TôojRôs.  ©u ¨Rô]UôL úT£]ôs.
     CYûW VôÚuú] G]dÏj ùR¬VôÕ, AlTô VôÚuà ùTjRYeLRôu ùNôpXÔm.  ùTiûQl ùTjRY ClúTô CeúL CpX. G]dÏj RôÙm RLlTàUô CÚkRùRpXôm GeL BjRôRôu.  JÚúYû[ Guû] YkÕ A¥dL¥ TôojÕ, Gu SpXÕ ùLhPÕX TeÏ GÓjÕhÓ CÚkRôXôYÕ AlTôuà ¨û]dL Yônl×iÓ.  AkR Yônl×m CpX, G]dÏm SpXÕ ùLhPÕ ùR¬Ùm.  GeL UôUôûYjRôu Sôu LiQôXm Lh¥dLl úTôú\u.  A]ôY£VUô CeÏ YkÕ áfNp úTôhPôúXô ÏZlTm ùNnRôúXô Sôu úTôÄÑ ER®ûV SôP úYi¥«ÚdÏm.  GpúXôÚm AûU§Vô úTô«ÓeL... ùNôp­®hÓ Åh¥tÏs ùNuß ®hPôs.
     UôUu UhÓUpX, AYàPu TgNôVjÕl TiQ Yk§ÚkR AjRû] úTÚúU YôVûPjÕj §Úm©]o.
NWvY§ Wôú_k§Wu, Uu]ôoÏ¥.
§]éª, UeûLVo éª.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக