சனி, 2 ஜூன், 2012

ராங் நம்பர் !தினமலர்==வாரமலர்--1-2-2004

Wôe SmTo!
     CjRû] LôXØm U]ÑdÏs°ÚkÕ JÚ TôoûY.  JÚ §Úl§ GpXôúU §Ó§lùTuß AûNYÕ úTô­ÚkRÕ ®²RôÜdÏ.
     EiûU«p Ru LQYo R]dÏj ÕúWôLm ùNn¡\ôWô?  AÕÜm Ru úRô¯ÙPu...?
     CkR A§of£ªdL JÚ ®`VjûR AY[ôp SmT Ø¥V®pûX.  AY[ôp SmT Ø¥V®pûX GuTûR®P SmT ®ÚmT®pûX Guß ùNôpYÕRôu EiûU.
     LQYo YNkj JÚ EpXôN©¬Vo GuTÕ AYÞdÏj ùR¬Ùm.  ùTiL°Pm NL_UôL TZÏTYo GuTÕm AYÞdÏj ùR¬VôU­pûX.  B]ôp AkR TZdLm Uû]®dúL ÕúWôLm ùNnÙm A[ÜdÏ ùNpXdá¥VÕ Guß AY[ôp ¨û]dLØ¥V®pûX.
     AlT¥ ¨û]jÕl TôodLúY AYÞdÏ JúW §¡XôL CÚkRÕ.  G]úY AkR ¨û]ÜdÏ Ruû] ùLôiÓ úTôLUp LhÓlTÓj§ úTôWô¥d ùLôi¥ÚkRôs.
     ©u Hu AYo UgÑ ÅhÓdÏ úTô«ÚkRôo?
     UgÑ úT¬Ûm NkúRLm YW®pûX ®²RôÜdÏ. UgÑ AlT¥lThP ùTiúQ ApX.  R]dÏ B«Wm ×j§ùNôpTYs AYs AlT¥ SPlTô[ô?
     ÏZlTjÕdÏm Rôú] YÚ®jÕd ùLôsÞm ©¥YôRUô] ûR¬VjÕdÏm CûPúV ùS°kÕ ùLôi¥ÚkRôs.
     YôN­p aøúWô úaôiPô YkÕ ¨tÏm NjRm úLhPÕ. 
     AYWô?
     _u]p Y¯úV TôojRôs. YNkjRôu.
     U]ÑdÏs JÚ úYRû]! CjRû] úSWØm Cuù]ôÚ ùTi¦Pm R²úV CÚkÕ ®hÓ YÚm LQYûW Nk§dLl úTô¡ú\ôm Gu\ ÏßÏßl×.
     YNkj YZdLm úTôp ºh¥V¥jÕd ùLôiúP EtNôLUôL YkRôu.
     GkR Uôt\Øm ùR¬V®pûXúV.  קRôL RYß ùNn§ÚkRôp... ØLm Lôh¥d ùLôÓjÕ®Óm.  B]ôp AYo ¨fNX]UôL CÚd¡\ôúW! AYÞdÏs JÚ UVdLm.
     Gu] Pôo­e.  GeúLVôYÕ ùY°«p ×\lThÓ¡hÓ CÚd¡Vô. ×Õ ¥Wv úTôh¥ÚdúL?
     YZdLjûR®P YNk. EtNôLUôL CÚlTÕúTôp úRôu±VÕ AYÞdÏ.
     ùY°«­ÚkÕRôu Yoú\u Gu\YÞdÏ UgÑ ÅhÓdÏjRôu Yk§ÚkúRu Guß ùNôpX Yôn YkRÕ.  B]ôp LhÓlTÓj§d ùLôiPôs.
     EeLÞdÏ BÀ£úX ùWômT úXhPô«húPô? BZm TôojRôs.
     úSô... úSô... BÀûN ®hÓ ¡[m©húPu.
     VôûWVôYÕ TôodL úTô«Úk¾eL[ô?
            VôûWVôYÕ CpX, Eu ©Wih UgÑ ÅhÓdÏl úTô«ÚkúRu. T°fùNuß ùNôu]ôu.
     AkR ®]ô¥úV ®²RôÜdÏ Ruû]f Ñt±«ÚkR NkúRL úULeLs LûXkÕ Uû\kÕ úTô]Õ.
     CYûWVô NkúRLlThúPôm. úN! Ruû]úV ùSôkÕ ùLôiPôs.
     ®²RôÜdÏ YNkj§u NôUoj§VeL°p AqY[Ü T¬fNVm ¡ûPVôÕ.
     GlúTôÕm GûRÙm Uû\lTYuRôu Uôh¥d ùLôsYôu.  RYû\dáP T¡WeLUôLf ùNnRôp, ùWômT ùY°lTûPVô]Yu, Rl× RiPô CÚdLôÕ Guß VôÚûPV LY]Øm ¾®WUôL CÚdLôÕ.  CÕ YNkj§u NôUoj§VeL°p Juß.
     §]Øm UgÑ ÅhÓdÏ úTôL úYi¥«ÚdÏ.  B©v LQd¡p £X NkúRLeLs G]dÏ.  AYÞm Sôàm AUokÕAûR N¬ Tôod¡ú\ôm.  CÕ Uôú]_ÚûPV LhPû[.  Gu] ùNnYÕ Á\ Ø¥VúX, ARôu úXhÓ ùNôp­d ùLôiúP úUúX Uô¥dÏ úTô]ôu.
     ©Wfû]úV YWôUp CÚlTûR ®P ClT¥ HRôYÕ YkÕ AÕ ÑYÓ CpXôUp ¾ÚmúTôÕ HtTÓ¡\ ÑLúU AXô§.
     AÓdLû[«p ùNuß Lô© LXkÕ ùLôiÓ YkRYÞdÏ HúRô OôTLm Cuß AmUô®Pm YÚYRôL ùNôp­«ÚkRôs.  AûRl Tt± AmUô®Pm úT£ AY£VUô]ôp Cuß YW®pûX Guß ùNôpXXôm.
     úTôû] GÓjRôs.
     AfNUVm úTô²p HúRô ùTi ÏWp úLhPÕ.  YNkj§Pm úT£dùLôi¥ÚkRôs AYs.
     Gu] UgÑ...?
     Cu±WÜ TjÕ U¦dÏ EeLû[ G§oTôojÕd ùLôi¥ÚlúTu.
     Hn... Cu²dÏ Ø¥VôÕ úTô­ÚdúL...
     Hu YNkj?
     Gu Uû]®dÏ NkúRLm Yk§ÚdÏuà ¨û]d¡ú\u.  úLs®ùVpXôm úLh¡\ôs.
     G]dÏ AùRpXôm ùR¬VôÕ. EeL NôUoj§VjRôX EeL Uû]®ûV NUô°dL Ø¥Ùmà G]dÏ ùR¬Ùm.  Li¥lTô TjÕ U¦dÏ YoÈeL.  Sôu LôjÕ¡hÓ CÚlúTu.
     K,úL...hûW Tiú\u...
     Rôed ë Pôo­e Guß ØjRm ùLôÓjRôs UgÑ.
     Ru ØLj§p VôúWô Lô± EªrkRÕ úTôp EQokRôs ®²Rô.
     L]jR LôpLÞPàm, ûL«p Lô©ÙPàm Uô¥lT¥ H±]ôs.  YNkj ClúTôÕ YZdLm úTô­pûX.  HúRô TWTWl×dÏs[ô]Yu úTôp...
     ùP­úTôu U¦ A¥fÑúR... Sôu Tôj ìªp CÚkúRu.  úT£]Õ VôÚ? Guß ùUÕYôL úLhPôs ®²Rô.
     úLhúPu, VôúWô Wôe SmTo Guß ×Þ¡]ôu YNkj TPTPl×Pu.
     LûXkR úULeLs §¼ùWuß Juß á¥ AYs RûXûVúV L®rjÕd ùLôiPÕúTôp CÚiÓ úTôn ¨u\ôs ®²Rô. Wôe SmTo Ru LQYo UhÓUpX, úRô¯ÙmRôu Guß C¥kÕ úTô]ôs.

§]UXo, YôWUXo, ©lWY¬ 1, 2004.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக